Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища (обн., ДВ, бр. 107 от 2008 г., изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 56 от 2011 г., изм. с Решение № 2847 от 27.02.2012 г. на ВАС на РБ - ДВ, бр. 29 от 2012 г.; бр. 54 от 2012 г., изм. и доп., бр. 30 от 2014 г., изм., бр. 50 от 2014 г.)

 

     Целта на предложените промени е синхронизиране и прецизиране на разпоредбите в Наредбата за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища (Наредбата) така, че нормативният акт да бъде изцяло съобразен с промените в Закона за пътищата (ЗП) и по-конкретно с регламентацията относно периода на валидност на годишните винетки. С предложените промени се цели също така подобряване на ефикасността на процеса по обмен на информация и същевременно контрола над предоставените винетки.

 

 

Предложенията за изменения и допълнения в Наредбата са следните:

- думата „едногодишна“ в целия текст на Наредбата се заменя с „годишна“;

- изменя се чл. 1, ал. 3 от Наредбата, регламентиращ срока на валидност на винетката, който е за срок една година от датата на валидизирането й в съответствие с разпоредбите на чл. 10а, ал. 3 от ЗП;

- в чл. 2, ал. 4, т. 3 се регламентира изискването към лицата, подаващи заявения-декларации, да представят свидетелство за регистрация (част I – лице и гръб) на лекия автомобил и застрахователна полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ в оригинал за справка. По този начин се удостоверява, че лекият автомобил отговаря на изискванията на чл. 10в от ЗП и към момента на заявяване на обстоятелствата той е собственост на лицето с трайно увреждане;

- в чл. 3, ал. 2 се променя начина, по който ще се обменя информация за предоставените винетки на правоимащите лица и се въвежда изискване за електронен обмен на информацията на национално ниво между Агенцията за социално подпомагане и Агенция „Пътна инфраструктура;

- създава се чл. 5а, който регламентира ангажиментите на служителите на дирекции „Социално подпомагане“ по валидизиране на винетните стикери, чрез механично устройство на предвидените за това места, перфорирайки месеца и датата, от които да стартира периода на валидност на винетката. Също така се разписва и ред за предоставяне на механични устройства на дирекции „Социално подпомагане“ от Областните пътни управления чрез Агенция „Пътна инфраструктура“;

- направени са промени и по отношение на приложенията към Наредбата с оглед на възможностите за отчетност и преценка правото на лицата с трайни увреждания на нова винетка, след изтичане срока на валидност на предоставената им такава.

 

    Проектът е разработен в изпълнение на дадените правомощия на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на труда и социалната политика на основание чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата.

 


Дата на откриване: 26.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 27.3.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари