Обществени консултации

Проект на Решение за одобряване на национални научни програми

В изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 Министерството на образованието и науката, със съдействието на научните организации, разработи 11 научни програми.

Представените с проекта на Решение на Министерския съвет национални научни програми са разработени в резултат на проведени консултации с министерства и областни администрации за идентифициране на важните за секторните политики научни дейности. Постигната е съгласуваност между висшите училища и научните организации за съвместно изпълнение на следните програми:

 • Национална научна програма за информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността;
 • Национална научна програма за нисковъглеродна енергия за транспорта и бита (ЕПЛЮС);
 • Национална научна програма за опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия;
 • Национална научна програма за здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот;
 • Национална научна програма за културноисторическо наследство, национална памет и прогрес на обществото;
 • Национална научна програма за електронно здравеопазване в България;
 • Национална научна програма за репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България;
 • Национална научна програма за разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“;
 • Национална научна програма за Петър Берон и наука и иновации в Европа (Петър Берон и НИЕ);
 • Национална научна програма за върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука (ВИХРЕН);
 • Национална научна програма за млади учени и постдокторанти.

Чрез изпълнението на националните научни програми се цели преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския потенциал, споделено използване на изградена инфраструктура, концентрация на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и избягване на двойното финансиране.

В рамките на отделните тематични програми се планират изследвания на климата, водните ресурси, бедствията, цифровите технологии, технологии за електронно здравеопазване, разработване и въвеждане на методология за изследване на дарената кръв, изследвания в областта на здравословните храни и биотехнологиите, изследвания за нисковъглеродни енергийни източници и др.

Програмата за млади учени и постдокторанти цели преодоляване на миграцията в други страни или към работни места извън сферата на научните изследвания и  с изпълнението й следва да се постигне постепенно нарастване броя на учените до нива, средни за ЕС.

Важни цели на програмите са дългосрочната реинтеграция в български научни и научно-образователни институции, трансферът на знания и косвеното подобряване качеството на висшето образование в България.

Националните програми за върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука (Вихрен) и Петър Берон и наука и иновации в Европа (Петър Берон и НИЕ) ще позволят да се финансират на национално ниво проекти, получили висока оценка за научно качество в конкурси на Европейския научен съвет и на програмата Мария-Склодовска Кюри на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕК „Хоризонт 2020“. Чрез дейностите на тези програми ще се даде възможност и за натрупване на опит от страна на организациите бенефициенти за активно привличане на водещи изследователи от Европа в България.

Общият бюджет на националните научни програми за периода 2018-2022 г. е с индикативен размер от 61 млн. лв., разпределение по години, както следва: 2018 г. – 18,02 млн. лв.; 2019 г. – 18,09 млн. лв.; 2020 г. – 16,79 млн. лв.; 2021 г. – 6,9 млн. лв. 2022 г. – 1,2 млн. лв.

В периода 11.05.2018 г. - 14.05.2018 г. проектите на национални научни програми са публикувани за предварително обществено обсъждане.


Дата на откриване: 15.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 14.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 май 2018 г. 11:13:07 ч.
mihail_pramatarov

КИННППО

Програмата по никакъв начин не третира свързването

със съществуващи бази данни.

Не се предвижда нищо по дигитализиация на местни архивни единици.

Това щеса поредните 4 милиона лева прахоасани за симулиране на дейност

и усвояване от определени фирми.