Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация”, приет с Постановление № 170 на МС от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г.)

В изпълнение на чл. 17, ал. 4 от Закона за военното разузнаване, с Постановление на Министерския съвет № 170 от 11 юли 2016 г. е приет Правилник за устройството и дейността на служба „Военна информация”, с който са определени устройството на Службата, организацията й на работа и общата й численост.

С приложения проект на постановление се предлага увеличение на заместник-директорите на Службата от „трима” на „четирима” в определената численост на службата.

Увеличението се налага с цел възлагане на функции за подпомагане директора на Службата по ръководството, организацията и осъществяването на контрол на дейността в направлението по осигуряване на вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на разузнавателната дейност на Службата съгласно чл. 7, ал. 4 от Закона за военното разузнаване.

Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

С проекта на нормативния акт са проведени обществени консултации в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Преструктурирането в изискванията за длъжността „заместник-директор на служба „Военна информация” следва да се изпълни в най-кратък срок с оглед предприемането на всички необходими законосъобразни действия за осигуряване на отговор на нарасналите изисквания, отчитайки геостратегическата среда, приоритетите и заплахите в интерес на отбраната на страната.

С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на ЕС, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право.


Дата на откриване: 24.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.5.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 май 2018 г. 09:16:33 ч.
maxim_man

по параграф 1

Направеното предложение е в правилна посока, като е необходимо да се прецизират и други текстове, например този на чл.6, ал.2, т.3, във връзка с чл.31, т.3, както и да се добавят съответните текстове от нормативните актове, имащи отношение към защитата на националната сигрност.

06 май 2018 г. 09:57:03 ч.
maxim_man

по параграф 2

С оглед общата констаттация на вносителя за липса на съответствие между ЗВР и ПУДСВИ промяната е необходима, тъй като чл. 32 се отнася за дейността на инспектора в служба ВИ, а параграф 5, ал.1 определя срока за приемане на ПУДСВИ. От друга страна тази промяна може да доведе до обявяване за незаконосъобразни на издадените досега индивидуални административни актове. Тъй като са налице множество пороци ЗВР и ПУДСВИ, така също е опоречена и процедурата по чл.26 от ЗНА, като се подлага на обществено обсъждане промяната, без на такова да е бил подложен самият акт преди неговото обнародване, би било целесъобразно да се пристъпи към неговата цялостна редакция.

06 май 2018 г. 11:32:17 ч.
maxim_man

доълненние по параграф 1 и 2

По отношение мотивите на Вносителя, в най-кратък срок да се направят промените за преструктуриране  на служба ВИ с оглед новата длъжност на зам.-директор и поради констаттираните несъответствия между ЗВР и ПУДСВИ, както и наличието на редица пороци в последния, е целесъобразно да се приложи непосредственото действие на чл.25, ал.1 от ЗВР, тъй като ал.2 е в противоречие с императивната разпоредба на чл.13, ал.3 от Закона за администрацията.

07 май 2018 г. 09:23:14 ч.
maxim_man

доълненние по параграф 1 и 2

Разузнавателната дейност и обекти попадат в обхвата на държавната тайна. За да се гарантира прилагането на чл.7, ал.4 от ЗВР, каквито са и мотивите на вносителя, е необходимо в ПУДСВИ да се предвидят текстовете отнасно персоналната сигурност, като се приложат текстовете на чл.43 от ЗЗКИ и чл.160 от ППЗЗКИ. Служба ВИ е стратегически обект и дейности (критична инфраструктура), режимно военно формирование и служба за сигурност.