Обществени консултации

Наредба за реда и начина за ограничаване на производството, употребата или пускането на пазара на определени опасни химични вещества, смеси и изделия от приложение ХVІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)

Основна цел на Наредбата е да се регламентират:

1. Реда и начина за прилагане на определени ограничения от Приложение XVII на Регламент REACH, както и на изключенията от определени ограничения;

2. Задълженията на физическите и юридическите лица, които пускат на пазара или употребяват определени опасни вещества, смеси или изделия, за които се съдържат ограничения в Приложение ХVІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH);

3. Координацията и сътрудничеството между органите, осъществяващи контрол върху ограниченията в Приложение ХVІІ на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

 

С настоящата Наредба се цели постигането на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда чрез изпълнението на определени изисквания към икономическите оператори за предоставяне и съхранение на информация относно удостоверяване на съответствията с изключенията от определени ограничения за пускане на пазара и употреба на опасни вещества от Приложение XII на Регламент REACH.


Дата на откриване: 6.6.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 15.6.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари