Обществени консултации

Проекти за изменение на шест наредби в областта на автомобилния и водния транспорт и отмяна на една наредба в областта на автомобилния транспорт

Основен приоритет, изведен в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2020 г., е намаляването на административната тежест за бизнеса и гражданите.

Министерският съвет прие Решение № 338 от 2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест чрез премахване на изискването за представяне от потребителите на административни услуги на някои официални удостоверителни документи. В изпълнение на т. 3 от цитираното решение, с която се възлага на министрите да инициират съответните промени в нормативните актове в секторите от тяхната компетентност, вече бяха приети наредби за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи, Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, Наредба № 18 от 2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България, Наредба № 19 от 2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България, Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз, Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите - членки на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, Наредба № Н-8 от 2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка, Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари и Наредба № 42 от 2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари.

В хода на работата по промените в нормативните актове в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията за намаляване на административната тежест, възникна необходимост от консултации с други администрации – първични администратори на данни, относно начина на осъществяване на служебен обмен на данните, съдържащи се в документите, които се предвижда да отпаднат. Беше осъществена кореспонденция, в това число и с Министерството на правосъдието относно възможностите за извършване на справки за лицата, към които са поставени изисквания относно съдебния им статус.

След изясняване на въпросите във връзка с отпадането на задължението на потребителите на административни услуги да представят някои удостоверителни документи, и по специално свидетелства за съдимост, и съответно предвиждането на събирането на необходимата информация по служебен път, са изготвени проекти за изменение на шест наредби в областта на автомобилния и водния транспорт, както следва:

Наредба № 17 от 2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища;

Наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация;

Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор;

Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение;

Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;

Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

При прегледа на актовете, в които се среща изискване за представяне на свидетелство за съдимост, установихме, че правно-информационните системи продължава да е отбелязана като действаща и Наредба № 6 от 1987 г. за извършване на транспортни услуги от граждани, в която също се изисква такова свидетелство. Тъй като основанието, на което е издадена, отдавна е отпаднало, а същевременно са издавани редица последващи актове, уреждащи същата материя с оглед изменението на нормативни актове от по-висок ранг, както и с оглед правната сигурност, се предвижда изричната ѝ отмяна.

С предложените промени се установява задължение за компетентната администрация – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Изпълнителна агенция „Морска администрация“, чрез оправомощени служители да извършва служебно проверки за съдебния статус на лицата, които са български граждани, в Министерството на правосъдието. Където това е необходимо, са актуализирани и предвидените образци на заявление за предоставяне на съответната административна услуга.

С приемането на измененията ще бъде постигнато съответствие с изискването в чл. 5, ал. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, съгласно което „когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган“. Текстовете са във връзка с възможностите за служебен обмен на данни, установени в Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите, организацията и дейността на бюрата за съдимост с промените в нормативния акт, обнародвани в бр. 18 от 2018 г. на „Държавен вестник“.

 

Лица за контакти за проект на Наредби № 11; Наредба № 37 и Наредба № 41
Женета Рогова,
Началник на отдел в дирекция "Правна" към МТИТС,
Тел.: 02/9409475,
Еmail : jrogova@mtitc.government.bg

Лица за контакти за проект на Наредби № 8 и Наредба № 17
Мая Лолова,
Държавен експерт в дирекция "Правна" към МТИТС,
Тел.: 02/9409465,
Email: mlolova@mtitc.government.bg

Лица за контакти за проект на Наредби № 6 и Наредба № 33
Светлана Стилиянова,
Гл. експерт в дирекция "Правна" към МТИТС,
Тел.: 02/9409545,
Email: sstiliyanova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 24.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари