Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Законът за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ) е основният акт в Република България, регулиращ правата и задълженията на граждани на трети държави за достъп до българския пазар на труда, както и въпросите относно свободното движение на работници в рамките на Европейския съюз, двустранното регулиране на заетостта и др. В Правилника за прилагане на ЗТМТМ (ППЗТМТМ) са уредени процедурите за прилагане на ЗТМТМ, главно по отношение на условията и реда за предоставяне на достъп до българския пазар на труда на чужденци – работници от трети държави.

 

На 1 март 2018 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗТМТМ (обн., ДВ, бр. 24 от 16.03.2018 г.), с който бяха въведени в националното законодателство основните изисквания на Директива (EС) № 2016/801 на ЕП и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (Директивата). Тези изменения и допълнения налагат осъвременяване и на актовете по неговото прилагане, включително с цел приключване процеса на транспониране на Директивата.

 

Освен това с преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г.) в ЗТМТМ бяха направени допълнения относно достъпа до българския пазар на труда на граждани на трети държави като сезонни работници, което също налага изменение и допълнение на някои разпоредби от ППЗТМТМ.

 

В тази връзка е изготвена предварителна частична оценка на въздействието, в която са отразени становищата на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет.

 


Дата на откриване: 30.3.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 29.4.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 април 2018 г. 12:24:47 ч.
veselinstanchev123

въпрос към обединени патриоти

Обединени патриоти и ГЕРБ успешно изпълниха заповедта на работодателските организации за фактическо премахване на ограниченията за внос на работници от трети страни, за да могат да правят дъмпинг на цената на труда на българските работници. А кога Патриотите, като част от управляващата коалиция, ще изпълнят предизборното си обещание за 1000 лева минимална работна заплата и 500 лева минимална пенсия?!