Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г.

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г. С проекта на постановление се предлагат следните промени в Устройствения правилник на Министерството на отбраната:

1. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗИДЗОВСРБ), обн., ДВ, бр. 85 от 2017 г. са изменени разпоредбите на чл. 79 и чл. 82 от закона, касаещи статута на постоянния секретар на отбраната. Предвидените в чл. 82 възможности за предсрочно прекратяване на правомощията на постоянния секретар на отбраната в посочените в закона случаи, поради липсата на практическо приложение, бяха заменени с препратка към Закона за държавния служител по отношение условията и реда за прекратяване на служебното правоотношение с този най- висш държавен служител в Министерството на отбраната. До изменението, обн., ДВ, бр. 85 от 2017 г. , един от случаите за предсрочно прекратяване на правомощията, посочен в чл. 82, ал.1, т.3 от закона, бе поставянето на незадоволителна оценка за работата му от назначена със заповед на министъра на отбраната атестационна комисия, при условия и по ред, определени с Устройствения правилник на Министерството на отбраната. В изпълнение на новата законова редакция на чл. 82 от ЗОВСРБ отпада нормативното изискване за назначаване на атестационна комисия, а оттам и необходимост от уредба в Устройствения правилник на Министерството на отбраната. Това налага заличаване на загубилите правното си действие разпоредби от Устройствения правилник на министерството с оглед яснота при прилагането на подзаконовия нормативен акт.

2. С допълнението в разпоредбата на чл. 77 от ЗОВСРБ /обн., ДВ, бр. 98 от 2016 г./ е предвидено изрично, че Щабът на отбраната е стратегически военен щаб на въоръжените сили, интегриран в Министерството на отбраната. Съгласно чл. 34, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната Щабът на отбраната подпомага министъра, началника на отбраната, заместник- министрите, постоянния секретар на отбраната и заместник-началниците на отбраната при осъществяване на техните функции. За своевременното и всеобхватно изпълнение на дейността на Щаба на отбраната е целесъобразно организацията на дейността в Щаба на отбраната и координацията с останалите административни звена от Министерството на отбраната и въоръжените сили да се осъществяват от определено длъжностно лице - директор на Щаба на отбраната, чиито функционални задължения следва да бъдат посочени в Устройствения правилник на ведомството. Създаването на предлаганата длъжност ще бъде в рамките на общата численост на министерството, за сметка на вакантна длъжност в едно от административните звена от Щаба на отбраната.

Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на ЕС, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право. При изпълнението на процедурата по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ не са постъпили предложения по проекта. В съответствие с чл. 26, ал. 3, и 4 от ЗНА по проекта на постановление са проведени обществени консултации в 14-дневен срок предвид: - предприемането на всички необходими законосъобразни действия във връзка с допълнението на Приложението към Указ № 85 от 28 февруари 2012 г. на Президента на Република България с длъжност, изискваща висше офицерско звание „генерал-майор“ („контраадмирал“), считано от 06.05.2018 г.; - предложените функции за длъжността „директор на Щаба на отбраната“ по изпълнението на Плана за развитие на въоръжените сили и координиране дейността по прегледа му през 2018 г., съгласно ПМС № 382/30.12.2015 г. и предстоящата му промяна, считано от 01.07.2018 г. като необходимо условие за развитие на интегрирана система за ефективно управление на отбраната с потенциал за гъвкавост, планиране и ефективно реагиране.


Дата на откриване: 25.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 9.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари