Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещи и цивилни служители, които живеят при условията на свободно договаряне

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне

В разработения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-22/2010 г. се прави следното изменение:

Във връзка постъпило в Министерство на отбраната предложение от началника на Военномедицинска академия бригаден генерал проф. Венцислав Мутафчийски, д.м.н. с писмо рег. № 22-15-58/ 07.03.2018 г. разпоредбата на § 1, т. 6, буква „б“ от Допълнителните разпоредби на наредбата думите „началниците на болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация към Военномедицинската академия“ се заменят с думите  „началниците, заместник-началниците и главните медицински сестри на болниците във Военномедицинска академия“.

Съгласно чл. 19, ал. 1 от  Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия (приет с ПМС № 312 от 21.11.2016 г., обн., ДВ, бр. 96 от 2.12.2016 г., в сила от 1.02.2017 г.) болниците се ръководят от началник, който се подпомага от заместник-началници и от главна медицинска сестра.

Предвид изложеното, към ръководните кадри по смисъла на § 1, т. 6, буква „б“ от Допълнителните разпоредби се допълват заместник-началниците и главните медицински сестри на болниците във Военномедицинска академия.


Дата на откриване: 2.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 1.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 май 2018 г. 19:37:06 ч.
zainteresovan

Дискриминация на служители от МО Предложението да се добавят главните медицински сестри към категорията на ръководните кадри от МО е дискриминиращо спрямо експертите от МО. Съгласно чл.2 ал 2 от "Устройствения правилник на МО "- Министерството на отбраната е организирано в административни звена, които интегрирано и във взаимодействие помежду си подпомагат министъра на отбраната, заместник-министрите, постоянния секретар на отбраната и началника на отбраната при осъществяване на правомощията им. От това следва, че експертите от министерството подпомагат министъра на отбраната по същия начин по който главните медицински сестри подпомагат началниците на болниците във Военномедицинска академия. За да не се допусне дискриминиране на различните категории служители заемащи ръководни длъжности в МО, предлагам в § 1, т. 6, буква „а“ от “Допълнителнa разпоредбa” на Наредба Н-22 да се добавят държавните експерти от МО.