Обществени консултации

Проект на нов Закон за управление на отпадъците

Целта на новия Закон за управление на отпадъците (ЗУО) е намаляване на неблагоприятните въздействия върху човешкото здраве и околната среда при образуването и третирането на отпадъци и използването на ресурсите чрез:

- прилагане на петстепенна йерархия при управление на отпадъците, която дава приоритет на предотвратяване и намаляване количествата на отпадъците, подготовка за повторна употреба, рециклиране, друго оползотворяване (например оползотворяване за енергия) и обезвреждане;

- въвеждане на цели за оползотворяване и рециклиране на битови и строителни отпадъци;

- въвеждане на разделно събиране най-малко за следните видове отпадъци: хартия, метал, пластмаса и стъкло, в срок до 2015 г.;

- предприемане на мерки за насърчаване на повторната употреба на продукти и подготовка на повторна употреба;

- ревизиране на обхвата и съдържанието на плановете за управление на отпадъците;

- изготвяне на програми за предотвратяване образуването на отпадъците.

През последните осем години съществуващият Закон за управление на отпадъците създаде правната рамка относно управлението на отпадъците в страната, която следва да се преосмисли и осъвремени в контекста на политиката в сектора, наложена от изискванията на новата директива. Доразвиването, усъвършенстването и опростяването на законовите разпоредби допринася за:

- формулиране на ясни задължения за кметовете на общините, свързани с цялостното управление на битовите отпадъци на територията на съответната община, с цел изпълнение на поставените нови ангажименти при изпълнение на заложените цели. Въвеждат се изисквания за изграждане на площадки за разделно събиране на отпадъци от домакинствата във всички населени места с население по-голямо от 10 000 жители в срок от две години от влизането на Закона в сила.;

- подобряване и оптимизиране работата на организациите по оползотворяване на масоворазпространени отпадъци и въведените схеми за събиране и третиране, които се финансират на основата на принципа „Отговорност на производителя“, включително и на лицата, които изпълняват индивидуално целите за рециклиране на отпадъците, получени от продуктите, които пускат на пазара. Целта е постигане на по-добри резултати при изграждането на реални системи за разделно събиране на отпадъците от населението;

- облекчаване на процедурите по издаване на разрешения за дейности с отпадъци, с цел намаляване на административното натоварване на бизнеса. Премахва се необходимостта от преставяне на някои документи, които се изискваха по досегашния ред на закона и една част от дейностите по оползотворяване на отпадъците преминават на по-лек регистрационен режим.;

- въвеждане на по-строги изисквания към дейностите с отпадъци от черни и цветни метали и ограничения за предаване на такива отпадъци от физически лица.

- прилагане на нов подход при управление на строителните отпадъци. Въведени са изисквания за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строителството и дейностите по разрушаване, с цел осигуряване на последващото им оползотворяване.

- въвеждане на основания за разработване на подзаконови нормативни актове, които да прецизират и конкретизират изискванията за тяхното управление като битовите, био-отпадъците и строителните отпадъци, които ще улеснят прилагането на разпоредбите на местно ниво.

Предвид многобройните промени, които се налагат да бъдат направени в съществуващия ЗУО, с които да бъдат въведени както изискванията на европейското законодателство, така и да бъдат отстранени установените до момента пропуски и проблеми, така че да се насърчи политиката по рециклиране и оползотворяване на отпадъците и да се използва пълният потенциал на страната, се налага изготвяне на нов Закон за управление на отпадъците.

Новият Закон за управление на отпадъците ще осигури осъвременена правна рамка за изпълнение на дългосрочната цел за създаване на „рециклиращо общество“, което ще се стреми да предотвратява образуването на отпадъци и да използва генерираните отпадъци като ресурс.


Дата на откриване: 27.5.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 10.6.2011 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 май 2011 г. 08:50:12 ч.
ironhorse

Програми

Първо: В чл.1, ал.3, т.2 "шума и миризмите и" Това "и" накрая, грешка ли е или ще добавяте още нещо ?! Второ: Съгласно чл. 53. (1) Лицата по чл. 14, ал. 2, разработват и изпълняват програми за управление на отпадъците в съответствие с изискванията на наредбите по чл. 13, ал. 1. Не ми стана ясно относно чл.14, ал.2, т.2 "2. чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване." Лицата участващи в организация по оползотворяване ще имат ли програми за управление на отпадъци или това задължение се поема от организацията ?!

30 май 2011 г. 16:41:31 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Костадин Деянов Координатор Нулеви отпадъци ПП Зелените

30 май 2011 г. 16:42:02 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Костадин Деянов Координатор Нулеви отпадъци ПП Зелените

30 май 2011 г. 22:28:17 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Костадин Деянов Координатор Нулеви отпадъци ПП Зелените Във връзка със задължителното въвеждане на изискванията на Директива 2008/98/EC в българското законодателство, бихме искали да изразим нашето становище за фрапиращи несъответствия на новия проект на ЗУО с Директивата. Новата директива представлява сериозна стъпка в посока превръщане на Европейския съюз в „рециклиращо общество“. Въпреки наличието на някои спорни текстове, зададената рамка дава добра основа на страните членки да заложат амбициозни цели и планове за постигането им. Основните елементи на директивата, които не са залегнали недвусмислено в проекта на ЗУО са: 1) Определения 2) Предотвратяване на отпадъци 3) Повторна употреба 4) Оценка на жизнения цикъл 5) Статус за край на отпадъка 6) Рециклиране 7) Разделно събиране 8) Биологични отпадъци 9) Оползотворяване и обезвреждане 10) Планове и програми 11) Участие на гражданите в законодателството, политиките и управлението на отпадъците

30 май 2011 г. 22:32:37 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Директивата изисква ясно разграничаване на дейности, като „подготовка за повторна употреба“ и „повторна употреба“ от дейностите по третирането, както и определянето им като дейности принадлежащи към предотвратяването (първа степен в йерархията). Тези две дейности се считат за предотвратяване на отпадъци, тъй като подготовката за повторна употреба е фактически предотвратяване на отпадъци, с тази разлика, че се отнася до продукти, които вече са били изхвърлени и следователно формално се определят като отпадъци. Второто ниво в йерархията: повторна потреба има за цел, операторите на отпадъци да са наясно с възможността, да отклоняват продукти от потока от отпадъци, преди той да се третира по какъвто и да било начин.

30 май 2011 г. 22:33:50 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Разграничаването дава възможност за въвеждане на разделно събиране при източника (или в центрове за повторна употреба) на продуктите подлежащи на повторна употреба. По този начин се дава подкрепа за дейности в горната част на йерархията и се ограничават дейности по смесеното събиране на отпадъци, с цел последващо сортиране и повторна употреба. Член 4(2) от директивата гласи: “...държавите-членки предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават най-благоприятни за околната среда резултати като цяло.” Повече мерки за предотвратяване гарантират по-благоприятни резултати за околната среда, тъй като в повечето случаи те водят до елиминиране на производството и третирането на отпадъци под каквато и да било форма, дори и рециклиране.

31 май 2011 г. 14:37:51 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Необходимо е създаването на отделна глава ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ. Предотвратяването на отпадъците е включено в законодателните документи на Европейския съюз, освен задължителните планове за управление на отпадъците (в Член 28). Йерархията на управление на отпадъците е поставена на законова база, като част от директивата, в Член 4. Предотвратяването на генерирането на отпадъци е на върха на йерархията. Предотвратяването на отпадъци е част от стратегиите за управление на отпадъци, както на европейско, така и на държавно ниво, но липсва реална политическа рамка и какъвто и да било икономически или политически стимул. Член 4(2) от директивата изисква от страните членки да приоритизират предотвратяването на отпадъци, твърдейки недвусмислено, че: “...държавите-членки предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават най-благоприятните за околната среда резултати като цяло.”

31 май 2011 г. 14:53:46 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Използва се извинението, че предотвратяването е трудно за измерване и постигане, но това не се потвърждава от случаите на добри практики. Липсва политическа воля за радикални мерки за справяне с консумацията и прекомерната употреба на ресурси. Изискване на директивата е установяването на връзка между предотвратяването и екологичния дизайн, както подкрепата за дейности насочени към еко-дизайна.

31 май 2011 г. 14:55:46 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Необходимо е създаването на отделна глава ПОВТОРНА УПОТРЕБА. Повторната употреба, като законен приоритет в йерархията на отпадъците е залегнала в директивата и e признание, че ефекта върху околната среда на повторната употреба е по-благоприятен в сравнение с рециклирането или други дейности по оползотворяване. Тя включва: - създаване и развитие на мрежи за повторна употреба и поправки, както и критерии за обществени поръчки и количествени цели за повторна употреба; - въвеждане на специфични цели за повторна употреба, както и тяхната интеграция в програмите за предотвратяване на отпадъци или в плановете за управление на отпадъците; - въвеждане на целеви норми за повторна употреба, като например : 5-10% от едрите отпадъци или отпадъците от електрическо и електронно оборудване да бъдат употребени повторно;

31 май 2011 г. 14:56:25 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

- организиране на мрежи от центрове за повторна употреба и поправка, които да са включени във всеки план за предотвратяване на отпадъци и да представляват неразделна част от системите за управление на отпадъци; - гарантиране на ефикасността на повторната употреба и подготовката за повторна употреба, чрез адекватни механизми в местните структури по управление на отпадъците, които да позволяват отсяването на продуктите подходящи за повторна употреба във възможно най-ранна фаза и най-добро състояние - създаване на гъста и ефективна мрежа за разделно събиране, поправка и повторна употреба на едрогабаритни отпадъци (мебели, прозорци и др.), електрически и електронни уреди, както и други подходящи потоци от отпадъци

31 май 2011 г. 15:00:00 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Необходимо е създаването на отделна глава ОЦЕНКА НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ. Директивата изисква страните членки и общините, отговорни за планирането на управлението на отпадъците да използват оценка на жизнения цикъл при определянето на най-подходящите решения за отпадъците и ресурсите. Оценката на жизнения цикъл (ОЖЦ) е метод за разглеждане на цялостното въздействие върху околната среда, използването на енергия и ресурси за даден материал или продукт. Тя е анализ „от люлката до гроба” и обхваща целия жизнен цикъл на даден продукт или материал - от добива до изхвърлянето след края на живота му. Оценката на жизнения цикъл е изключително ефективен начин за свързването на много и различни аспекти на въздействията върху околната среда при употребата на материалите. Този подход помага при вземане на решения за приоритетите при управлението на отпадъци и ресурси.

31 май 2011 г. 15:03:05 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Основните изисквания при прилагане на ОЖЦ са: - ОЖЦ да включва социалните и обществени ползи и да се изготвя по критериите на ISO - задължително изискване за изготвяне на ОЖЦ, отговарящи на ISO критериите, за всяко предложение за управление на отпадъци, което дава приоритет на дейности по третиране от долната част на йерархията - изискване за стриктно спазване на ОЖЦ за всяка екологична оценка, която се изисква при изготвяне на планове за управление на отпадъците.

31 май 2011 г. 15:05:44 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Необходимо е създаването на отделна глава СТАТУС ЗА КРАЙ НА ОТПАДЪКА. Директивата изисква подкрепа на онези индустрии за рециклиране и преработка, които използват продукти и материали считани преди това за отпадъци и са били предмет на регулиране. Целта е да се стимулира и подкрепя рециклирането, да се осигури висока степен на опазване на околната среда и здравето на хората. Директивата определя няколко приоритетни материала, които могат да бъдат разглеждани в тази насока – инертни материали, хартия, стъкло, метал, автомобилни гуми и текстил. Приемането на критерии за край на отпадъците с хармонизирани стандарти за рециклирани материали, които се възприемат като продукти, а не като отпадъци, стимулират рециклирането.

31 май 2011 г. 15:10:02 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Необходимо е създаването на отделна глава РЕЦИКЛИРАНЕ. Директивата поставя общоевропейска цел за рециклиране на домакински отпадъци и неопасни отпадъци от строителна и разрушителна дейност. Заложените в директивата цели за домакински отпадъци и отпадъци от строителни и разрушителни дейности са минимални. Член 3(17) пояснява определението на рециклиране, като изключва оползотворяването за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности. Преразглеждането на директивата през 2014 ще включи и оценка на Комисията за ефикасността на заложените цели за рециклиране. Много е вероятно това да доведе до увеличаване на тези цели, и това трябва да се има предвид отсега. Трябва още в началото да се поставят амбициозни цели, за да се стимулира дългосрочното планиране и нововъведенията и постепенно да се изчистват не работещите практики. За постигане на целите директивата изисква въвеждане на стимули за повишаване нивото на рециклиране.

31 май 2011 г. 15:11:52 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Освен положителният ефект върху състоянието на околната среда в сравнение с изгарянето и депонирането, процесът на рециклиране и компостиране, от събирането в контейнери до сортирането и преработката на рециклируемите материали, създава повече работни места. За да се гарантира управление на отпадъците, което да е социално, икономически и екологично ангажирано са необходими политики, които могат да бъдат от полза на България, като страна с по-ниски нива на рециклиране и които помагат да се максимизира рециклирането в рамките на новата законова дефиниция на йерархията на отпадъците.

31 май 2011 г. 15:13:10 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Това са: - развиване на пазар за рециклирани материали, което би помогнало за създаването на ефективна индустрия за повторна преработка - забрана на депонирането или изгарянето на рециклируеми или компостируеми материали, независимо дали идват от компании или домакинства - използване на система от такси за гарантиране на по-евтиното рециклиране в сравнение с депонирането и изгарянето - въвеждане на висока такса изгаряне по примера на таксата депониране.

31 май 2011 г. 15:15:25 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Необходимо е създаването на отделна глава РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ. Директивата изисква ясно въвеждане на изискването за разделно събиране на отпадъците при източника, включително и на биологичните, като задължително, с цел постигане на „висококачествено рециклиране“ Задължително въвеждане на схеми за разделно събиране при източника. Там където подобно събиране е невъзможно, се демонстрира задължително, че то не е „технически, екологически и икономически приложимо“ с анализи и оценки (например ОЖЦ, анализ разходи-ползи), както и че материалите събирани без система за разделно събиране „гарантират необходимите стандарти за качество на съответните рециклиращи сектори“. Освен хартия, метал, пластмаса и стъкло към разделно събраните отпадъци се включват и кухненски (биологични) отпадъци от домакинствата – тези потоци са заложени като минимум.

31 май 2011 г. 15:16:49 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Част от директивата е изискването за третиране и рециклиране на опасни отпадъци. Съществува потенциал от мерки свързани с разширена отговорност на производителя, които да се прилагат върху множество потоци опасни отпадъци. В Член 11(1) разделното събиране е дефинирано: “Държавите-членки предприемат мерки за насърчаване на висококачествено рециклиране и за тази цел въвеждат схеми за разделно събиране на отпадъци, когато това е технически, екологично и икономически приложимо, за да се гарантират необходимите стандарти за качество на съответните рециклиращи сектори. При спазване на член 10, параграф 2, в срок до 2015 г. се въвежда разделно събиране най-малко за следните отпадъчни продукти: хартия, метал, пластмаса и стъкло.”

31 май 2011 г. 15:18:19 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

С цел постигането на „висококачествено рециклиране“ и да се „гарантират необходимите стандарти за качество на съответните рециклиращи сектори“ се въвеждат схеми за разделно събиране при източника. Това изискване следва да залегне в закона, като задължително. Ако властите отговорни за управлението на отпадъците не са изградили такава система, то те задължително демонстрират, че отказа в техния случай е „технически, екологически и икономически приложим“, както и че материалите събирани от тях „гарантират необходимите стандарти за качество на съответните рециклиращи сектори“. Демонстрацията се установява с направени анализи (разходи-ползи, икономически и финансов, екологична оценка и др.) и използване на оценка на жизнения цикъл (ОЖЦ), която от своя страна е стриктна и задължително сертифицирана по ISO. При изготвянето на ОЖЦ задължително се изисква отчитането на социалните и обществени ползи.

31 май 2011 г. 15:19:40 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Член 11(1) на директивата дефинира „висококачествено рециклиране“. Рециклирането трябва да бъде ефективно – качеството на рециклируемите материали определя търсенето, цената и надеждността им. Директивата изисква въвеждане на разделно събиране и на биологичните отпадъци от домакинствата. Разделното събиране на биологичните отпадъци се изисква заради йерархията (Член 4) и защита на човешкото здраве (Член 13). Член 22 конкретно касае необходимостта от: “а) разделно събиране на биологичните отпадъци с цел компостиране и анаеробно разграждане; б) третиране на биологичните отпадъци по начин, който осигурява висока степен на защита на околната среда; в) използване на безопасни за околната среда материали, произведени от биологични отпадъци.”

31 май 2011 г. 15:20:50 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Директивата забранява смесването на биологични с други отпадъци или материали с различни свойства (Член 10), застрашаването на околната среда и излагането на риск на водата, въздуха, почвата, растенията и животните (Член 13). В допълнение директивата съдържа конкретни изисквания за допустимите лимити на биологични отпадъци в депата. Директивата насърчава рециклирането на биологични отпадъци разделени при източника, до висококачествен компост и употребата му в земеделието и градинарството.

31 май 2011 г. 15:24:17 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Необходимо е създаването на отделна глава БИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ. Директивата изисква: - намаляване на изхвърлянето на храна от домакинствата, търговците и ресторантите - домашно и обществено компостиране - други практики на ниво домакинства, като например хранене на домашни животни с хранителните отпадъци - предотвратяване и управление на място или друг вид управление на отпадъците организирано от големите производители (общински паркови служби, хранителната индустрия и др.)

31 май 2011 г. 15:25:13 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

- подходяща организация на разделното събиране: ◦ събиране на зелени отпадъци от врата до врата и на определени места ◦ задължително въвеждане на разделяне при източника на биологични отпадъци, като за тази цел се създават обвързващи цели за отклоняването на био-отпадъци в съответствие с йерархията на отпадъците. Това е необходимо за да се минимизира присъствието на био-отпадъци в остатъчните отпадъци, които отиват за депониране. - рециклирането на биологични отпадъци разделени при източника, до висококачествен компост и насърчаване на употребата му в земеделието и градинарството. При редовна употреба на компост от смесени отпадъци съществуват определени рискове от дългосрочно замърсяване на почвата. Също така компостът от смесени отпадъци може да не отговаря на стандартите и ще трябва да бъде депониран, което води до допълнителни разходи.

31 май 2011 г. 15:27:49 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Необходимо е създаването на отделна глава ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ. ИЗГАРЯНЕТО – ОБЕЗВРЕЖДАНЕ, А НЕ ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ. Статусът на изгарянето е променен в директивата. Според решение на Европейския съд (C-458/00) изгарянето се определя като обезвреждане. Ако се вземат под внимание всички въглеродни емисии (което е от значение за промените в климата), ефективното изгаряне произвежда повече парникови газове от централите захранвани с природен газ, противоречи на европейските политики относно промяната на климата и насърчава генерирането на отпадъци, като пречина прекъсването на връзката между икономическия растеж и генерирането на отпадъци.

31 май 2011 г. 15:28:32 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Изгарянето е изключително скъпа технология и създава 20 пъти по-малко работни места, отколкото ако се инвестира в разделно събиране, рециклиране и центрове за повторна употреба. Изгарянето произвежда около 20% остатък във вид на дънна пепел. Тя не може да се рециклира като продукт (т.е. под критериите за край на отпадъците) поради наличието на тежки метали и други опасни вещества. Нуждата от депониране не е избегната напълно, тъй като по-голямата част от този материал се депонира. Също така летливата пепел от филтрите съдържаща високо количество диоксини и фурани е необходимо да се обезврежда в депа за опасни отпадъци с които България не разполага. Задължително е в националните стратегии и планове да не се препоръчва изгарянето като метод и да не се подкрепя.

31 май 2011 г. 15:29:41 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Директивата изисква: • забрана за всякакъв вид изгаряне докато не се постигне рециклиране на 65% от отпадъците, за да е сигурно, че изгарянето няма да попречи на рециклирането; • налагане на такса за изгаряне, за да може пазара да отразява йерархията на отпадъците; • забрана на вноса на отпадъци за изгаряне; • поставянето на едно ниво на изгарянето и ко-изгарянето (съвместното изгаряне). Необходимо е факторът за коригиране да бъде 100/47=2.13 за електричество, а не 2.6 при изчисляване ефективността на инсинераторите. В момента няма инсталации за изгаряне на битови отпадъци и въвеждането на такава забрана е удачна, тъй като няма да засегне налични инсталации и реално ще се стимулират мерки от горните нива на йерархията. Изгарянето на РДФ в циментови пещи, следва да бъде забранено или ограничено до минимум. То също пречи на постигането на висок процент на рециклиране.

31 май 2011 г. 15:31:48 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Неоходимо е съобразяването на ПЛАНОВЕТЕ И ПРОГРАМИТЕ с ДИРЕКТИВАТА. Според директивата, до декември 2013 г. трябва да се разработи Национална програма за предотвратяване. Необходимо е да се запишат и минималните изисквания, на които да отговаря тази програма, като съдържание. Тя трябва да включва: - анализ на състоянието - разработване на цели за предотвратяване, които са задължителни и са на базата на нетното намаление на генерирането на битови отпадъци, отчетено на глава от населението - система от обвързващи мерки и индикатори за измерване на предотвратяването на отпадъците - мерки за прекъсване на връзката между икономическия растеж и образуването на отпадъците - мерки за намаляване на отпадъците от опаковки - мерки насърчаващи еко-дизайна и разширената отговорност на производителя - мерки насочени към домакинствата - мерки фокусирани върху намаляване на потреблението на ресурси и промяна в моделите на потребление

31 май 2011 г. 15:34:12 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

- националната програма се разработва при прилагане на принципа на партньорство, включвайки всички заинтересувани страни (политически партии, НПО, социално-икономически партньори, регионални, местни и национални власти) още на етап задание в обща работна група (изискване и на Чл. 4 параграф 2 и Чл. 31 от директивата и Регламент 1083/2006). Минималните изисквания за Националната програма по предотвратяване трябва да бъдат част от всеки план или програма за управление на отпадъците – с цел залагане на цели и мерки на регионално и местно ниво за постигане на целите на програмата. Липсата на мерки да се санкционира с неприемане на плана или програмата, както и на задължителната екологична оценка. Плановете и програмите трябва да включват конкретни мерки по предотвратяване, повторна употреба, разделно събиране и рециклиране(компостиране).

31 май 2011 г. 15:35:26 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

В проекта за нов ЗУО в изготвянео на законодателството и политиките по управление на отпадъците участва само държавната администрация – министъра, а в самото управление, единствено местната администрация – кметовете. В регионалните сдружения, членуват едиствено общини, а в общото събрание, едиствено кметовете на общините. Изключени са другите две заинтересувани страни изисквани от директивата – гражданите и бизнеса. Необходимо е създаването на отделна глава регламентираща УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО, ПОЛИТИКИТЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ.

31 май 2011 г. 15:36:49 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Член 4(2) от директивата задължава страните членки да гарантират прозрачността на изготвянето на законодателството и политиките в областта на отпадъците, като осигуряват участието на гражданите и на всички заинтересувани страни в този процес, както и в самото управление. От направения анализ става ясно, че неоходимите промени в проекта на ЗУО за хармонизиране с Директива 98/2008/ЕС не са обикновени корекции, а създаване на цели нови глави. Ние, ПП ЗЕЛЕНИТЕ, ясно заявяваме желанието си за включване в съвместна работна група от заинтересувани страни, за тяхното изработване и включване в проекта. Заявяваме също така, че искаме да бъдем включени още при стартирането на работата по изработването на национална програма за предотвратяване или подобен документ, както и при изработването и контрола по рализирането на национални и местни планове и програми за управление на отпадъците.

31 май 2011 г. 15:37:35 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Лисабонският договор, който влезе в сила на 1 декември 2009 е първият европейски договор споменаващ борбата с климатичните промени (Член 174), като една от целите на съюза. Факт е, че борбата с климатичните промени е общоевропейска цел, а България е сред рисковите райони на ЕС. Стратегията Европа 2020 съща залага цели свързани с климатичните промени и бъдещата политика по сближаване (структурните фондове) ще бъдат тясно обвързани с нейните приоритети. Това ще доведе до фокусиране на финансовите ресурси върху политики, които определено допринасят за постигането й. Съществува все по-нарастваща база знания и доказателства за влиянието върху климата на различните опции за управление на отпадъците. В повечето случаи, тези данни потвърждават, че дейностите от горната част на йерархията произвеждат по-малко вредни емисии.

31 май 2011 г. 15:38:53 ч.
Коста

Несъответствията на проекта на ЗУО с Директива 98/2008/EC на Европейската комисия

Въвеждането на новите изисквания на директивата, както и все по-засилващата се нужда за намаляване на въглеродните емисии във всички области на икономическата активност, водят след себе си изискването да се замислим сериозно върху въглеродната стойност на предотвратяването на отпадъците, тяхното предотвратяване, повторна употреба и рециклиране, в широкия контекст на ефективното използване на ресурсите.

08 юни 2011 г. 14:06:18 ч.
Plamen

мотивирани предложения по проект на ЗУО

Предложение за промяна на изискването посочено в чл. 48 (1) дейностите за третиране на ОЧЦМ да се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с действащи ОУП за.. Предлагам "Общи устройствени планове' да се замени с "Устройствени планове" поради: 1. Над 2/3 от територията на страната липсват възложени, изработени и одобрени в съответствие с предвидения по ЗУТ ред общи устройствени планове; 2. Възлагането, изработването и съответно одобряването на ОУП не може да бъде нито инициирано, нито контролирано от отделният търговец на ОЧЦМ; 3. Условието е в противоречие със ЗУТ, чиито текстове подробно уреждат начина на определяне предназначението на имотите и тяхното използване. Според ЗУТ ОУП определя преобладаващото а ПУП конкретното предназначение на имотите. Също така определя и регулацията на площадките за третиране на отпадъцо; 4. Условието противиречи с Конституцията на Република България (чл. 15, 16, 17, 48 и 55)

08 юни 2011 г. 14:08:02 ч.
Plamen

мотивирани предложения по проект на ЗУО

Не на последно място е редно, тези изисквания (по горния кментар), ако останат в текста на закона следва да се приложат равностойно и към всички дейности с отпадъци 9битови, строителни, производствени, опасни)- депата за обезвреждане на отпадъци и инсталациите за тяхното третиране, тъй като последните са не по- малко нуждаещи се от регулация.

08 юни 2011 г. 14:10:17 ч.
Plamen

мотивирани предложения по проект на ЗУО

Предложение за промяна в Чл. 39. (6) В случаите, когато на една площадка се извършват дейности с отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства и ОЧЦМ, както и отпадъците получени в резултат на тяхната предварителна обработка, същите се съхраняват отделно на обособени части на площадката. Да отпаднат думите „както и отпадъците получени в резултат на тяхната предварителна обработка” тъй като това е практически неизпълнимо условие. При последващо предаване те се отчитат разделно, но е необходимо физически да попаднат в стандартизираната по вид и качество от крайният реципиент партида преди предаване, което също попада в графата „съхранение преди извършване на операция”. Също така това условие влиза в разрез с Регламент (ЕС) 333/2011 и критериите за входящи отпадъци, където те са разрешени.

08 юни 2011 г. 14:11:10 ч.
Plamen

мотивирани предложения по проект на ЗУО

Коментар по Чл. 69. (2) – въвеждането на банкови гаранции за площадките за третиране на ОЧЦМ: Законодателят е необходимо да допусне всички законни начини по националното ни законодателство за гарантиране а именно: 1. неотменима и безусловна банкова гаранция или 2. депозит или 3. застрахователна полица или 4. поръчителство или 5. основен капитал. Също така при избор на банкова гаранция то тя да може да се издава от търговска банка със съдебна регистрация в Република България, която притежава лиценз от Българската народна банка или релевантните чуждестранни институции за извършване на гаранционни сделки.

08 юни 2011 г. 14:13:00 ч.
Plamen

мотивирани предложения по проект на ЗУО

Съгласно Чл. 69. (2) Лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ са длъжни да осигурят на всяка площадка 24-часово видео наблюдение в едномесечен срок от получаване на разрешението или неговото допълнение с нова/и площадки и да съхраняват записите в продължение на една година. Налице е сериозно противоречие със Закона за частната охранителна дейност - съгл. чл. 30, ал. 5 от ЗЧОД получените видеозаписи се унищожават най-късно в 30-дневен срок, освен в случаите, когато те съдържат данни за извършено нарушение на обществения ред или престъпление. В случай, че текста на чл. 39 бъде приет в тази му редакция, за същия следва да се разпише в отделна наредба или инструкция, при съобразяване на горните мотиви и най-вече да се уреди статута на записите и по-точно КОЙ КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН има право да ги изисква от лицензирания търговец на какво основание, по какъв ред, и как ще съблюдава запазването на търговската тайна.

08 юни 2011 г. 14:27:45 ч.
Plamen

мотивирани предложения по проект на ЗУО

Предложение да отпадне Чл. 70 (3) В срок 15 дни от подаване на заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по изгаряне или съвместно изгаряне на отпадъци, което отговаря на изискванията на закона, или от отстраняването на нередовности и/или предоставянето на допълнителна информация в случаите по чл. 69, ал. 8, компетентният орган по чл. 67, ал. 1, съвместно с общините оповестява и осигурява в продължение на един месец при равнопоставеност достъп на заинтересуваните лица до заявлението. Да се има предвид, че в рамките на друга процедура по ЗООС а именнно чл. 69 ал. 1 т. 7 такова ОБЯВЯВАНЕ на заинтересованите лица е извършено решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение да не се извършва ОВОС съгласно Закона за опазване на околната среда.

08 юни 2011 г. 14:28:21 ч.
Plamen

мотивирани предложения по проект на ЗУО

Предложение в чл. 79 да се добавят нови алинеи 3 и 4: (3) Издаденото решение за отнемане по реда на чл. 75, както и служебното заличаване на площадката по чл. 75 (2) се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (4) Обжалването по ал. 3 спира изпълнението на обжалвания акт. Мотиви: В предишните текстове на закона не беше предвиден ред за съдебен контрол на решенията на компетентният орган за отнемане на издадените разрешения.