Обществени консултации

Проект на Инструкция относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи

Мотиви към Проекта:

1.1.  Правното основание за изготвяне на нова инструкция е разпоредбата на чл. 138, т. 9, б. „б“ ЗСВ. Тя е относима към задълженията на главния прокурор за ежегодно внасяне в Пленума на Висшия съдебен съвет на годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи (чл. 138а, ал. 1 ЗСВ) и на министъра на отбраната за предоставяне на необходимата информация по разследванията, извършвани от военните разследващи полицаи.

Проектът е съобразен с изискванията на ЗСВ за предоставяне на информация на главния прокурор по разследванията, извършвани от военните разследващи полицаи, които са съставна част от всички органи на досъдебното производство, като разследващи органи, наред с прокурора. Информацията за дейността на военните разследващи органи, съгласно разпоредбата на чл. 138а, ал. 1 ЗСВ, се включва в ежегодния доклад на главния прокурор до Пленума на ВСС, който се предоставя на Народното събрание за обсъждане, предшествано от изслушване на главния прокурор.

1.2.  В Проекта на Инструкция са определени както конкретните показатели, така и редът за изготвяне и предоставяне на главния прокурор на информацията за образуването, движението и резултатите по досъдебните производства, от компетентност на военните разследващи полицаи.[1] Разработени са статистически форми, като приложение, което съставлява неразделна част от Инструкцията. Определен е и редът за тяхното попълване, обобщаване и изпращане на главния прокурор.

1.3.       Съдържателната част на Инструкцията е съобразена и с промените в НПК, в сила от 5 ноември 2017 г. (ДВ, бр. 63/2017 г.), които са съществени относно:

-       образуването на досъдебно производство само по факта на престъплението, като изрично е предвидено да не се посочват в постановлението имената на лицето, за което има данни, че е извършило престъпление (нова ал. 3 на чл. 214 НПК);

-       диференцираните процедури – отпадане на института на незабавното производство и реализиране на ускорената процедура само като бързо производство (отм. Глава двадесет и пета – чл. 362-367);

- сроковете за извършване на разследването по бързите производства и по досъдебните производства, разследвани по общия ред, за тяхното удължаване и съответно приключването им (изм. ал. 3 и отм. ал. 5 на чл. 234 НПК и чл. 356, ал. 5 и 6 НПК, чл. 357, ал. 1, т. 5 и ал. 2 НПК);

- мерките за ускоряване на наказателното производство и в двете фази на наказателния процес – досъдебната и съдебната фаза  (нова регламентация на Глава двадесет и шеста НПК);

- конкуренцията на наказателна и административнонаказателна отговорност, изискваща съобразяване както при образуването на досъдебното производство, така и в процеса на разследване, вкл. и при изготвяне на писменото мнение на разследващите органи по чл. 235 НПК (изм.), с което изпращат делото на прокурора, с оглед правилното му решаване (нова ал. 3 на чл. 243, чл. 244, ал. 1, т. 1, вр. чл. 25, ал. 1, нова т. 5 НПК);

- въвеждане на института на разпоредителното заседание; правната възможност съдът, от разпоредително заседание, да връща делото на прокурора; новите срокове за отстраняване на допуснати процесуални нарушения; новият институт на отстраняване на очевидни фактически грешки, допуснати в обвинителния акт (изм. чл. 248 НПК, нов чл. 248а НПК, изм. чл. 249 НПК, изм. чл. 250 НПК).

Положително становище по предложения проект на съвместна инструкция бе представено и от Военно-апелативната прокуратура (рег. № 89/07.02.2018 г.), в което не са направени бележки или предложения за промени.

1.4.  Понастоящем, за изпълнение на задълженията на главния прокурор по чл. 138а, ал. 1 ЗСВ за ежегоден доклад, в т. ч. по отношение на разследванията, от компетентност на органите на военното досъдебно производство (Глава тридесет и първа от НПК), е действаща Инструкцията за обмен на информация между Прокуратурата на Република България и Министерството на отбраната по движението, приключването и резултатите от делата, разследвани от военни разследващи полицаи (Изх. № 75/05.03.2010 г. – ПРБ; № И-2/02.03.2010 г. – МО).

В заключителните разпоредби на новата Инструкция е предвидена отмяна на действащата.[1] По образуваните наказателни производства от прокурора (чл. 212, ал. 1 НПК), респ. започнатите с акта/протокола за първото действие по разследването (чл. 212, ал. 2, чл. 356, ал. 3 НПК ).

 


Дата на откриване: 20.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 19.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари