Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори

Изготвянето на проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори, е в изпълнение на разпоредбата на чл. 34а от Закона за лечебните заведения, съгласно която в областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта, директорите на РЗОК сключват договори с лечебни заведения за болнична помощ или техни обединения, избрани по критерии и по ред, определени с наредба на Министерския съвет.


Дата на откриване: 1.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 15.3.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 март 2018 г. 17:35:15 ч.
MBAL_IR

Предложения

    Съгласно Доклад към проекта на Наредбата, една от основните ѝ цели е да гарантира спазването на принципите за равнопоставеност на лечебните заведения, недопускане на дискриминация, пропорционалност, публичност и прозрачност.(???) Но как се постига именно публичност и прозрачност, след като в нея НЕ е предвидено с резултатите от проверката, оценката и класирането да бъдат запознати самите обекти на проверка и оценка - лечебните заведения за болнична помощ, но най-вече и пациентите? Също така, предвид, че целите на Наредбата се постигат основно чрез проверка от административен орган и под контрола на директор РЗОК, резултатите от която могат да доведат до значителни последици за обекта на проверката, същата следва да се осъществява по реда на НРД. По този начин, наред с публичността и прозрачността, в значителна степен се гарантира и обективността на оценката и избора на лечебни заведения за болнична помощ или техни обединения, с които РЗОК сключва договор в областите, в които броят на леглата за болнично лечение надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с Националната здравна карта.

    В тази връзка са и следните две предложения за редакция на Наредбата в духа на публичност, прозрачност и обективност, а именно:

1.Примерна редакция на чл.12:

„Чл.12(3) За резултатите от проверката, извършена по реда на НРД/Решение на НС на НЗОК, комисията по ал.1 съставя протокол по образец, утвърден от управителя на НЗОК, който се предоставя на директора на РЗОК и на лечебното заведение-обект на проверката в двудневен срок от извършването ѝ.

нова(4) За резултатите от проверката лечебното заведение-обект на проверката има право да даде писмено становище пред директора на РЗОК в 3-дневен срок от връчването на протокола по ал.3”

2.Допълване с нови алинеи на чл. 15/чл.16 със следното примерно съдържание:

(…) Преди сключването на договори с лечебните заведения/обединения на територията на областта, директор  РЗОК  ги  уведомява за резултатите от оценяването и класирането, като за целта им предоставя „Таблица за оценка по  Приложение №9/№10”, включваща данни за всички лечебни заведения на територията на областта. „Таблица за оценка по  Приложение №9/№10” е неразделна част от договора или мотивирания отказ на директор РЗОК за сключване на договор с ИМП.”

(…) Резултатите от оценяването и класирането на лечебните заведения, както и на договорените с тях брой легла по видове, се публикуват на официалната интернет страница на НЗОК и се обявяват на видно място в съответната РЗОК”

   Без тези или подобни текстове, всяко отделно лечебно заведение, а и широката общественост са в обективна невъзможност да разберат защо и как директор РЗОК е оценил, класирал и избрал да сключи/откаже сключването на договор с конкретно лечебно заведение и до конкретен брой болнични легла по видове, определен с Националната здравна карта.