Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“

Предложените промени в наредбата ще доведат до: увеличаване на възможностите за пазарна реализация на мляко, млечни продукти, плодове и зеленчуци в страната, чрез гарантиране на приоритета на техните производители при избор на доставчици; синхронизиране с европейската правна рамка; увеличаване на асортимента от здравословни продукти, предлагани по схемата; усъвършенстване на системата за администриране и контрол на схемата и намаляване на административната тежест.

 

 

 

 

Отговорна структура:

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“

Email:

skralev@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 5.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 19.4.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 април 2018 г. 14:33:52 ч.
Киров

ОБЛАСТ - РУСЕ Е ПРОТИВ изменението на Наредбата

ОБЛАСТ - РУСЕ не желае нови ПРОМЕНИ в гореописаната ннаредба . Прилагам ПОДПИСКА от Директорите на 80% от Учебните заведения на територията на Областа , грижещи се за 8000 деца попадащи в целевата група по Наредбата и не-желаещи тя ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ДА СЕ ПРОМЕНЯ , ЗАРАДИ НЯКОЛКО ОЛИГАРХА В ДЪРЖАВАТА КОИТО ИСКАТ ДА УСТАНОВЯТ МОНОПОЛ !!!!

17 април 2018 г. 14:51:13 ч.
МартинДойчев

Област София ПРОТИВ изменението на Наредбата

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА,

Обявявам се против приемането на част от предложените промени в тещащото изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“, приета с постановление № 251 на министерския съвет от 2016 г. Същите са в напълно противоречи на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България, където ясно  е разписано, че „законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя”. Също така съгласно чл. 101 до чл. 109 от ДФЕС, водещ принцип на правото на ЕС и изобщо на функционирането на съюза е свободното движение на стоки и ненарушаване на правилата свободната търговия и конкуренцията. Съгласно РЕШЕНИЕ № 482 от 04.05.2017 г. на Комисията за защита на конкуренцията „основните разпоредби относно функционирането на схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ се съдържат в Глава II „Схеми за помощ“, Раздел 1 „Схеми за подоб ряване на достъпа до храна“ на  Регламент 1308/2013, от което е видно, че те представляват схеми за държавна помощ в рамките на ОСП на ЕС. Предоставянето на помощи по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ е предвидено в посочените регламенти на ЕС при спазване на условията, разписани в тях. КЗК е на мнение, че твърдението в получените сигнали, че измененията в чл. 13 от Наредбата нарушават правото на конкуренцията и конкурсното начало, като ограничават кръга на потенциалните доставчици, давайки предимство на така посочените групи заявители пред едноличните търговци, търговските дружества и кооперациите, които могат да доставят тези продукти, по своята същност изисква оценка на критерия селективност (поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки), който от своя страна е един от елемент на понятието за „държавна помощ“ съгласно чл. 107 от ДФЕС“. С това поредно изменение се цели пълен монополизъм и преразпределение на пазара в Република България между определени производители за облагодетелстване! Изместването на една група доставчици по схемите, чрез въвеждане на текстове, които нарушават правото на конкуренция дават предимство на явни лобистични кръгове, изцяло облечени в законодателна власт !!!

 

17 април 2018 г. 15:00:28 ч.
pp190

директор

Няма такъв лобистки документ, производители и търговци са с равни права.Закона за обществени поръчки, който от край време решава как ще се избират доставчици, не дава предимство на никой.

Всички сме еднакви, плащаме си данъците, осигуряваме работа на десетки семейства, плащаме си ддс-то, подлежим на проверки от милион институции.С какво повече допринася за държавата производителя.Може би няма в държавата по-често изменящ се нормативен документ.Това ли е най-важното?Толкова добре работеща програма се проваля.....Когато храните 300 деца, тогава ще решавате вие, аз нося отговороност и не мога да обясна кой е решил да се промени това

Категорично ще се провали програмата.

17 април 2018 г. 15:02:52 ч.
ИванД

Област Сливен Е ПРОТИВ изменението на Наредбата

 

Обявяваме се против поредното изменение на тази лобистка наредба.

Едно от предложените изменения гласи: „когато учебното заведение получи повече от едно предложение, то избира един заявител по всяка схема, въз основа на следните критерии:

1. когато са постъпили предложения от търговец и производител, е длъжно да избере производителя по съответната схема;

2. когато са постъпили предложения от повече от един производител, по Схема „Училищен плод“ е длъжно да избере производителя, отглеждащ повече от продуктите, включени в схемата, съгласно Приложение № 1а, а при равен брой произвеждани продукти - производителя, с по-големите засадени площи. По Схема „Училищно мляко“ е длъжно да избере производителя, който произвежда повече продукти сертифицирани по БДС, а при равен брой произвеждани продукти - производителя, чиято производствена база се намира най - близко до съответното учебно заведение.

При упражняване на правомощията си по чл. 23, параграф 3 от Регламент № 1308/2013, държавите-членки са длъжни да спазват общите фундаментални принципи на правото на ЕС, заложени в практиката на СЕС и в ДФЕС, особено в случаите на разходване на публични ресурси. Това са:

- принцип на недискриминация;

- принцип на равно третиране;

- принцип на легитимните правни очаквания;

- принцип на правната сигурност.

Съгласно РЕШЕНИЕ № 482 от 04.05.2017 г. на Комисията за защита на конкуренцията измененията в чл. 13 от Наредбата нарушават правото на конкуренцията и конкурсното начало, като ограничават кръга на потенциалните доставчици, давайки предимство на така посочените групи заявители пред едноличните търговци, търговските дружества и кооперациите, които могат да доставят тези продукти, по своята същност изисква оценка на критерия селективност (поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки), който от своя страна е един от елемент на понятието за „държавна помощ“ съгласно чл. 107 от ДФЕС“.

17 април 2018 г. 15:20:23 ч.
Налия Трендафилова

Против

От днес разбирам от моите доставчици по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ за промените, които искат да се правят по тази наредба и че те няма да ме зареждат тази година нито с плод, нито с мляко! Това е пълен абсурд!!! Миналата година не приех предложението на един много настоятелен господин млекопреработвател от балкана, въпреки и натиска от кмета на общината, но той и тази година ни праща по пощата мейли със заплашително писмо, че сме длъжни да му входираме предложението!!! Айде стига с това длъжно!!! Нима аз нямам избор в цялата работа!!! Еми не ми харесват продуктите му и не искам да работя с тая мандра!!!

Цитирам: „когато учебното заведение получи повече от едно предложение, то избира един заявител по всяка схема, въз основа на следните критерии:

1. когато са постъпили предложения от търговец и производител, е длъжно да избере производителя по съответната схема;

2. когато са постъпили предложения от повече от един производител, по Схема „Училищен плод“ е длъжно да избере производителя, отглеждащ повече от продуктите, включени в схемата, съгласно Приложение № 1а, а при равен брой произвеждани продукти - производителя, с по-големите засадени площи. По Схема „Училищно мляко“ е длъжно да избере производителя, който произвежда повече продукти сертифицирани по БДС, а при равен брой произвеждани продукти - производителя, чиято производствена база се намира най - близко до съответното учебно заведение.“

Еми много добре значи с въвеждането на тези изисквания аз съм длъжна да работя с производител на плодове и зеленчуци или мляко и млечни продукти, независимо дали изобщо съм запозната с този производител и дори да не искам да работя с него съм длъжна да го избера, дори с това да наруша дългогодишна успешна работа с търговец. Също така трябва много внимателно да разглеждам какви продукти предлага всеки един производител на плодове и зеленчуци, за да избера този с по-голям асортимент! И накрая трябва много добре да умея да работя с бгмапс, защото трябва да смятам на колко километра се намира учебно ми заведение от производствената база на производител на мляко, който е кандидатствал при мен!

18 април 2018 г. 11:33:05 ч.
Колев

дискриминационни критерии и неясна регламентация

С предвидените изменения без съмнение се дава тотален превес на производителите на мляко и млечни продукти, като се залагат и много дискриминационни критерии, като например: 

1. § 7. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

(5) Когато учебното заведение получи повече от едно предложение, то избира един заявител по всяка схема, въз основа на следните критерии:

1. когато са постъпили предложения от търговец и производител, е длъжно да избере производителя по съответната схема;

2. когато са постъпили предложения от повече от един производител, по Схема „Училищен плод“ е длъжно да избере производителя, отглеждащ повече от продуктите, включени в схемата, съгласно Приложение № 1а, а при равен брой произвеждани продукти - производителя, с по-големите засадени площи. По Схема „Училищно мляко“ е длъжно да избере производителя, който произвежда повече продукти сертифицирани по БДС, а при равен брой произвеждани продукти - производителя, чиято производствена база се намира най - близко до съответното учебно заведение.

Тези предвидени изменения въвеждат явно дицкриминационни и ограничителни изисквания при избора на доставчик. Заложени са в пълно противоречие с принципите на недискриминация и равно третиране, заложени в ДФЕС, не само по отношение на търговците, но и по отношение на самите производители.

2. § 8. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

в ал. 5 се създава се нова т. 7 "регистрационните номера на транспортните средства по чл. 10, ал. 4 и правното основание за тяхното ползване – собствени или наети, както и  регистрационен номер на обект за производство и търговия на едро с храни по чл.10, ал. 3.“

Видно от самата наредба чл. 14 урежда изискуемите документи при подаване на заявление, като с т. 7 се въвежда изискване за регистрационен номер на обект за производство и търговия на едро с храни по чл.10, ал. 3, т.е. и за схема "Училищно мляко" и за схема "Училищен плод" се изисква регистрационен номер на обект за производство и търговия на едро с храни по чл.10, ал. 3, а именно мляко и млечни продукти.

По отношение на възможността от прилагане на ЗОП при избора на доставчик, същата е предвидена само за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 4, а именно общините. Не е ясно защо, след като голяма част от самите учебни заведения са самостоятелни възложители по ЗОП, не се предвижда възможност сами да провеждат конкурсните процедури съобразно закона.

3. Нито от доклада, нито от друг документ не става ясно въз основа на какъв принцип и правомощия „Държавен фонд "Земеделие“ проверява дали предложените заявители по схемите са избрани съгласно правилата на чл. 13 ал. 5, и когато установи несъответствие служебно определя заявителя за учебното заведение по съответната схема, съгласно правилата на чл. 13 ал. 5.“. Със залагане на тази функция на фонда той придобива права за правораздаване, които са присъщи единствено на българския съд.

18 април 2018 г. 13:27:57 ч.
knvangelov

Възражение

Възражение за измененията в наредбата

Има нещо сбъркано в цялата наредба. Повечето предоставяни продукти по схемите са внос - портокали, мандарини, мляко, банани. Следователно парите отиват за производители, извън страната. За дискриминацията вече са се изказали други, но това е много тревожно. Необходима е нова концепция, така че и производителите и търговците извършващи с бусовете, складовете и хладилните си съоръжения логистиката, да получамат средствата, без дискриминация. Наредбата, трябва да съдейства за развитие на българското земеделие и търговия. Предлагам, да се върне проекта на МЗХ, да се продължи с още 1 година одобрението от ДФЗ на фирмите заявители и за учебната 2018-2019 г., както и да се работи за нова концепция.

18 април 2018 г. 14:12:08 ч.
ltiti

Против

Ако някога се е чувал гласът на гражданите, не врявам да е в подобен тип кментари, но все пак ще изразя и своето мнение като гаден ТЪРГОВЕЦ.

Каква е разликата между нас търговците и производителя?Та някой ни разграничава с подобен тип Наредба?Ние също наемаме хора на работа, ние също плащаме всичко дължимо на държавата, разликата от нас и производителите е че ние не протестираме.Ако можеха до сега щяха да се намърдат в тази програма, явно не им е стискало и не са искали.

Кой Земеделски производител ще кара ПРАСКОВА през месеците октомври, ноември, декември ....кой ще кара българско грозде, слива или круша, тези месеци се кара предимно цитрус и какво предимство им даваме на земеделски производители да станат по-лесно търговци, нищо и половина.Няма никаква логика, нито се спазват някви закони.

18 април 2018 г. 15:38:09 ч.
Echi

Пловдив - област е категорично против

Във връзка с проекто Наредбата, Пловдив област е категорично против.Изцяло е написано в противоречие с нуждите и изискванията на учебните заведния в частност децата които консумират продуктитете по двете схеми.Това се превръща не във възпитание на здравословен начин на хранене, а във извиване на ръце.Всяко учебно заведение си имаме мнение и изисквания.Конкуренция - няма по така написаното, дори да не са доволни директорите или участват с даден производител или просто не участват.Това нормално ли е??Това сигурно е прозрачността и лоялна конкуренция за която се говори непрекъснато.Искаш не искаш някой ти назначава с кой да работиш и точка.

 

18 април 2018 г. 16:03:08 ч.
knvangelov

За целите на измененията

В целите на измененията на Наредбата е записано,  да доведат:

- до увеличаване на възможностите за пазарна реализация на продуктите, чрез гарантиране на приоритета на техните производители; Това не е вярно. Измененията водят до засилване на административната реализация на продуктите.

- до синхронизиране с европейската правна рамка; Това не е вярно. Никъде, в документите на ЕО не е записано, че трябва да се подхожда дискриминационно, като се толерират едни фирми за сметка на други.

- до увеличаване на асортимента от здравословни продукти; Това не е вярно. На практика се намалява /и с основание/ броят на продуктите - киви, грейфрут, плодови млека.

- до усъвършенстване на системата за администриране ... и намаляване на административната тежест; Това не е вярно. Променят се само сроковете.

Разговарях с колеги, във връзка с проекта на Постановлението. Може да се каже, че СОФИЯ Е ПРОТИВ.

 

18 април 2018 г. 16:36:04 ч.
РайнаМ

ОБЛАСТ МОНТАНА- ПРОТИВ!

Категорично сме против приемането на тази АБСУРДНА , МОНОПОЛИСТИЧНА Наредба, която е на път да бъде приета, Наредба, според която по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" ще работят едно или две поставени лица в Държавата, защото според плануваните изменения, печели Производителят при всички случаи над Търговеца, но това не е достатъчно, печели, Производителят с най-голям асортимент и най- много засадени площи! Т.е. най-големият производител на мляко и млечни продукти и/или плодове и зеленчуци в България пуска предложения във всички учебни заведения на територията на страната  и печели във всички тях договорите за доставка поради предимството което му дава "новата" Надедба. Къде е свободната пазарна икономика питаме, или удобно забравяме за нея, когато трябва да се обслужват политически интереси? Къде са и нашите права свободно да изберем доставчик, защото във всяка работа( всеки бизнес) господа Управляващи,съществува ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР, доверието изградено между хората, установените вече добри практики, които искате да разрушите! Тази дискриминационна Наредба замаскирана зад добрите намерения - да се даде  предимство на българските производители, всъщност дава само предимството на НАЙ-ГОЛЕМИЯ производител! Странно, къде бяха тези производители през всички тези години, откакто работят Схемите, защото ако ги чакахме те да ни отправят предложения, до сега нямаше да се възползваме от тези чудесни програми. Не искаме нищо повече от това всеки съвестно вършещ работата си доставчик да не бъде крадливо ограбван от едно неравностойнно нему предимство!

18 април 2018 г. 16:45:45 ч.
Киров

Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г.

  Горното заглавие , е взето от интернет сайт с адрес www.stradegy.bg (от този сайт) , оказва се , че това е "СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ НА НАЦИОНАЛНО НИВО" . В този документ , малко по надолу четем :

Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия цели усигуряване на адекватна ПОДКРЕПА от страна на ДЪРЖАВАТА за МСП , стимулиране създаването на нови предприятия и предприемачеството .

  Основни приоритетни области на стратегията са:

Насърчаване на предприемаческата активност

Осигуряване на подходяща регулаторна и административна рамка за МСП , чрез прилагане на принципа "МИСЛИ ПЪРВО ЗА МАЛКИТЕ"

Създаване на отзивчива държавна администрация , способна в най-голяма степен да откликне на нуждите на МСП

УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА МСП ДО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

КРАЙ НА ЦИТАТА

И понеже всички които са против наредбата , влизат в състава на МСП , а тези които са за наредбата влизат в състава на БОГОПОМАЗАНИТЕ - с милиони обороти , то нека някой да обясни , как Държавата "МИСЛИ ПЪРВО ЗА МАЛКИТЕ" и как Държавата  "УЛЕСНИ ДОСТЪПА НА МСП ДО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

И да не забравяме че: Документа е валиден до края на :2020 г.(поне така пише на същата страница)

18 април 2018 г. 16:55:18 ч.
РайнаМ

ПЪЛЕН АБСУРД!

Всяка година променяте Наредбата и условията по-програмата! Очевидно е, че всичко това се прави за обслужването на "Нечий" интереси.От всичко това най-много страдат директорите и дечицата,Но (НЕ)уважами дами и господа това вас изобщо не Ви интересува!!! Изплезили сте послушно езичета да оближете доволно задните части на "господина"!!Това вече не е тайна за никого!! Само леко притворете муцунки,че миризмата от платената любов е прекалено зловонна!Сега само ви остава да се съберете и да изтанцувате едно " мъртвешко" хоро около гроба, изкопан от вас за обикновения български предприемач!!

18 април 2018 г. 17:12:35 ч.
Miroslava

ПРОТИВ

ДО: РУМЕН ПОРОЖАНОВ,

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

   УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  МИНИСТЪР,

В рамките на определения срок и на основание чл. 26, ал. 2 и от Закона за нормативните актове, изразяваме следното становище, след като се запознахме с предложения за обществени консултации проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко“.

1.      Считаме, че направеното предложение противоречи на правото на Европейския съюз, в частта касаеща свободното движение на стоки и ненарушаване правилата за свободна търговия и конкуренцията.

2.      Трябва да отбележим, че предложените изменения за избор на изпълнители са дискриминационни, по отношение на търговците. Направените предложения за нововъведения, бюрократично и императѝвно налагат изменения, които биха облагодетелствали конкретни изпълнители.

3.      Предложеният и подложен на обсъждане нов механизъм, за определяне на изпълнители по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ е и в противоречие с правилата за защита на конкуренцията. Разпоредбите на Наредбата, от една страна биха довели до изкуствено създаване на предимства и целенасочено протежиране на определени изпълнители, а от друга страна рестриктиране на производители/търговци да предлагат и реализират своята продукция на територия на друга област, което ще доведе до изкуствено разпределение на доставките на продуктите по тази схема по области в страната.

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  МИНИСТЪР,

Моля да вземете под внимание изложените доводи и да оттеглите изцяло предложения за обществени консултации проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко“, както и да не допускате същото да бъде приемано в настоящата редакция.

 

18 април 2018 г. 19:50:15 ч.
яна

против

с

18 април 2018 г. 23:45:16 ч.
яна

Против промени в наредбата

Оставам с впечатлението, че когато някой иска безболезнено да се прекрати  работеща програма така наречените " Специалисти" я променят ежегодно без да са запознати с действителноста. Фирмата ми участва в програмите още от създаването им и от скромния ми опит ще анализирам поредните абсурдни промени:1. Приоритет на производителите-по какви критерии и правила Директорите ще провеждат въпросните конкурси, като нищо конкретно не е упоменато. Анализирано е че така ще се избегнат съдебни искове. Напротив по закон на ЗОП всеки участник в конкурс може да обжалва избора в съда, което ще доведе до спирането на програмите в съответното училище.В дългата ми практика не съм срещала производител, който може да ми предложи поне четири вида плод или зеленчук,който да изпълни изискването за поне четири различни вида  според наредбата. Трябва да се има в предвид след дълги перипетии относно одобрение на заявител програма "Училищен плод" стартира почти през зимните месеци, когато нашите производители са си реализирали продукцията. Не съм срещал в България някой да отглежда банани, портокали,мандарини и т.н., което избрания производител се превръща в търговец. За да изпълни и друго условие от наредбата -индивидуално пакетиране на плода, същия производител би трябвало да сертифицира помещение в Агенция по храните, да закупи линия за пакетаж, което ме съмнява да го направи. Да се надяваме, че господата са уведомени, че всички столове са дадени под наем на фирми участвали в конкурси за стопанисването им.Интересно как производителя ще достави плода без наруши съответните закони и наредби за здравословно хранене на децата и хигиенни изисквания на Агенция по храни, като училищата нямат сертифицирани помещения.Това недомислие ще доведе до регистриране като земеделски производители всички настоящи доставчици . В практиката ми колкото и да ми се иска да работя с земеделски производител те не желаят да сертифицират и калиброват продукцията си както колегите от Европейския съюз. При стартирането на програма " Училищно мляко" се оказа ,че малко млекопреработвателни предприятия пакетират сирене и кашкавал по 0,030 гр т.с.две супени лъжици за което опаковката се оказва по-скъпа. Логистиката как ще я осъществят, дали ще доставят съответния продукт до малко населено място например 12бр. както ние го правим, съмняван се. Лишаваме децата от програмите по тези места. Как ще се спазва непрекъсването на температурната верига, като няма сертифицирано помещение, хладилник- нарушаване пак на съответните цитирани наредби, застрашаване здравето на децата. Относно промяната програмите да вървят в различни дати също е неосъщесвимо, защото ще са два различни производителя . След разговор с Директорите относно промените са настроени много скептично поради вменяване на несвойствени дейности при неясни критерии и правила. Относно даване на мед е добро ,но недоумислено, как избрания от производител като не произвежда мед ще го доставя, а направено ли е проучване дали се дали съществуват така опакован мед според изискванията на наредбата е аз ще ви уведомя НЕ-пак провал. Относно административни облекчения почти нищо, недупостомо е при електронно банкиране да се изисква заверка с печат от банка, едновеременно да се представя към заявка за плащане хронологичен регистър и дневник на покупките. Да се извършват физически проверки една след друга за едни същи училища още не подписал чек листа на едната проверка. Да не говорим че електронните програми по заявка за плащане, въвеждане на графици в система исак са под всякаква критика, несъвършенни и има какво да се желае. Скромното ни мнение е ,че ако наистина желаем българските деца да се възползват от тези добри програми, както европейските е да се върне наредбата от преди две години, когато плода бе фиксиран на 0,68 ст и нямаше такива недоразумения. Относно анализа за драстичната разлика при цена на купуване и цена на изплащане не търсете проблема в крайния потрибител-доставчика, а в така наречените борси и тържища. Предложението ни след приключване на всяка учебна година да организирате семинари със   участници в програмите и да се обсъждат проблемите и съответните промени,

18 април 2018 г. 23:48:37 ч.
яна

Против промени в наредбата

За пореден път се убеждавам, че когато желаят работещи програми безболезнено да ги прекратят се правят ежигодни промени от " Специалисти", които не са наясно с действителността.

Като участник още от създаването им ще напрявя анализ на поредните пародоксални промени:

Относно приоритета, който се дава на производителите- По какви критерии и правила Директорите нще провеждат конкурсите. Прочетох анализ, че така ще се избегнат съдебните искове, напротив според закона на ЗОП всеки участник в конкурс може да обжалва в съда избора, а това ще дове до прекратяване на програмите в съответното училище.В дългата си практика колкото и да имам желание да купувам от земеделски производител не съм срещала такъв, който може да ми предложи поне четири вида плод или зеленчук, както е едно от изискванията в наредбата. Този производител как ще изпълни условието в наредбата относно индивидуално пакетиране на продукта т.с. тряба да сертифицира помещение в Агенция по храните, да закупи пакетажна линия, което ме съмнява да го направи. Трябва да се има в предвид, програма " Училищен плод"  след дълги перипетии относно одобряване на заявителите винаги тръгва почти през зимния период, когато българския производител е реализирал продукцията си. Да спомена, че в България не съм чула някой производител да отглежда банани, портокали, мандарини т.с одобрения производител се превръща в търговец. Друго впечатление от практиката ми е ,че те не желаят да сертифицират продукцията си, да я калиброват както колегите им от Европейския съюз. Тези несъвършенна промяна в наредбата предполага, че настоящите доставчици по програмата ще се регистрират като земеделски производители, което доказва колко безмислена и обременяваща е тази промяна. Но да продължим расъжденията си - "Творците" на съответната промяна наясно ли са . че ученическите столове са дадени под наем на фирми, които са участвали в конкурси за стопанисването им.Е въпроса ми е как Производителят ще доставя продукта без да наруши съотвените закони  и наредби за здравословно хранене на децата, хигиенни изисквания на Агенция по храните т.с. трябва съществува сертифицирано помещение, а такива няма.

Относно програма " Училищно мляко" още в стартирането и се оказа, че много малко млечни компании пакетират сирене и кашкавал  по 0,030 гр. кажи речи две супени лъжици от съответния продукт тъй като не им било рентабилно, а те как ще осъществят логистиката, ако трябва да доставят продукт до " Крива Паланка" с примерно 12 бр., което ние го правим защото сме поели ангажимент, съмнявам се да го осъществят и децата в малките населени деца ще  бъдат лишени от програмите. Как ще спазват непрекъсването на температурната верига, хладилници ли ще доставят, съмнявам се-застрашяване здравето на децата. 

Относно административните ноблекчения почти не ги виждам не е допустомо при електронно банкиране да ми се изисква банковото извлечение да ми се заверява с печат на банката, да ми се изисква едновременно хронологичен регистър и дневник на покупките, да не говорим за електронните програми относно заявки за плащане, регистриране на графици в ИСАК са несъвършенни и тромави и има какво да се желае.

Относно анализа за драстичната разлика в цените  за покупка и заяка за плащане, не търсете проблема в крайния субект-доставчика, а в самите така наречени борси и тържища.

 При разговор с Директорите относно промените всичките са скептично настроени относно участието им в програмата поради вменяването им на несвойствени функции при неясни условия и противоречия.

 Мнението ми е да се върне стария вариат преди две години наредбата, която ще се избегнат всички тези абсурди.

Удачно е при приключване на програмата през учебната година да се правят семинари, където да се обсъждат проблемите и евентуални промени.

19 април 2018 г. 02:23:34 ч.
Теодор

НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА ???!!!

"Наредбата въвежда принципа за приоритет на производителите на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при избор на заявители по схемата е. Практиката по прием на заявления за участие в схемата показа, че с оглед спазване правилата за конкуренция на свободния пазар, намаляване на съдебните спорове и разширяване възможността за достъп до схемата на повече производители, е целесъобразно въвеждането на правила в наредбата, според които учебното заведение е длъжно да разгледа всички постъпили предложения от заявители, а не само предложенията от заявители, които то е поканило. По този начин ще се даде възможност за участие в схемата и на тези производители, които не са получили предложение от страна на учебното заведение, като в същото време възможността то да остане без заявител се свежда до минимум. В случаите, в които са получени легитимни предложения от страна на повече от един производител, се въвеждат критерии за избор от учебното заведение."

Това е цитат от проект на доклад от по - горе написаното. И сега да попитам не е ли парадоксално ? даваш приоритет на производителите и в следващото изречение пишеш правила за конкуренция на свободния пазар !!! Къде са чл.19 от Конституцията , къде са директивите , къде е ДФЕЗ , Къде е конкуренцията ???? Тук не можем да говорим за такава , а за картел и монопол , тук не говорим за децата от първи до четвърти клас , а за лоби за определени богопомазани хора.Къде са правата на директорите на учебните заведение , единствените такива са само подписите им нищо друго . Това е не само противоконституционно , но и преди всичко неморлано и абсурдно !

 

19 април 2018 г. 08:05:00 ч.
filcheva

ПРОТИВ!

 

 

 

 

19 април 2018 г. 11:59:49 ч.
М Стоянов

Против промени в наредбата

За пореден път се предлагат безумни, неаргументирани и нелогични предложения за промени в тази Наредба. Колко земеделски производители в България могат да предложат асортимента на плодове и зеленчуци заложен в Наредбата? Колко от земеделските производители произвеждат количества които да покрият периода на програмата? Колко от земеделските производители разполагат със сертифицирани бази за обработка, пакетаж е етикетиране на продуктите? Колко от земеделските производители разполагат със сертифицирани превозни средства за доставка на хранителни продукти до крайния потребител /децата/ ? Колко от земеделските производители произвеждат банани, портокали, мандарини, грейпфрут и киви, основно доставяните плодове през по-големия период на учебната година? Защо земеделските производители трябва да станат прекупвачи и търговци, а досегашните доставчици, за да могат да продължат да работят трябва да се регистрират като земеделски производители? През следващата година може да бъде въведено изискване за лиценз, за превоз на товари, производител на опаковки, производител на етикети и др. Защо една програма насочена към децата на България се преобразува в поредната програма за земеделските производители?

Заради ежегодните промени и вменяването на задължения извън работните такива, много от директорите на учебни заведения  в Област Добрич изразяват нежелание да участват по програмите, от което потърпевши ще са децата.

 

19 април 2018 г. 13:46:55 ч.
Emmi

ВЪЗРАЖЕНИЕ!

Обявяваме се против поредното изменение на тази наредба...Изцяло е написано в противоречие с нуждите на децата които консумират продуктите по двете схеми. Около 75 % от всички алергии и непоносимости се свързват с прясното мляко и толкова голям процент на негова доставка би имало обратен ефект. Нямам нищо против нашите земеделски производители (и аз предпочитам да купувам българско производство), но програмата започва от м. Октомври и завършва през м. Май. Кой земеделски производител в този период ще предлага сливи, праскови, грозде, круши.....домати и краставици родно производство? В този период всичко е внос....Няма никаква логика....

19 април 2018 г. 14:07:17 ч.
Киров

ОБЛАСТ ВАРНА е ПРОТИВ изменението на Наредбата

 От Област Варна , прилагаме подписка с подписите на Директори на 21 Учебни заведения , които са ПРОТИВ нови промени в Наредбата

19 април 2018 г. 14:10:31 ч.
Киров

ОБЛАСТ - ДОБРИЧ Е ПРОТИВ изменението на Наредбата

От ОБЛАСТ ДОБРИЧ сме ПРОТИВ изменението на Наредбата - прилагаме подписите на 21 Директора на Учебни заведения

19 април 2018 г. 14:13:28 ч.
Киров

ОБЩИНА - ТЪРГОВИЩЕ Е ПРОТИВ изменението на Наредбата

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Е ПРОТИВ изменението на Наредбата , прилагаме подписка с 18 подписа на Директори на Учебни заведения .