Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за промишления дизайн

С проекта на Постановление на Министерския съвет за приемането на Наредба за разглеждане на спорове по Закона за промишления дизайн /ЗПрД/ се цели въвеждането на ясни и подробни правила относно административният ред за разглеждане на специфичните производства по спорове, което от своя страна ще доведе до предвидимост на действията на Патентното ведомство по разглеждане на постъпили жалби и искания по чл. 41 от ЗПрД. Лицата, които са заинтересовани от образуване на производство по спорове ще имат възможност предварително да се запознаят с условията и изискванията, на които следва да отговарят жалбите и исканията, което ще ограничи допускането на формални недостатъци при подаването им и ще осигури по-бързото протичане на производствата. Детайлната регламентация на различните правни основания и конкретните фактически обстоятелства, които подлежат на доказване в производствата, от друга страна дава и възможност на страните, както за предварителна преценка за ефикасността на образувано по тяхна инициатива производство, така и за осигуряване на успешното му протичане.

С проекта на Наредба за разглеждане на спорове по ЗПрД се уреждат изискванията за формата и съдържанието на жалбите и исканията по чл. 41 от ЗПрД, възможните начини за подаването им, правилата за водене на кореспонденция със страните в производствата, подробно се разглеждат фактите и обстоятелствата, които подлежат на доказване с оглед различните правни основания за подаване на жалби и искания, предвиждат се и основания за спиране и прекратяване на производствата по спорове. С проекта на Наредба е регламентиран и редът за провеждане на производството по служебно заличаване на регистрацията на национални промишлени дизайни на основание чл. 29, ал. 5 от ЗПрД.


Дата на откриване: 19.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 18.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари