Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на управление на отпадъците

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове предвижда разширяване обхвата на допустимите области на употреба на стабилизираната органична фракция от процеса на механично-биологично третиране (използване за запръстяване на депа) и ферментационния продукт, получен в резултат на анаеробно третиране на биоразградими отпадъци (използване за земеделие) с цел спазване на йерархията за управление на отпадъците и изпълнение на целта за намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци с 35% до 2020 г. Текстовете са прецизирани в посока намаляване на административната и регулаторната тежест и по-ефикасно прилагане на нормативния акт. С постановлението се отстранява непълнотата в съответствието на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване с Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Промяна в Наредбата за излезлите от употреба моторните превозни средства поставя краен срок за употребата на олово в системи с високо напрежение над 75V, които се използват само за задвижване в превозни средства от категории M1 и N1. Това означава, че в електромобили от тези категории, чийто тип е одобрен след 1 януари 2019 г. не могат да се използват оловни акумулаторни батерии за задвижването им.Оловото заедно с живака, кадмия и шествалентния хром са забранени в материалите, като се прави изключение само в случаите, където тези метали не може да бъдат заменени.Промените в Приложение № 1 към наредбата се правят с цел синхронизиране с Директива 2017/2096/ЕС за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба моторни превозни средства.Постановлението цели ограничаване на случаите на умишлено премахване и кражби на катализатори, които се предават като отпадък поради високата им цена, дължаща се на съдържащите се в тях ценни метали чрез въвеждане на изискване предаването и приемането на отработен катализатор, отделен от моторно превозно средство (МПС) или излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) да става само с декларация за произход, попълнена от собственика на МПС или на ИУМПС. Намалява се размерът на финансовата гаранция, изискуема от износителите на неопасни отпадъци, включени в Зеления списък на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци, за държави, за които се изисква процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие посредством въвеждане на възможност за изчисляване на финансовата гаранция по формула, която взима предвид реалната стойност на очакваните разходи.


Дата на откриване: 20.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 4.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари