Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Причините, които налагат изготвянето на настоящия проект на Наредба са постъпили предложения от директори на детски градини и училища, експерти и началници на регионални управления на образованието.

Целите, които се преследват с измененията на Наредбата, са свързани с намаляване на административната тежест и гарантиране сигурността при работата с информацията в системата на предучилищното и училищното образование, като се изразяват в:

- оптимизиране работата с протоколите за резултати от изпити чрез допълнителна опция за генериране на общ годишен успех в първи клас за учениците от самостоятелна форма на обучение;

- разширяване на възможността за издаване, без ограничения в съдържателния обхват, на справки за резултати от обучението, които служат за образователна мобилност, вкл. и в чужбина;

- регламентиране на възможността дневниците да се водят в хартиен и/или в електронен вид от учебната 2018/2019 година;

- обвързване на дейностите по събиране, обработване и съхраняване на информацията в съответствие с Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност.

Очакваните резултати от предлаганите промени са: по-добра оперативност, отчетност и оптимизация на работата с информацията и документите в системата на предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 11.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари