Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА КЛАСИФИКАТОР НА КЛАНИЧНИ ТРУПОВЕ ПО СКАЛАТА EUROP

Целта на настоящия проект на Тарифата е насоченa към цялостно въвеждане на европейските, маркетингови стандарти за качество на земеделски продукти от животински произход. Те са в съответствие с Програма на правителството за европейско развитие на България 2009-2013 г., чийто приоритет е въвеждане на икономическите механизми от Общата селскостопанска политика на ЕС за развитие на устойчиви земеделски стопанства и превръщането на земеделието в привлекателен бизнес, осигуряващ висок жизнен стандарт на заетите чрез стабилизиране и нарастване на доходите от дейността им.

Причините, които налагат настоящите промени са:

1.                 Промяна на законодателството в областта, касаеща Общата организация на пазара (ООП) на червените и белите меса. С изменението и допълнението в Закона за животновъдството - ДВ бр. 26 от 6 април 2010г., законодателството в областта на ООП премина като Раздел ІV „Месо и яйца”  в Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС);

2.                 Промяна в подзаконовата нормативна уредба в областта на класификацията. В ДВ бр. 62 от 10 август 2010 г. беше публикувано изменение и допълнение на Наредба № 16 от 17 ноември 2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за окачествяване на кланични трупове по скалата (S)EUROP. С това изменение се въведоха промени свързани със задължително преминаване на опреснителни курсове;

3.                 Изпълнение на една от препоръките на Контролния комитет (КК) към Европейската комисия. При проверката на КК, проведена в периода 28 септември – 2 Октомври 2009 г., в Доклада за приложение на класификацията на кланични трупове при възрастни говеда в Р.България, една от препоръките е свързана с провеждането на опреснителни курсове. В отговор по заключенията и препоръките от доклада на Контролния комитет с писмо № 99-59/23.03.2010 г. до г-н Херман Ферщейлен -  директор на Генерална дирекция „Икономика на селскостопанските пазари и единна ООП” към ЕК, българските власти са поели ангажименти за отстраняване на пропуските и за извършване на съответните нормативни промени;

4.                 Промяна в правното основание на Тарифата, проектът ще бъде  изготвен на основание чл. 58б, ал.3 от ЗПООПЗПЕС.

         На основание гореизложеното се отменя сега действащата Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP, приета с ПМС №2 от 11.01.2008 г.

Разработеният проект на Тарифа ще даде възможност да се обучат правоспособни класификатори, които ще въведат в практиката европейските стандарти за класификацията на кланични трупове от говеда, овце и свине по скалата ЕUROP, както и ще даде възможност за провеждането на опреснителни курсове. 

 

         В проекта на тарифа са отразени таксите, които ще се събират за обучение на класификаторите на кланични трупове, за опреснителен курс, за полагане на изпит, за издаване на свидетелство и за повторно явяване на изпит.

Съобразен е с Европейското законодателство в областта на класификацията, но не прилага пряко европейското право, тъй като определянето на таксите, които се заплащат е национален ангажимент и не се налага синхронизиране с Европейското законодателство.

В предложения проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата  EUROP,  размерът  на таксите, които ще се събират по Тарифата, ще покриват необходимите средства за провеждането на курсовете за обучение. Съгласно чл.58б, ал.1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, дължимите такси ще се превеждат на обучаващата институция, която може да бъде и извън системата на МЗХ.

               

 


Дата на откриване: 7.6.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.6.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари