Обществени консултации

Проект на Наредба за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

Причините, които налагат изготвянето на настоящия проект на Наредба е чл. 17в, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение и необходимостта от регламентиране на видовете документи за професионално обучение на лица, навършили 16 години, както и условията и редът за тяхното водене, съхранение и издаване, включително и тяхното предаване и съхранение, с изключение на изискванията към формата и съдържанието на документите за завършване, удостоверяване и признаване на професионалното обучение на лица, навършили 16 години, определени с държавния образователен стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 10 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Целите, които се преследват с приемането на Наредбата, са свързани с въвеждане на еднакви изисквания във всички институции в системата на професионалното образование и обучение към документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години, и за тяхното водене, съхранение и издаване, и за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене.

Очакваните резултати са свързани с постигане на по-добра оперативност, отчетност и оптимизация на работата с информацията и документите в системата на професионалното обучение.


Дата на откриване: 23.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 23.5.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 май 2018 г. 21:05:36 ч.
Kunev

Митко Кунев

    Наредбата е много полезна, като представител на ЦПО харесвам начина по който е разписано - видовете документи за организирането и провеждането на професионално обучение на лица, навършили 16 години, и за валидиране на професионални знания, умения и компетентности. Както и сроковете за съхранение и цялата документация с която работим и трябва да работим. Благодарение на този труд установих,че ми липсва - Книга за регистриране на проверките от контролни органи.

Найстина имаме нужда от един документ, който да обхване всички документи и задължения на обучаващите организации с цел предоставяне на качествено обучение.Много пъти си говорим с колеги  от други обучаващи институции ,че знаем определени неща, но не си спомняме от къде сме ги прочели.

 

09 май 2018 г. 11:19:20 ч.
svarbanova

Печатни грешки

Здравейте, тук ли да посочим мнението си?

На стр.2 и на стр.5 има печатни грешки. ОбикновеННият - е с едно Н в повече.

Съдържанието на Наредбата ми харесва, то до голяма степен се покрива с Указанието на НАПОО, за водене на документацията. Което указание също е много добро. Сега Указанието става по-официално ;-)

10 май 2018 г. 11:11:01 ч.
ЦПО Дълголетие

коментари

ЦПО към ЕТ „Дълголетие – Гинка Генова“

Намираме Наредбата за много полезна и нужна, за да се разграничи професионалното обучение в ЦПО от системата на училищното образование.

Нашите предложения за промяна:

  1. Относно изискването на чл. 7, ал. 4, т. 2, собствения печат на ЦПО да съдържа информация за седалището му – възможно ли е изискването за изписване на седалище да отпадне или да се замени с изискване за изписване само на града, в който се намира седалището на юридическото лице, към което  е разкрито ЦПО? Изписването на пълния адрес на седалище би затруднило визуализацията на му на печата – текста на печата става излишно дълъг и ситен, за да се събере във формата на печата.
  2. Относно раздел IV условия за поддържане на регистъра на документите по чл. 42, т.  от ЗПОО, издадени от центровете за професионално обучение – разписаната процедура предвижда ЦПО да попълни бланка на документ за придобиване на професионална квалификация, включително документ с фабричен номер, след това да получи уведомление от НАПОО за съответствие на издадения документ с нормативните изисквания, да направи корекции, при нужда и след одобрение да издаде официално документа. Това означава, че реално ще бъде издаван документа за професионално образование, който евентуално ще бъде унищожаван при нужда от корекции и издаван на друга бланка. В разписаната в Наредбата процедура се предвижда документа да се издаде и да се положи печат на организацията и да се сканира и качи в ИС на НАПОО, едва след проверка от страна на НАПОО, в съответствие с чл. 22, ал. 6 и 7. Но за да бъде направена описаната в чл. 22, ал. 3, проверка, документа вече трябва да е издаден, с поставен печат и сканиран в ИС на НАПОО.