Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Обн. ДВ. бр. 73 и 88 от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от 2012 г., бр. 66, 68 и 70 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014

С оглед необходимостта от осигуряване на съответствие на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия с приетите през 2013 г. и 2014 г. Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (ОВ, L178/27 от 28 юни 2013г.) и Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ, L96/1 от 29 март 2014г.), както и транспониране на приетата през 2017 г. Директива (ЕС) 2017/853 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 година за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие, се налага приемане на Закон за изменение и допълнение на закона.


Дата на откриване: 3.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 3.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари