Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Методика за определяне на цената на услугата „Доставяне на вода за напояване”

При определяне на цените за поливния сезон 2017 г. по действащата до момента методика възникнаха затруднения във връзка с разпределяне на разходите по компоненти. Затруднения са установени при практическото прилагане на ценообразуването и особено при водоспестяващите методи за напояване, където се провеждат много на брой поливки с малка поливна норма и заплащането на фиксирана цена за декар за всяка поливка значително увеличава крайната цена.

Поради тези обстоятелства е предложен нов вариант на Методика, при който цената отново се състои от два компонента, но елементът за единица площ се заплаща еднократно, независимо от броя на поливките, а всяка поливка се заплаща на база ползвани обеми вода.

Проектът на Методиката за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“ предоставя начин за изчисляване на цената, който да отговаря на изискванията на европейската Рамкова директива за водите (РДВ), транспонирана в националното законодателство чрез разпоредбите на Глава единадесета от Закона за водите, като направи услугата по-атрактивна и достъпна и стимулира поливното земеделие в България.

Методиката ще позволи на доставчиците на вода да изчислят цената на услугата, следвайки общи правила и принципи за съгласуваност, прозрачност, предвидимост, устойчивост и финансова достъпност.

С настоящата методика се предлага нова ценова политика, която преодолява недостатъците на сега действащата и се основава на следните принципи: водните услуги да се предлагат на цена, покриваща всички разходи за извършването им; политиките по ценообразуване да предоставят подходящи стимули за устойчиво и ефективно използване на водите, при постигане на  баланс между социалeн, екологичeн и икономически ефекти, съобразно географските и климатични условия на териториите където се извършва услугата.

Целта на методиката е доставчиците на вода за напояване да изчисляват цената на услугата, следвайки общи правила и принципи; цената на услугата да се основава на ясно определени разходни компоненти; услугата да се извършва на основата на договор при общи условия по индивидуално определени регионални цени.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Обща политика в областта на   

 хидромелиорациите и рибарството“

 Email:

 rkenarov@mzh.government.bg

 Дата на откриване:

 27.04.2018 г.

 0Дата на приключване:   

 27.05.2018 г.

 

 

 


Дата на откриване: 27.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари