Обществени консултации

Проект на Решение за одобряване на национални програми за развитие на образованието

С проекта на Решение се предлага одобряване на 13 национални програми за развитие на образованието през 2018 г., включително 3 нови програми: „Заедно за всяко дете“, „С грижа за всеки ученик“ (изпълнявана в предходни години, с изключение на 2017 г.) и „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, които ще осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование.

             През 2018 г. за дофинансиране на предучилищното и училищното образование са предвидени 63 430 000 лева. Средствата се осигуряват от държавния бюджет за 2018 г. чрез бюджета на МОН.

           Програмата „Заедно за всяко дете“ е насочена към повишаване на ефективността в работата на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование и качеството му чрез създаване и поддържане на благоприятна образователна среда за стимулиране и устойчиво образователно развитие. Бюджетът по програмата е 450 000 лева за учебна година 2018/2019 година.

По програма „С грижа за всеки ученик“ с бюджет– 2 000 000 лв. ще се работи за повишаване нивото на постиженията по общообразователната подготовка на учениците от прогимназиалния етап на основната образователна степен, като се осигурят допълнителни възможности за обучение на учениците, които срещат трудности при постигане на очакваните резултати от обучението и се нуждаят от диференциран и/ или индивидуален подход, съобразени със спецификата на учебния предмет.

          Нова е и програмата „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. С общ  бюджет от 28 000 000 лева., програмата е насочена към повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.

Разширява се обхватът на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“,  с бюджет 9 230 000 лв, в която са разработени три нови модула:

  • „Музеите като образователна среда“, който цели създаване на по-интересна и привлекателна среда в училищата - 100 000 лв. ;
  • „Оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти“ за осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование, чрез професионално и обективно оценяване на проектите на познавателни книжки, учебници и  учебни комплекти - 1 700 000 лв.;  
  • „Осигуряване на ученически шкафчета“ за модернизиране на образователната среда чрез закупуване на шкафчета, в които учениците да държат своите учебници и учебни помагала, с цел олекотяване на ученическата раница – 2 900 000 лв.

Ще продължи и финансирането по десетте национални програми, действали предишната година.  Сред тях са Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ - 4 200 000 лв., „Ученически олимпиади и състезания“ - 3 000 000 лв., „Развитие на системата на предучилищното образование“ - 400 000 лв., „Обучение за ИТ кариера“ - 400 000 лв., „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ - 10 000 000 лв., „Квалификация” (позната досега като „Развитие на педагогическите специалисти”) – 800 000 лв., „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ - 1 450 000 лв.,  „Роден език и култура зад граница” - 1 500 000 лв. и „Без свободен час“ - 2 000 000 лв.

Ще продължи осигуряването на съвременни информационни и комуникационни технологии и внедряване на иновативни методи на обучение в училища и детски градини, изграждането на рампи и платформи за хора с увреждания, подходящи санитарни помещения, както и разширяване на видеонаблюдението. Обезпечават се средствата за подобряване на условията за експериментална работа по природни науки чрез оборудване на лаборатории, модернизиране на професионалното образование и осигуряване на целодневно обучение на учениците. Гарантират се инвестициите в обучение на талантливи ученици, които да участват в национални и международни олимпиади и състезания.


Дата на откриване: 7.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 6.4.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 март 2018 г. 15:50:29 ч.
Nedelcheva

„Осигуряване на ученически шкафчета“

Във връзка с обявената програма за изграждане на шкафчета в училищата се интересувам как е предвидено да се контролира дали разходването на средствата ще е целесъобразно и дали ще доведе до реално ползване от учениците. Какъв механизъм за проверка на ефективността на програмата е предвиден?

04 април 2018 г. 19:54:17 ч.
Vasil_Nikolov

Предложения

1.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”

а) ​Във връзка с Е) Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“, навсякъде, където е записано „за закупуване на шкафчета“, да бъде записано „за закупуване или ремонт на шкафчета“. В правилата на програмата да се опише, че става въпрос за ремонт на неизползваеми до момента шкафчета или шкафчета, използвани с друго предназначение.

б) В раздел 5„БЕНЕФИЦИЕНТИ“ - при „Б) Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“, в частта за допустими бенефициенти е записано: „Бенефициенти на средствата по модула са държавни и общински български училища, които провеждат през учебната 2018 – 2019 година обучение в VII клас и в IХ клас“. Предлагаме да бъде променено на: „Бенефициенти на средствата по модула са държавни и общински български училища, които провеждат през учебната 2018 – 2019 година обучение в VII клас и/или в IХ клас“, за да бъде дадена възможност за участие в програмата и на основните училища, както и на тези, в които обучението е след 7-ми клас.

3. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” - предлагаме изрично да бъде определен принципът и критериите, по които началниците на РУО ще решават кои училища да бъдат поканени, за да вземат участие в програмата.

4. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 4.1.4 Изграждане на базови управленски умения на новоназначени директори - трябва да се има предвид периода на обучението и неговият старт да бъде след датата, когато ще стъпят в длъжност новите директори след тазгодишния конкурс.

5. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА И СИГУРНОСТ В УЧИЛИЩЕ“ – предлагаме да бъде дадена възможност за кандидатстване по програмата и на общински училища

06 април 2018 г. 17:25:43 ч.
center_amalipe

Становище на ЦМЕДТ "Амалипе"

 

Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” е неправителствена организация, работеща за образователната интеграция на ромската общност. В своята дейност взаимодействаме с 247  училища в цялата страна. Предложенията по-долу са почерпани от тази съвместна дейност.

Приветстваме предложение Национални програми за развитие на образованието – 2018 г.! Изключително положително е заявеното политическо намерение на Министерството на образованието да спре да финансира закриването на училища, като вместо това да подкрепи всички училища с покриването на обезщетения при пенсионирането на учители и оптимизацията на вътрешната структура на персонала. Навременна и необходима е предложената програма, която ще обезпечи средствата, необходими за екипите по обхват, като училища ще получат допълнителен ресурс за работа с родителите и ще могат да привлекат организации, читалища и други партньори в това усилие.

В същото време предложените програми могат и следва да бъдат допълнени в следните насоки:

1. Национална програма „Заедно за всяко дете”: Предлагаме да бъде увеличен бюджета на Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите”

Въвеждането на този модул е изключително положително намерение, както и предвидената възможност да се делегират дейности и ресурс на организации с опит. В същото време ресурсът за това е твърде малък: едва 150 000 лв., т.е. подкрепа  за около 30 училища. Потенциалните заинтересовани училища, в които има потребност от прилагането на модула е многократно по-голям. Затова е необходимо увеличаване на бюджета на модула. Целесъобразно е възможност за участие в него да имат училища от всички региони, които имат желание и необходимост от това;

 

2. Национална програма „Квалификация”: Възможните бенефициенти да бъдат разширени с „университети и организации, регистрирани съгл. чл. 232 от ЗПУО”

Програмата предлага много полезни обучителни курсове. В същото време широкият кръг на потенциалните институции, предоставящи тези обучения е ограничен до         Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС). Пропуска се фактът, че обучения се предоставят също така от университети и от лицензирани организации, много от които имат натрупан практически опит и висока експертиза. По този начин НП „Квалификация” ограничава възможността на училищата да избират кой да ги обучава, което е предпоставка за намаляване на качеството на обученията.

Целесъобразно е НП „Квалификация” да включи възможността училищата да избират обучаващите ги организации, като това включва широк спектър лицензирани обучители, вкл. университети и организации, регистрирани съгл. чл. 232 от ЗПУО;

 

3. Национална програма ”Осигуряване на съвременна образователна среда”: включване на обединените училища по Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“, дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“

Според така предложената програма единствен бенефициент са професионалните гимназии. Целесъобразно е по тези модул и дейност бенефициент да могат да бъдат и обединените училища, които също предлагат професионално обучение. Към момента обединените училища като нов вид институции, регламентирани в Закона за предучилищното и училищното образование не разполагат с почти никаква материално-техническа база, което поставя училищата в доста затруднена ситуация предоставянето на професионална подготовка;

 

4. Национална програма ”Осигуряване на съвременна образователна среда”: По Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ да отпадне показателя най-ниска сума, искана от училището за съфинансиране от МОН

Този показател определено ще създаде предпоставки „малките“ училища в България, които не разполагат с достатъчно бюджетни средства, с които да поемат по-голямата част от финансирането за закупуване на шкафчета за учениците си да не се класират или да получат недостатъчно средства, което ще направи модула неефективен. Предложението ни по тези модул е финансирането да се извършва на база брой ученици, както е по Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“;

 

5. Националната програма "С грижа за всеки ученик",  да бъдат предвидени средства за възнаграждение на директорите на училищата, които ще организират и ръководят изпълнението на НП на ниво училище.