Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания  се урежда нов ред за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания.

 

С настоящите предложения за измененията и допълненията в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората се цели:

 - Промяна на механизма по предоставяне и изплащане на целеви помощи за ПСПСМИ – преустановяване на практиката да се предоставят „пари на ръка“ на правоимащите лицата. Промяна в реда за предоставяне на ПСПСМИ е свързана с начина на заплащане и отчитане на предоставените изделия на хората с увреждания - чрез премахване на процедурата директно да се предоставят финансови средства на правоимащите лица с увреждания. По този начин ще бъдат ограничени възможностите за неизползване на финансови средства от бюджета по предназначение, в това число и често срещаните практики ПСПСМИ да бъдат закупени от търговци/производители, които не са вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ. Целта е да се оптимизират публичните разходи за тази дейност и да се осъществява ефективен контрол на разходването на финансови средства за медицински изделия, заплащани от държавния бюджет, както по отношение на разнообразието им, така и по отношение на тяхното предназначение.

 

- Промяна на условията и реда за оказване на социално-икономическа защита на хората с увреждания, като месечната добавка за социална интеграция и целевата помощ ще се отпускат по настоящ адрес на правоимащото лице с увреждане, имайки предвид че към настоящия момент този вид подпомагане се осъществява по постоянен адрес. По този начин ще се синхронизира с действащата нормативна уредба на Закона за социалното подпомагане и ще се създадат по-адекватни условия за достъп до подпомагане на хората с увреждания.

 

- Намаляване на административната тежест за хората с увреждания, както и за служителите в дирекциите „Социално подпомагане“. Ще бъдат съкратени посещенията от страна на хората с увреждания в дирекциите, а от друга ще бъде намалена натовареността на служителите в ДСП по администриране на отпуснатите целеви помощи. По този начин наличния времеви и човешки ресурс ще бъде насочен към увеличаване на контрола за използвани по предназначение целеви помощи. Ще отпадне необходимостта от предоставяне на отчетни документи от страна на хората с увреждания.

 

- Регламентиране на по-гъвкав механизъм за отчитане и заплащане между Дирекциите „Социално подпомагане“ и лицата, вписани в регистъра по чл. 35, ал. 1 от ЗИХУ.

 

- Същевременно ще се подобри и контрола върху финансовите средства чрез регламентиране на процедура за установяване на недобросъвестност и/или неизползвана по предназначение целеви помощи.

 

- Синхронизиране със Закона за медицинските изделия, чрез въвеждане на изискването медицинските изделия по индивидуална мярка да бъдат изработвани по поръчка за конкретен пациент. По този начин се цели ограничаване на практиката на лицата да се предоставят медицински изделия, които не са съобразени с техните индивидуални потребности. Поради тази причина сред отчетните документи, представяни от производителите, е и документа, сдържащ специфичните характеристики, съгласно заданието, по които е изработено изделието;

 

- Актуализиране на приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и включване на нови медицински изделия за децата с увреждания в списъка по чл. 35г, ал.1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), както следва:

*вертикализатор за деца с увреждания,

*детска рингова инвалидна количка и

*детска инвалидна количка.

 

Промяната в Приложението предвижда изменения и допълнения в медицинските условия, по които се назначават конкретните ПСПСМИ, на базата на което се преценява правото на целева помощ. Наред с това се регламентира правото на целева помощ за двустранно слухопротезиране на лица, които в детска възраст са били протезирани двустранно.

Предложенията са обосновани на база обстоен анализ на действащата нормативна уредба и с оглед предприемане на действия за подобряване начина на живот на хората с увреждания. С предложените промени ще се оптимизира механизма за предоставяне на ПСПСМИ и ще се създадат условия за по-добра подкрепа и постигане на независим начин на живот за хората с увреждания.

Резултатите, които ще бъдат постигнати при приемане на Постановлението за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания са следните:

- Подобряване на процеса по предоставяне на ПСПСМИ, което ще отговори на основните искания на нуждаещите се лица, свързани с по-бързото им набавяне, значително съкратения брой посещения в ДСП и други организации;

- Създаване на по-добри условия за подкрепа и за независим начин на живот на хората с увреждания – чрез преминаване на подпомагането по настоящ адрес;

- Отпадане на необходимостта от представянето на отчетни документи от хората с увреждания в ДСП;

- Оптимизиране и усъвършенстване на нормативната уредба като се допълни Приложение №7, към чл. 40, ал. 1 от ППЗИХУ и в него се актуализират медицинските условия, експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за отпускане на целеви помощи;

- Създаване на предпоставки за повишаване качеството на живот на хората с увреждания.

 

Промените в Правилника целят синхронизиране и подобряване на нормативната уредба в областта на хората с увреждания като се извърши прецизиране на някои от действащите текстове.

 


Дата на откриване: 7.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 6.4.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 март 2018 г. 14:08:17 ч.
анка

Промени в ППЗИХУ

По §11 - чл.43а, ал.4, т.4 - изискването комплекта  разходооправдателни документи, които търговците представят в ДСП, за да им се платят авансово предоставените на хората с увреждания МИПСПС, да съдържа и копие на гаранционната карта не е необходимо, а само увеличава и без това голямата бумащина. Гаранционната карта се предоставя на лицето получило МИПСПС, за предявяване на евентуална рекламация в рамките на гаранционния срок, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите. Гаранционния срок започва да тече от датата на издаване на фактурата. Цялата небходима информация за нуждите на разплащането, отчета и контрола на дейноста на търговците се съдържа в останалите оригинални документи, които търговците ще представят в ДСП, съгл. т.1, т.2 и т.3 на същата алинея.                                                                                                                                                                          По §11 - чл.43а, ал.6 - не е уточнено кой месец ще се плаща на тъговците. Може би се има в предвид месеца следващ този, през който са били предоставени разходнооправдателните документи от търговеца в съответната ДСП. Това обаче трябва да бъде изрично упоменато в ППЗИХУ.    Бончо Пеев АНКА ЕООД                                                                                                                                                         

28 март 2018 г. 14:46:04 ч.
анка

ПРОМЕНИ В ППЗИХУ

Смятаме, че изискването в чл.42, ал.2, т.1 да се издава проформа фактура за ремонт е излишно, т.к. информацията, която се съдържа в нея я има и в издавания протокол със спецификация. При определяне на размера на помощта за ремонт на МИ, да се промени начина по който това става сега - на базата на амортизацията на МИ, а именно колкото по-старо и износено е МИ, толкова по-малък е и размера на помощта за ремонт. Това създава  и предпоставки за злоупотреби. Стимулира се издаването на документи за ремонт, без да съществува необходимост от това, защото колкото по-скоро след изтичането на гаранционния срок стане това, толкова по-голяма е отпуснатата помощ. Б. Пеев АНКА

31 март 2018 г. 22:01:06 ч.
ZDRAVE-ZA-VSICHKI

Проекто-постановление на МС от 09.03.2018 на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане

Проекто-постановлението за промени в ППЗИХУ касае социалната интеграция на над 750 хил. хора с увреждания в Република България. В тази връзка предлагаме следните допълнения и предложения, които ще оптимизират нормативната база и ще гарантират ефективната социална политика и интеграция на хората със специфични нужди.

 1. За да се оптимизира времето за получаване на медицинските изделия и помощни средства от хората с увреждания предлагаме да се конкретизира срока за разплащане към доставчиците и търговците на дребно, като в чл.43а, ал.6 –  се запише:  “месеца следващ този, в който търговеца/производител представя разходно оправдателен документ за предоставените на лицата с увреждане ПСПСМИ в съответната Дирекция “Социално подпомагане” или ”месеца следващ този по чл.43а, ал.5”.

Аргументация: по този начин след издаване на Заповедите от Дирекции“Социално подпомагане“ одобряващи отпускането на социалната помощ, хората с увреждания или техните близки ще могат ВЕДНАГА да получат необходимото им ПСПСМИ от избрания от тях доставчик.

Д-р Емил Кючуков - Сдружение"Здраве за всички"

31 март 2018 г. 22:02:58 ч.
ZDRAVE-ZA-VSICHKI

Проекто-постановление на МС от 09.03.2018 на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане

2. Диференциране на видовете инвалидни колички и отпусканите за тях социални помощи и лимити:

 • Рингова инвалидна количка: базова – с фиксирани стъпенки, подлакътници и гръб, лимит: 486 лв.
 • Рингова инвалидна количка: многофункционална – с мобилни стъпенки, подлакътници и регулируем гръб, лимит: 600 лв.
 • Рингова инвалидна количка-тоалетен стол: комбинирани – с мобилни стъпенки, подлакътници и падащ гръб, лимит: 800 лв.
 • Рингова инвалидна количка: активна, алуминиева, олекотена, ръчни спирачки и свалящи се с пуш-бутон задни гуми – с лимит: 1000 лв.

Аргументация: гарантира се обезпечаване на индивидуалните потребности на хората с увреждания, определени от предписанието на ЛКК, ТЕЛК или НЕЛК.

Сдружение"Здраве за всички"

31 март 2018 г. 22:04:45 ч.
ZDRAVE-ZA-VSICHKI

Проекто-постановление на МС от 09.03.2018 на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане

3. Ревизиране на експлоатационните срокове на медицинските изделия, които не отговорят на реалния капацитет за ползване на ПСПСМИ:

 • Акумулаторни инвалидни колички: намаляване от 10 на 5 години,
 • Рингови инвалидни колички: намаляване от 6 на 5 години,
 • Комбиниран стол за баня и тоалет: намаляване от 6 на 3 години,
 • Цифрови слухови апарати: намаляване от 6 на 5 години,
 • Джобнии слухови апарати: намаляване от 6 на 5 години.

Аргументация: акумулаторните инвалидни колички не доживяват срока за експлоатация от 10 години. Най-често след петата година хората с увреждания не могат да продължат ползването им поради амортизацията на изделията. Комбинираните столове за баня и тоалет поради спецификата на функцията си за хигиенните нужди на ползвателите си се амортизират в рамките на 3 години. С унифицирането на срока за експлоатация на слуховите апарати на 5 години за всички модификации и ползватели се прекъсва дискриминационната практика за предоставяне на различни условия за ползване на медицинските изделия, за различни групи бенефициенти.

Сдружение"Здраве за всички"

31 март 2018 г. 22:06:32 ч.
ZDRAVE-ZA-VSICHKI

Проекто-постановление на МС от 09.03.2018 на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане

4. В Приложение № 7, чл. 40, ал.1, т.3, а) – да отпадне изискването за допълнително изследване на диабетно болните на инсулин с електромиография за доказването на диабетна невропатия или диабетна микроангиопатия. Предлагаме вместо да се натоварва допълнително здравната система с излишни изследвания - да се изиска служебна бележка от лекуващия ендокринолог, с което да се докаже риска от развиване на усложнения при диабетно стъпало.

Аргументация: ортопедичните обувки за диабетно стъпало се предписват на болните от захарен диабет, като профилактична мярка и превенция на усложненията от това заболяване. По-изгодно е държавата да заплати 223 лв. за чифт, специални обувки вместо да лекува развитието на усложнения и ампутации, които струват десетки и стотици пъти в по-вече.

Сдружение"Здраве за всички"

31 март 2018 г. 22:09:41 ч.
ZDRAVE-ZA-VSICHKI

Проекто-постановление на МС от 09.03.2018 на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане

5. Увеличение на лимитите на помощта за закупуване на медицинските изделия с 20% за:

 • Слухови апарати,
 • Рингови инвалидни колички,
 • Комбинирани тоалетни столове,
 • Антидекубитални дюшеци,
 • Говорни апарати,
 • Протези.

  Аргументация: В България са най-ниските лимити, на които се реинбурсират медицинските изделия и помощни средства за хората с увреждания в ЕС. Справка от Националния статистически институт за официалната инфлация в България за периода: март 1998 г. – 01.2018г.,  сочи, че е в размер на 116,4%. Постоянно нарастващите цени на суровини, материали, горива, енергоносители, МРЗ, осигуровки и други оказват пряко влияние на производствените разходи и доставните цени на ПСПСМИ. В сектора на медицинската и рехабилитационна техника корелацията: цена-качество е правопропорционална. Лимитите за ПСПСМИ не са променяни от 20 години, а официалната инфлация за периода надхвърля 100%. С последните нормативни промени от месец 11.2017г. бе преустановена дейността на 80 фирми предлагащи ортопедични обувки. Спестените по това перо средства са достатъчни за покриване на разходите за нововписаните изделия за детска рехабилитация, както за актуализиране на лимитите и експлоатационните срокове.    

   Вярваме, че Министерски съвет и Министерство на труда и социалната политика на Република България ще подкрепят усилията за осигуряване на ефективна социална интеграция за стотиците хиляди хора с увреждания в цялата страна, чрез предоставянето на високо качествени и иновативни медицински изделия.

  Искрено се надяваме, че ще вземете под внимание тези предложения, с които може значително да се подобри качеството на живот и обслужването на хората с увреждания в България с ПСПСМИ.

Сдружение"Здраве за всички", Национална пациентска организация, ХЕПАСИСТ и други НПО.

 

05 април 2018 г. 15:05:28 ч.
Fonio

Предложения за допълнения

 1. По отношение промяната на пътя за получаване на помощни средства моля посмислете за още по-добър модел за гражданите. Според проекто закона гражданите ще получават протокол от лекарска комисия, с който ще кандидатстват в районното ДСП. От там ще трябва да получават заповед, която да предоставят на търговците. Предлагам да се облекчат още повече гражданите като вместо да се разкарват два пъти до ДСП, в масовия случай това са възрастни и трудно подвижни хора, моля да помислите вместо те да ходят до ДСП заповедта им да се изпраща по пощата и те да я получават в своя дом с препоръчано писмо. По този начин ще се спести още едно разкарване на хората. В допълнение ще се избегнат сблъсъци и възможност за нелоялни практики в и около районните ДСП-та. 
 2. Трябва да се въведат минимални технически изисквания на предоставяните слухови апарати от търговците с цел да гарантирате качество на получаваните решения от гражданите. Няма водещ световен производител, който може да предостави решение, което да достигне до крайния потребител на цена от 170 лв. с ДДС каквато беше изтеклата информация в медиите в интервю на зам. социалната министърка. Наистина съм притеснен и допускам, че много търговците при намаляването на социалната помощ за слухови апарати ще преминат в предоставянето на „усилватели с СЕ маркировка“ вместо на слухови апарати. Като резултат Социалното министерство ще заплаща, а гражданите няма да получават решение за слуховата си загуба. Напротив, това ще доведе до пилеене на държавни средства и наистина нагнетяване на негативно отношение от страна на гражданите към търговците на дребно и Държавата. Каня хората от Соц. министерство на посещение, в който и да е от нашите слухопротезни центрове в страната, за да разберат в какво се състои работата по предоставяне и поддръжка на слухови апарати за хората. Ще разберат, че освен самите слухови апарати фирмите предоставящи слухови апарати са ангжирани с часове работа за период от 6 години по настройка, почистване, подръжка и консултации с употребата на слуховите апарати. Също така наистина помислете за хората от най-ниските социални прослойки (по ваши критерии) да имат възможност да преминават по допълнителен път за кандидатстване за допълнителни средства за слухови апарати и други медицински изделия. Колкото и в последните години стандартът ни на живот да се е подобрил като цяло за всички, все още има доста хора, които наистина не могат да отделят никакви средства от изцяло липсващите или минимални доходи, които имат. Тези хора, наистина ще са лишени от получаването на смислено решение за своята слухова загуба или двигателен недъг. В крайна сметка отговорност на социалното министерство е когато предоставя социална помощ - срещу нея хората наистина да получават решение за проблема си. 

С уважение,

Георги Миленчев, Фонио ЕООД

 

 

 

06 април 2018 г. 15:56:08 ч.
isirider

Професията „специалист по акустика на слуховите апарати - слухопротезист“ в НКИД

Моля Ви, предприемете действия за въвеждането на професията „специалист по акустика
на слуховите апарати - слухопротезист“ официално в Националната класификация на
икономическите дейности по модел на Румъния. Дайте 2-годишен гратисен период, в
който бизнеса търговците на дребно да се преведате в синхрон с изискванията за наличие
на такъв специалист във всеки слухопротезен център. Конкретно тук визирам чл.10е, ал.6
от Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по
предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с
увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за
интеграция на хората с увреждания. Това е единствения държавен документ, в който се
цитира тази професия и няма нито едно образователно учреждение в страната, където тази
професия се изучава, което от своя страна превръща тази точка от закона в „Параграф 22“.

06 април 2018 г. 15:57:57 ч.
isirider

минимални технически изисквания за слуховите апарати

минимални технически изисквания към предоставяните слухови апарати от търговците с цел да гарантирате качество на получаваните решения от гражданите.

06 април 2018 г. 16:02:18 ч.
isirider

батерии за слухови апарати

добавената стойност на слуховите апарати е в линейна зависимост с честотата и продължителността на ползване. За модерните слухови апарати, които добавят реална стойност в живота на засегнатите от слухова загуба, са нужни около 1 батерия на седмица. Днешната процедура и бюджет за набавяне на батерии е тромава и не способства хората със слухова загуба да ползват целесъобразно решението за корекция на слуха - слухов апарат. моля променете броя и механизма за набавяне на батерии с цел улесняване на хората със слухова загуба

06 април 2018 г. 16:07:20 ч.
isirider

целева помощ за трудещи се / корекция на слуха

Лимитът на помощта за закупуване на слухов апарат за осигурено лице в трудоспособна възраст да бъде повишен до лв. 700 с ддс. В допълнение, като периодът, за който се отпуска еднократната помощ да бъде съкратен на 4/четири години. Да бъде отпускана помощ за закупуването на втори апарат при доказана слухова загуба.

06 април 2018 г. 16:08:59 ч.
isirider

Задължителен скрининг при новородени

От 2 до 4 на всеки 1.000/хиляда бебета в България се раждат с увреден слух. Диагностицирането на намалението на слуха до 3-тия месец след раждането на детето повишава ефекетивността от последващата дейност на специалистите по слухопротезиране и рехабилитация на говора. По този начин се подпомага емоционалното, психическото и умственото развитие на децата с увреден слух, като се улеснява адаптацията им в обществото и се дава възможност децата да развият нормални езикови умения, съпоставими на тези на връстниците им с нормален слух.

 

Съгласно утвърдената с Решение на Министерски съвет “Национална програма за подобряване на майчинството и детското здраве 2014-2020 г.”, в страната следва да бъде създадена възможност за скрининг за слухова загуба при новородените, именно за решаването на посочения по-горе проблем, чрез оптимизиране и разширяване на действащите програми, разработване на нови механизми, обновяване на необходимата апаратура и осъществяване на дооборудване. Въпреки това, към днешна дата няма гаранции, че всяко едно новородено ще бъде подложено на скрининг за слухова загуба, поради което съществува значителен риск да бъде пропуснат шанса за ефективно лечение.

 

С оглед на изложеното предлагаме да се въведе нормативно задължение за извършване на скрининг за слухова загуба при новородени, който да се отнася за всяко новородено, преди изписването му от съответното лечебно заведение.

 

06 април 2018 г. 16:10:38 ч.
isirider

Допълнителна помощ за двустранна корекция на слуха

В преобладаващия брой случаи пациентите имат слухова загуба и на двете уши, като съществуващото ограничение на държавната помощ само до един апарат пряко влияе върху качеството на живот в ежедневието на хората със слухова загуба, като например засяга съществено способността им да определят посоката на звука, способността им да разбират говор в шумна среда и води до редуциране силата на възприемания шум.

 

Многобройни изследвания потвърждават ползите от използването на два слухови апарата при наличие на загуба на слуха в двете уши: “Mencher, G.T. & Davis, A. (2006).”, “Kobler & Rosenhall (2002)”, “McArdle and colleagues (2012)”

 

В Германия при нужда от втори апарат биват отпускани допълнителни 60% от размера на помощта за един слухов апарат. Друг подобен пример е Швейцария, където при нужда от втори апарат, към размера на помощта за първия апарат се добавя 95 %. В Испания добавката за втори апарат е в размер на 65 % от стойността на първия.

 

Друг показател е реалния брой хора, които ползват два апарата. В Дания - една от най -развитите страни по отношение на предотвратяването на проблеми със слуха, 82 % от ползващите слухови апарати използват два слухови апарата, в Германия 80%, Франция 58%, Холандия 64%, 61% в Англия и Швейцария, 74% в Италия, 40% в Испания, по данни на Euro Trak. В България от опит оценяваме този процент на около 5%, което говори за пропуски в качеството на живот при ежедневни дейности.

 

Във връзка с изложеното предлагам да бъде предвидена допълнителна помощ в размер 70% от стойността на първия/ за закупуване на втори слухов апарат при констатиране на слухова загуба в двете уши.