Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 1.04.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната

С Постановление № 5 на Министерския съвет от 21.01.2014 г. е създаден Информационният център на Министерството на отбраната (Центъра), като юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на отбраната със седалище гр. София, ул. Г. С. Раковски 106. По силата на същото постановление на Центъра е предоставен за управление държавен имот - сграда с административен адрес София, ул. Г. С. Раковски 106. В сградата се помещават администрацията, телевизионното студио, монтажни апаратни, нюзрум и част от архива на Центъра.

С Постановление № 178 на Министерския съвет от 27.06.2014 г. част от сградата се отнема от управлението на Центъра и се предоставя на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ (Агенцията).

Информационният център на Министерството на отбраната е заявил искане за предоставяне правото на управление върху поземлен имот с идентификатор 68134.100.281 и сграда с идентификатор 68134.100.281.1, с административен адрес – гр. София, ул. Г. С. Раковски 106, разположени в УПИ V на кв. 468 и имот УПИ IV – 338, съгласно Акт № 1580 за публична държавна собственост от 02.09.2013 г. с цел решаване на възникналите проблеми и трудности свързани с управлението на разделения на две части имот. По голямата част от сградата е предоставена за управление се ползва от Информационен център на Министерството на отбраната и е необходима за нормалното осъществяване на дейността му.

Съществуващото положение създава редица трудности при стопанисването, управлението и ефективен контрол върху имота, който е изкуствено разделен с ПМС № 178 от 2014 г. За целия имот е изградена обща инфраструктура: водоснабдяване, електрификация, канализация и др. Монтирани са общи измервателни уреди за отчитане на консумираната вода и електрическата енергия, общи са покривната конструкция, тераса и други прилежащи части. Това създава трудности при практическото отчитане, при документалното оформяне на протоколите за потреблението на същите и усложнява документалната и счетоводната отчетност между второстепенните разпоредители с бюджет. Съвместното управление на сградата от два второстепенни разпоредителя с бюджет води до редица проблеми свързани със стопанисването на имота и практически трудности при извършване на аварийни, неотложни и планови ремонти, реконструкции и други необходими дейности по сградата.

Промяната на нормативната уредба довела до разделянето на имота, не предоставя възможност да бъдат взети необходимите мерки, свързани с осигуряване на контрол и ефективна противопожарна безопасност поради невъзможността за пълен достъп до цялата сграда и извършване на евентуални конструктивни промени. Центърът е лишен от възможност да упражнява контрол върху частта от сградата, която се управлява от Агенцията и това създава затруднения при осигуряване на мерките за безопасност на служителите и посетителите.

С Решение № 503 на Министерския съвет от 24.06.2016 г. за обявяване на имоти – частна държавна собственост, за имоти – публична държавна собственост, намиращи се в област София-град, Столична община, гр. София, район „Средец“, представляващи: поземлен имот с идентификатор 68134.100.281 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, одобрени със Заповед № КД-14-52 от 9 април 2013 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ 850 кв. м и административен адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 11, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 09054 от 29 февруари 2016 г.; поземлен имот с идентификатор 68134.100.282 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15 юни 2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ 575 кв. м и административен адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 15, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 09055 от 29 февруари 2016 г. и поземлен имот с идентификатор 68134.100.283 по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, одобрени със Заповед № РД-18-33 от 15 юни 2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ 1895 кв. м и административен адрес: ул. „Георги С. Раковски“ № 106, подробно описан в Акт за частна държавна собственост № 09056 от 29 февруари 2016 г. и същите са предоставени безвъзмездно за управление на Информационния център на Министерството на отбраната.

Сградата, която ползват Центъра и Агенцията съвместно е изградена върху поземлените имоти, които са предоставени в управление на Информационния център на Министерството на отбраната, за които последният заплаща съответната такса смет на Столична община.

С оглед на гореизложеното е поискано становище от Агенцията, в чието управление е частта от имота, която подкрепя имотът на ул. Г. С. Раковски 106 да се управлява единствено от Информационния център на Министерството на отбраната. На този адрес е регистрирано седалището на Центъра.

Проектът на постановление за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната предвижда целият поземлен имот с идентификатор 68134.100.281 и сграда с идентификатор 68134.100.281.1 с административен адрес – гр. София, ул. Г. С. Раковски 106 да бъде предоставен за управление на Информационния център на Министерството на отбраната, като в приложение № 2 към чл. 7, т. 2 т. 85 да се отмени, а в приложение № 5а към чл. 7, т. 6, в точка 1 да отпаднат /се заличат/ думите „част от“, и да се постигне изчерпателно изброяване на имотите предоставени за безвъзмездно управление на Центъра с Решение № 503 на Министерския съвет от 2016 г. и обявени за имоти - публична държавна собственост. Изменението предвижда в приложение № 5а към чл. 7, т. 6 да се създадат две нови точки, с които да се посочи, че поземлени имоти 68134.100.282 и 68134.100.283 са в управление на Информационния център на МО.  

Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена финансова обосновка, съгласно чл. 35, т. 4, б. „б” от УПМСНА.

С проекта на постановление не се транспонират актове на Европейския съюз, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствието с европейското право, съгласно чл. 35, т. 3 от УПМСНА.

При изпълнението на процедурата по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения по проекта.

Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, докладът и проектът на постановление са съгласувани със заинтересованите министерства и ведомства, съгласно приложената справка.


Дата на откриване: 23.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 22.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари