Обществени консултации

Проект на Наредба за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по операти

С проекта на Наредба се цели прецизирането и детайлизирането на уредбата в контекста на оптимизирането на процесите по разплащания, верификация, сертификация, приключване на счетоводната година, възстановяване и отписване на неправомерни разходи и осчетоводяване по програмите, както и регулиране на взаимоотношенията между управляващи органи и сертифициращ орган във връзка с  тези процеси. Наредбата съдържа и 22 приложения, които в основната си част са формати на стандартизирани документи.В новата наредба ще се регламентира възможността за поетапно покриване на авансовите плащания с допустими разходи от страна на бенефициентите, с което ще се осигури по-доброто финансово изпълнение на проектите и програмите.

Отговорна дирекция:"Национален фонд"
E-mail:natfund@minfin.bg

 


Дата на откриване: 30.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.4.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари