Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г.

С проекта на постановление се предлага Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2017 г. да влезе в сила от учебната 2019 – 2020 година. По този начин се цели висшите училища да имат достатъчно време да се подготвят и да променят, където е необходимо, учебните си планове и програми, за да извършват обучение в съответствие с новоприетите нормативни изисквания.

Причина за предложеното изменение е незавършилото към настоящия момент преструктуриране на учебния процес във всички юридическите факултети. Това се отнася както за отпадането на задочната форма на обучение, така и за въведените допълнителни хорариуми за определени дисциплини и за откриването на специализирани магистърски програми.

В резултат на предложеното изменение Националната агенция за оценяване и акредитация ще има достатъчно време и възможност да актуализира критериите за оценяване и акредитация на специалността от регулираните професии „Право“, както и да създаде такива за оценка и програмна акредитация на професионално направление 3.6 Право. Ще се създадат необходимите условия за оценка и акредитация на специализирани магистърски програми в рамките на професионалното направление съобразно нормативните изисквания, въведени с наредбата .

От друга страна, Министерството на правосъдието ще може да сформира работна група, която да направи преглед на нормативната уредба в сферата на обучението по специалността от регулираните професии „Право“ с цел синхронизирането й с тази за придобиването на юридическа правоспособност.


Дата на откриване: 3.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари