Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (Обн. ДВ, бр. 51 от 2011 г., изм. и доп. бр. 41 о

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППЗЧРБ) произтичат от изменения и допълнения на Закона за чужденците в Република България, обнародвани в бр. 97 от 2017 г. на Държавен вестник, изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1953 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. за утвърждаване на европейски пътен документ за връщането на незаконно пребиваващи граждани на трети държави и за отмяна на Препоръката на Съвета от 30 ноември 1994 г., промяната на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси (Обн. ДВ. бр. 27 от 10 Март 1998 г.), както и от установена необходимост да бъдат облекчени процедурите при кандидатстване за получаване право на пребиваване спрямо чужденци от български произход - граждани на трети страни, което да доведе до повишаване на възможностите за достъп на работна сила на българския пазар на труда. Прецизират се и отделни разпоредби, свързани с тяхното практическо прилагане. За провеждане на общественото обсъждане е определен 14-дневен срок.


Дата на откриване: 5.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.4.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 април 2018 г. 23:22:53 ч.
vass

Миграционни процеси

Защо е толкова кратък срокът (само 14 дни) за обществено консултиране по такъв важен документ. Още повече, като се има предвид и актуалната ситуация свързана с миграционните процеси и защитата на националната сигурност - нелегално преминаващи през границата чужденци, увеличен брой бежанци и т.н.