Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища

С приемането на измененията и допълненията на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ бр. 74, 12.09.2017 г.), се създадоха нови модели за комплектоване на въоръжените сили с младши офицери, а старите се усъвършенстваха с цел създаване на гъвкавост на системата за управление на човешките ресурси за попълване на вакантните места за военнослужещи.

Съгласно действащата Наредба № Н-5/16.02.2016 г. за условията и реда за приемане на курсанти във висшите военни училища, към 31 декември в годината на кандидатстване, гражданските лица следва да са пълнолетни и не по-възрастни от 23 години. По решение на министъра на отбраната може да се допускат кандидати по-възрастни от 23 години.

При разработването на текстовете на новата наредба е направена оценка на броя на кандидатите по-възрастни от 23 години, Приложение № 2. Справката включва данни от кандидат-курсантските кампании през последните 3 (три) години, както и от текущата кампания 2018/2019, която все още не е приключила. От справката става ясно, че най-големия брой кандидати в горната възрастова граница е от 23 до 25 години.

Разработен е разчет на възможните варианти за избор на горна възрастова граница за кандидатстване във висше военно училище, Приложение № 3.

Съгласно разчета може да се направи извода, че оптималната горна възрастова граница за кандидатстване на българските граждани във висше военно училище е 26 години. В тази връзка е целесъобразно да се приеме в новата наредба текст, който дава възможност кандидатите – граждански лица, към 31 декември в годината на кандидатстване, да са пълнолетни и не по-възрастни от 27 години. Такава разпоредба, от една страна ще даде възможност на повече кандидати да кандидатстват, а от друга страна ще осигури по-ясни правила за кандидатите. Гражданските лица, които навършват 27 години няма да могат да се възползват от промените, защото ще бъда по-възрастни към 31 декември в годината на кандидатстване.

В дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ са разработени нови процедури за условията и реда за кандидатстване на офицерите с професионална квалификация по военно дело, офицерските кандидати, сержанти/старшини и войници/матроси да придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Военно дело“.

В наредбата е предвидено, в годината на кандидатстване, сержантите/старшините и войниците/матросите да не са по-възрастни от 40 години. Офицерите с професионална квалификация по военно дело не трябва да са по-възрастни от 42 години. При определянето на възрастовите граници е взет предвид срокът на обучение и задължителния договор от 10 (десет) години, който трябва да подпишат випускниците. Отчетени са и други особености, като тези, че сержантите/старшините и войниците/матросите, избрали да правят кариера като офицери следва да вземат своето решение по-рано, за да имат възможността да преминат през всички длъжности за младши офицери, дори да могат да кандидатстват и да се обучават във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Разработени по този начин, разпоредбите дават възможност, в зависимост от потенциала и възможностите на войника/матроса и сержанта/старшината, да се развива кариерно до най-високите нива във военната йерархия.

В новата наредба са включени и процедури за условията и реда за кандидатстване на граждански лица – кандидати за курсанти по военна специалност „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление „Военно дело“ и обучение в държавно висше училище за придобиване на гражданска специалност в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от друго професионално направление. Обучението по гражданска специалност в друго държавно висше училище се осъществява чрез сключено споразумение между висшето военно училище и държавното висше училище. При сключване на споразумението може да участва и трета образователна/лечебна институция с цел предоставяне на специфично обучение на кадри за нуждите на Министерството на отбраната.

При разработването на процедурите е отчетена и спецификата по ежегодното изпращане в Министерството на образованието и науката на заявка за броя на местата за обучение през следващата учебна година по професионални направления, образователно-квалификационни степени и форми на обучение за обявяване в акт на Министерски съвет, и придобития опит от модела за обучение на курсанти-медици във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Медицинския университет – Варна и ВМА – София.


Дата на откриване: 29.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари