Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.

Промяната на Наредбата за медицинската експертиза е обусловена от необходимостта да се преодолеят редица доказани в практиката проблеми, които са свързани със значителния субективизъм, който съпътства определянето на вида и степента на увреждането при наличието на диапазони в отправните точки.

Измененията на нормативния акт са в изпълнение на Решение на Националния съвет по медицинска експертиза от 25.10.2017 г. по повод доклад от Министъра на здравеопазването с предложения за промяна в действащата нормативна уредба за медицинската експертиза, включващ промени в Закона за здравето - Раздел „Медицинска експертиза“ и  промени в действащия Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските  експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ) и Наредбата  за медицинската експертиза (НМЕ).

Целта на предлаганите промени в нормативната уредба като цяло е постигането на висока обективност, прецизност и прозрачност на медицинската експертиза, съчетана с ефективни контролни механизми върху цялостната й дейност, така че да се постигне ясна рамка от задължителни норми в критериите на медицинската експертиза и работещите в нея лекари и структури. 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: tgenkova@mh.government.bg , ekuneva@mh.government.bg


Дата на откриване: 24.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 23.5.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 април 2018 г. 20:48:40 ч.
mira_mira

„Приложение № 2 към чл. 63, ал. 3

III. Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания, не се вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение.

Как ще бъде записано това уврвждане по новата медецинска експертиза:

Конквасацио ет ф-ра аперта крур.син.Псевдоартрозис тиб.син.Абревиацио есктр.инф.син.Лезио х.фибуларис.ет тибиалис син.

Не в състояние да натоварва крийника,самостоятелно придвижване с две помощни средства на къси растояния по равен терен с ортопедични обувки.

Раздел IХ Увреди на долните крайници

22.3. над 4 до 6 см включително: 20 %

30.1. лека степен – екстензия-флексия до 0 градуса – 0 градуса – 90 градуса: 10 %

31.1. стабилна (ригидна): 40 %

35.2. в неблагоприятно положение: 40 %но това уврвждане:

ЧАСТ СЕДМА НЕРВНИ БОЛЕСТИ

11.7.3. тежка степен: 30 %

11.8.3. тежка степен: 30

Забележка: Стадият се определя в зависимост от проведеното клинично изследване в клиника по професионални заболявания.

 

Не е правилно да се взвма най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане което в конкретния случай е 40 %,трябва да се комбинират.Но с новата наредба не виждам тази възможност.

Това е само един пример,а има много такива.

Но хората ще бъдат ощетени.

Да трябва да има промяна,добре е че няма от – до % .

Защо за нерни болести само в клиника по професионални заболявания?

23 май 2018 г. 09:38:22 ч.
NSIHU

Становище на Национално представителни организации на и за хора с увреждания

По отношение на Приложение № 1 към чл. 63, ал. 1 в ЧАСТ ДЕВЕТА - ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, Раздел V  Хипофизарни нарушения, т. 2. Нанизъм , настояваме:

1. В новата точка 2.2.1. за жени от 140 до 131 см, за мъже от 145 до 136 см е посочена оценка от 40% ТНР, а в старата процентите са между 20 - 60 % . С новата оценка ниският ръст се класифицира като "лека степен" на увреждане, а в същност средата е съборазена с хора със среден ръст при жените 158 см, и 171 см при мъжете, което е значително над 145 см. При средностатистическия българин не са от значение 5, 10 или 15 см, докато при хората с нисък ръст дори един сантиметър е от значение за неговото справяне с проблемите на архитектурната среда. От социалноикономическа гледна точка един сантиметър са от значение и за правата на хората с нисък ръст, един сантиметър ще ги лиши от социални плащания, права за транспорт и рехабилитация. Дали един човек ще е с височина 145 см или 135 см, той си е човек с нисък ръст и трудно се реализира на пазара на труда, а с 40% ТНР го лишаваме от гарантирани социални плащания и участие в програмите за заетост на хората с увреждания. В тази връзка настояваме да се промени точката като се завиши на 50 %.

2. Настояваме да се върне Забележка 1 от предходното приложение на наредбата което гласи: "Тези стойности касаят лица с хармонично телесно развитие и нормално нервно-психическо развитие. Допълнително към тези проценти следва да се оценяват свързаните с ниския ръст други нарушения - непропорционално телесно развитие, намалени мнестични възможности и ендокринни нарушения. За непропорционално телесно развитие оценката се завишава с 10 % чрез действие събиране. Логиката на тази забележка е продени от факта, че ниският ръст не е породен само от едно заболяване, а от над 450 вида редки заболявания. При една диагноза ниският ръст е пропорционален крайници-туловище, при друга толовището е по голямо от крайниците. Има случаи на много малки длани и пръсти, което от своя страна води до невъзможността от самообслужване. Т.е. при едни хора с ръст 130 см е възможно самообслужването, а при други със същия ръст но непропорционалност спрямо тало-крайници е необходима чужда помощ. В тази връзка настояваме да остане старият текст на забележката, защото ако се приемат новите текстове рискуваме една част от хората с нисък ръст да останат без подкрепа. 

3. Подкрепяме позицията на останалите национално представителни организации на и за хората с увреждания по отношение на възможността към процента за основно заболяване да се добавя и процент за съпътстващите заболявания. От една страна защото основното заболяване води до съпътстващи заболявания и усложнения, а от друга страна голяма част от обществото в следствие на труд, начин на живот, психическо напрежение и др., много често придобива и други заболявания. При хората с нисък ръст е обичайно в следствие на ниския ръст да се получат усложнение като-ограничена подвижност и парези, смяна на стави. Много често наши членове имат диабет, намалено зрение и намален слух. За нас е недопустимо и дискриминиращо да се ограничават правата на хората по този начин. Недопустимо е заради хората, които злоупотребяват с права да се ограничават правата на нуждаещите се български граждани.