Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 от 10.11.2006 г. за установяването на правила и процедури по отношение на въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване в Република България

Измененията се налагат, поради промени в европейската нормативна уредба. С Регламент (ЕС) № 598/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за определяне на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО (ОВ L 173, 12/06/2014, стр.65-78), се отменя Директива 2002/30/ЕО. Действащата Наредба № 30 въвежда изискванията на  Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 март 2002 година относно установяването на правила и процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата на Общността, която вече е отменена.

Регламент (ЕС) № 598/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година се прилага само за летища за обществено ползване с над 50 000 движения на граждански въздухоплавателни средства за една календарна година.

С проекта на наредбата се предлага да се допълни правното основание за издаването на наредбата, като  в § 3 се добави и чл. 16а, т. 17 от Закона за гражданското въздухоплаване, съгласно който министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава наредба за правила и процедури по отношение въвеждането на оперативни ограничения, свързани с шума в гражданските летища за обществено ползване. С проекта за изменение и допълнение на Наредба № 30 се предвижда, наредбата да се прилага за летища за обществено ползване под 50 000 движения на граждански въздухоплавателни средства за една календарна година.

С § 2 от проекта се предлага да се отменят т. 5 и т. 6 от чл. 1. Оценката на шумовото въздействие на дадено летище с оглед предприемане на мерки за намаляването му и мерките за постигане на максимален екологичен ефект при икономически най-изгодна цена са действия, които се предприемат по силата на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 година относно оценката и управлението на шума в околната среда, която, от своя страна се прилага в тясна връзка с Регламент (ЕС) № 598/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за определяне на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО. Тези нормативни актове на Европейския парламент и на Съвета не са основание за предложените изменения  и допълнения  на Наредба № 30 и в този смисъл т. 5 и т. 6 от действащия чл. 1 е законосъобразно да бъдат отменени. Предлага се отмяната на Раздел V„Съществуващи оперативни ограничения“ от Наредба № 30, тъй като към настоящия момент не се използват гранично съобразени въздухоплавателни средства. С проекта на наредба се предлага и отмяна на Раздел VІ „Освобождаване от оперативни ограничения на гранично съобразени въздухоплавателни средства, регистрирани в развиващи се държави“ от Наредба № 30, по причина, че според действащата норма те могат да бъдат освободени от прилагането на чл. 5 за период от 6 години, считано от датата на влизане в сила на наредбата. Наредба № 30 е в сила от 27 ноември 2006 г. и следователно 6 години от влизането в сила на Наредба№ 30 са изтекли на 27 ноември 2012 г. и Раздел VІ е практически неприложим.

Предлага се приложението към чл. 4, ал. 1 да се отмени, поради факта, че в други нормативни актове се регламентират технически, експлоатационни, икономически и екологически характеристики на летищата (например в Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване) и поради това не е необходимо да има повторение.

Предлага се да се отмени се т. 1 от § 1 от Допълнителната разпоредба, тъй като, както беше посочено по-горе, за основно летище за обществено ползване, което осъществява над 50 000 излитания и кацания годишно, се прилага Регламент (ЕС) № 598/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, а не тази наредба.

В съответствие с нормативните изисквания на Европейския съюз, за да няма противоречия и в националната правна уредба предлагаме навсякъде в Наредба № 30 израза „оперативни ограничения“ да се замени с израза „експлоатационни ограничения“, какъвто се използва в Регламент (ЕС) № 598/2014.

 

Лице за контакт:
Милан Маринов
Главен инспектор в дирекция АНОТСАП
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Тел.: 02 937 1062
Моб.: +359 889 635 629

E-mail: mmarinov@caa.bg


Дата на откриване: 5.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 5.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари