Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Центъра за учебно-тренировъчни фирми

Центърът за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ) е специализирано обслужващо звено, осъществяващо дейността си в системата на предучилищното и училищното образование по чл. 50, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.  Звеното осигурява всички необходими макроикономически функции и поддържа операции за създаване на цялостна симулирана икономическа среда за практическо професионално обучение чрез учебно-тренировъчни фирми. Центърът за учебно-тренировъчни фирми симулира работа на държавни институции и регистри; банка, както и липсващи елементи от реалната пазарна среда. Предоставя леснодостъпни и висококачествени услуги, информация и консултиране за обучаваните в учебно-тренировъчни фирми, както и за педагогическите специалисти, участващи в процеса на обучение.

Причината, която налага приемането на предлагания проект на акт, е привеждане в съответствие на устройството и дейността на ЦУТФ с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование. 

Целта на акта е нормативно да обезпечи дейността на ЦУТФ, да регламентира оптимизацията в устройството и функциите му.

Очакваните резултати от прилагането на акта са: утвърждаване дейността на ЦУТФ, законосъобразност и ефективност при изпълнение на предоставяните образователни услуги, необходими за осъществяване на учебен процес в задължителен учебен план; осъществяване на извънкласна и проектна дейност за повече от 350 учебно-тренировъчни фирми и 5000 обучавани ученици ежегодно. Обучението в УТФ да допринесе за изпълнение на програми за превенция на ранното напускане на училище.


Дата на откриване: 19.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари