Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

С проекта на нормативен акт се предлага промяна в структурата на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Предложението е свързано с необходимостта от оптимизиране работата на Главната дирекция и цели изграждане на ефективен и ефикасен контролен и регулаторен държавен орган в областта на гражданското въздухоплаване.

Предлаганите изменения и допълнения в Устройствения правилник на ГД ГВА са насочени към организационното развитие и повишаване на ефективността и ефикасността на дейността на ГД ГВА като единствена административна структура, която отговаря за цялостното осъществяване на контролните и регулаторни функции в областта на гражданското въздухоплаване от страна на държавата, при отчитане на потребностите на администрацията, гражданите и бизнеса, и в съответствия с добрите европейските практики.

ГД „ГВА“ е специализиран орган, където трябва ясно да се разграничат дейностите, извършвани от специализирания технически състав от поддържащите  и други съпътстващи дейности. С предлаганите промени се цели да се  балансират функциите на ГД ГВА чрез изграждане на ясна логическа връзка по отношение  на сертификационните и надзорни дейности, извършвани от специализираната част на администрацията. Чрез организиране на работата в три дирекции, с предложения по-долу проект се постига оптимизация, както по отношение на финансовата част и човешките ресурси, така и по отношение на цялостната дейност. Конфигурацията с три дирекции, вместо с досегашните четири, запазва обема и обхвата на дейности на ГД ГВА. Реално се намалява ръководният състав, а се увеличава специализираният състав, зает директно с надзор на безопасността, за сметка на управленски и административни позиции.

С проекта се предвижда създаването на три дирекции:

Дирекция ,,Летателни стандарти‘‘ – част от специализираната администрация, с функции в следните направления – летателна експлоатация, лицензиране на авиационен персонал, летателна годност на ГВС, международно сътрудничество.

Основната функция на дирекцията ще бъде проследяването на стриктното спазване на стандартите за безопасност, заложени в Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО № 216/2008 (Базов регламент) и произтичащите от него правила за прилагане, които следва да бъдат съблюдавани от авиационната индустрия.

От гледна точка на международните регулярни проверки от страна на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA), които са пряко насочени към дейността на горецитираните отдели, респективно и към индустрията, наличието на функции по осъществяване на международно сътрудничество в тази дирекция е в пряка връзка с тези дейности поради спецификата на работа и определените за отговорни лица пред EASA служители от отдела. Комуникацията на ГД ГВА  с EASA, с Европейска Комисия и международни организации като ИКАО и ЕКГА (ЕСАС) се осъществява от отдел ,,Международно сътрудничество‘‘.

Дирекция ,,Оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване”, част от специализираната администрация, с функции в следните направления – лицензиране на оператори, авиационна сигурност, въздушно пространство, търсене и спасяване и правно осигуряване.

Дейностите по регулиране и контрол, осъществявани от дирекцията, са в пряка функционална и логическа връзка. С предложеното  изменение се цели специфичните дейности, които имат функционална връзка да се координират и управляват адекватно и в крайна сметка това да доведе до по-ефективен контрол и надзор по спазване на нормативните документи по сигурност и безопасност на гражданското въздухоплаване, както и  координация на действията при кризисни ситуации. Със създаването на новосформираната дирекция се постига баланс по отношение надзора на процесите, който трябва да се осъществява от структури/звена, които се състоят от сертифицирани лица със специална подготовка, знания и умения и с пряка връзка помежду си.

Дирекция Административни и финансови дейности“, част от общата администрация, с функции в следните направления – административно обслужване, статистика и архив, финансово-стопански дейности, човешки ресурси, деловодство, IT обслужване.

Настоящият проект няма да измени общата численост на персонала от 111 щатни бройки на ГД ГВА, утвърдени в настоящия Устройствен правилник и съответно няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху предвидения бюджет на Главната дирекция.

 

Лице за контакт:
Михаил Захариев
Главен секретар
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Тел.: 02 937 1094
E-mail: mzahariev@caa.bg
 


Дата на откриване: 18.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 18.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари