Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности

С проекта на Постановление се цели да се осигурят оптимални условия за организиране и провеждане на качествено професионално образование и обучение по специалности от професии в държавните или общинските училища и да се отговори и на потребностите от квалифицирани, но липсващи за местния и регионалния бизнес към момента, специалисти.

Чрез включването на защитените специалности от професии и на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, в държавния план-прием и в допълнителния държавен план-прием в училищата се създава възможност за осигуряване на кадри за приоритетни за развитие на икономиката на регионално ниво в средносрочен план области. Създава се възможност за изпълнението на регионални програми и проекти за областта, чиято реализация би била застрашена при прекратяване на обучението по специалността от професията. Осигурява се обучение за специалности в нови или високотехнологични сектори, което допринася за икономическия растеж на националната икономика.

Постановлението предвижда създаването на междуведомствена комисия към министъра на образованието и науката, която ежегодно изготвя проект на актуализиран Списък със защитени от държавата специалности от професии и проект на актуализиран Списък със специалности от професии, за които има очакван недостиг на пазара на труда. Проектите на актуализираните Списъци се предлагат от министъра на образованието и науката за приемане от Министерския съвет.

Очакваният ефект е намаляване дефицита от подготвени кадри за специалности от професии и отрасли на местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план.


Дата на откриване: 3.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 4.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 май 2018 г. 11:04:30 ч.
bbcmb

Допълване в Списъка на специалност с недостиг на специалисти на пазара на труда

                                  БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА 

                                                МАШИНОСТРОЕНЕ

___________________________________________________________________

    София 1000, п.к.625, ул.”Алабин” 29, тел./факс 02/9892806, тел.02/9884044,

02/987 2064, 02/987 6633, http://bbcmb.org, e-mail: bbcm@mail.bg; bbcmb@abv.bg

 

Изх.№ 39/ОМ/21.05.2018г.

До

МОН

Относно:

Проект на Постановление на МС за приемане на Списък със защитени професии и специалности, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда

 

Уважаеми дами и господа,

Подкрепяме проекта за Постановление. Същото е в отговор на отдавнашна потребност, за която до момента само се говореше. По предложените списъци на професиите - защитени и такива с остър недостиг нямаме бележки, тъй като те, а и критериите им за дефиниране са на базата на актуална информация, предоставена от образованието и бюрата по труда. Под внимание са взети и някои наши досегашни предложения.

Намираме за наложително в Списъка на специалностите от професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда да бъде добавена и специалността 5210105 „Машини и системи с ЦПУ“.

Аргументи:

  • С навлизането на нова съвременна техника в производствената дейност на предприятията, специалността 5210105 „Машини и системи с ЦПУ“, 3 СПК е най-търсена от фирмите. Като такава специалността е включена и в програмата за дуално обучение.

В момента по нея се обучават ученици в 11 пълни паралелки и в 3 по 0,5 паралелка. План-приемът за учебната 2018/2019г. предвижда разкриването на 2 нови пълни паралелки и 6 - по 0,5 паралелка.

  • Специалността отговаря напълно на изискванията на чл.6 за професии, по които има очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. (Едва ли сред безработните, записани в бюрата по труда в страната има специалисти по машини с ЦПУ и фирма, търсеща такъв да го е намерила в бюрата по труда).
  • С нарастване внедряването на роботизацията и дигитализацията в производството на фирмите потребността от специалисти, работещи с машини и системи с ЦПУ ще нараства и в бъдеще.
  • Отделно от горното специалността отговаря и на изискванията за уникалност в частта специфична професионална подготовка в съответствие с изискванията на т.2 от чл.2 от проекта за Постановление.    С уважение и увереност, че предложението ни ще бъде включено в Списъка на специалности с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда,        

             инж.Ил.Келешев

             Председател