Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори

Предложените изменения са мотивирани от промените в начина на архивиране от нотариуса чрез използване на компютърни продукти от една страна и от друга - от въвеждането на информация за извършените удостоверявания в информационната система на Нотариалната камара. Информационната система на Нотариалната камара съдържа база данни, представляващи част от служебния архив на нотариуса съгласно чл. 28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), и спомага за извършването на подробни, незабавни справки с оглед на опазване правата и интересите на страните. Предложението за детайлизиране на начина на въвеждане на данни от нотариуса към информационната система на Нотариалната камара, чрез уеб портал и автоматизирана помощна компютърна програма, чието функциониране се следи от Нотариалната камара, са водени от необходимостта от контрол за законосъобразност върху тази дейност, извършван превантивно от Нотариалната камара. Промените в Наредба № 32 от 1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори по отношение на задължението на нотариуса да въвежда и изпраща незабавно в информационната система на Нотариалната камара сканирани екземпляри от договори за прехвърляне собствеността на моторните превозни средства, удостоверени съгласно чл. 144, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, са необходими във връзка с промените в чл. 144 от Закона за движението по пътищата (обн. ДВ бр. 77 от 2017 г. в сила от 27.12.2017 г.), регламентиращи информационния обмен на данни между регистрите на Министерството на вътрешните работи и Нотариалната камара, и измененията и допълненията в Наредба № I-45 за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн. ДВ бр. 20 от 2018 г.). След като информационният обмен започне да функционира, екземплярите от договорите, с които се прехвърля собствеността на моторните превозни средства, няма да се съхраняват в „Пътна полиция“ и единствената следа от тях ще бъде архивирането им от нотариуса. Архивирането на придружаващите ги декларации, изискващи се задължително по закон, обезпечава съхраняването от нотариуса на доказателства с оглед на опазване не само интересите на страните, а и на различните държавни органи с определен правен интерес към тях. Воденето на общия регистър и по-конкретно на записите в него следва да се извършва единствено съобразно опазване правата и интересите на страните и да отразява в достатъчна степен информация за удостоверения документ. Предлаганите промени, касаещи действията на нотариуса и служителите на администрацията на Нотариалната камара при изгубване, повреда на печат и предаване на архива, са съобразени с многогодишната практика и възникналите затруднения при извършването на посочените действия.


Дата на откриване: 9.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари