Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните

Проектът на Постановление за закриване на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните се приема в изпълнение на мярка 68 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с Решение на Министерски съвет № 560 от 2010 г. за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация.

Приемането на акта ще доведе до оптимизация на държавната администрация.

С проекта на Постановление се закрива Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните, като дейностите, осъществявани от закритата агенция, преминават към Министерството на земеделието и храните – съгласно устройствения правилник на министерството и към Института по почвознание „Никола Пушкаров” – София, в структурата на Селскостопанската академия – в съответствие с предмета на дейност на института.

Предвижда се ликвидацията на закритата агенция да се извърши от комисия, назначена от министъра на земеделието и храните, в срок до 4 месеца от влизането в сила на постановлението, а разходите по ликвидацията да са за сметка на утвърдените разходи на закритата агенция по бюджета за 2011 г.

Имуществото, архивите, както и неуредените задължения и вземания на закритата агенция ще се поемат от Министерството на земеделието и храните.

Предвижда се трудовите и служебните правоотношения със служителите от закритата агенция се уреждат при условията по реда на чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител, като трудовите и служебните правоотношения със служителите от закритата агенция извън горните случаите ще се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, съответно на чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител.

С проекта на Постановление се отменя Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните.

Предвидени са и съответни изменения в Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните, Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните, Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи, Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение и Наредбата за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване.

Предвидено е министърът на земеделието и храните, министърът на околната среда и водите и министърът на регионалното развитие и благоустройството в срок до 2 месеца от влизането в сила на постановлението да подготвят и предложат на Министерския съвет необходимите промени в наредбата по чл. 20, ал. 2 от Закона за почвите във връзка със закриването на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните.                                                                            

 


Дата на откриване: 9.6.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.6.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари