Обществени консултации

Проект на План за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Планът за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) представя изчерпателна рамка за предприемане на комплексни действия и мерки в отговор на демографските промени и предизвикателства.

 

Демографската политика е ориентирана към използване на всички реалистични  възможности за балансирано демографско развитие, подобряване на благосъстоянието на всички социални групи в обществото и за ограничаване на демографския натиск от намаляването и застаряването на населението и на работната сила върху социалните системи и публичните финанси.

 

Предприеманите от правителството комплексни мерки са групирани в следните направления:

- Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца;

 

- Подобряване на репродуктивното здраве, общата демографска информираност и репродуктивна култура на населението;

 

- Подобряване на общата демографска информираност и сексуално-репродуктивна култура на населението;

 

- Подобряване на общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност;

 

- Разработване на адекватна миграционна (външна и вътрешна) и имиграционна политика;

 

- Намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст;

 

- Възприемане на комплексен междусекторен подход за активен и продуктивен живот на възрастните хора в добро здраве. Адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението – пазар на труда, пенсионна система, социално подпомагане и грижи, здравеопазване, образование, култура;

 

- Развитие на солидарност между поколенията;

 

- Повишаване на образователното, духовно и културно равнище, квалификация, способности и умения на населението от всички възрастови групи;

 

- Създаване на условия за равни възможности за пълноценен социален и продуктивен живот на всички социални групи;

 

- Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата;

 

- Въвеждане на задължителна оценка на въздействието върху демографското развитие и качеството на човешкия капитал на всеки нов, изменян или допълван нормативен акт на държавата.

             

Планът за 2018 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) е разработен в съответствие със структурата на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.) в изпълнение на следната основна стратегическа цел: забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения. Планът систематизира набелязаните комплексни и секторни мерки, които оказват въздействие върху демографското развитие в краткосрочен и средносрочен времеви обхват. Изпълнението на заложените по него дейности се финансира по бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, финансиране по европейски и други международни проекти.

 


Дата на откриване: 16.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 14.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 юни 2018 г. 16:10:00 ч.
Димитър

Документът е 148 страници и е много неудобен за четене. Предложение за подобрение.

Документът е 148 страници и е много неудобен за четене.Ето една по-подходяща форма за представяне на информацията, която позволява по-бърз и лесен анализ (прегледна онлайн схема):

09 юни 2018 г. 16:15:34 ч.
Димитър

Становище на Временните обществени съвети (ВОС) на българите в чужбина (част 1)

До

Г-н Валери Симеонов

Заместник-министър Председател

по икономическата и демографската политика

 

Г-жа Султанка Петрова

Заместник-министър на труда и социалната политика, отговарящ за дейността на Дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“ в МТСП

11 юни 2018 г.

Относно: Проект на План за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

 

Уважаеми господин Симеонов,

Уважаема госпожа Петрова,

На портала на Министерски съвет за обществени консултации е публикуван за обществено обсъждане Проект на План за 2018 г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.).[1]

С настоящето писмо Временните обществени съвети (ВОС) на българите в чужбина биха желали да Ви съобщят следните резултати от анализа на Плана за 2018г.:

 • Българските граждани, живеещи или временно пребиваващи извън страната по консервативни оценки на статистически данни възлизат на над 1 милион пълнолетни български граждани. Това е 1/7 от българската нация!

В проекта на Плана за 2018г. за изпълнение на Демографската стратегия, на тази част от българската нация са отделени точно 3 мерки, а именно:

1. Мярка 5.4.1 Форум „Кариера в България, защо не?“, адресиран към 1300 млади българи в чужбина

2. Мярка 5.7.4 Създаване на условия за  съхраняване на родния език, култура и национална самобитност чрез изучаване на български език и литература, история и география на България.Става въпрос за българските неделни училища в чужбина и за национална програма „Роден език и култура зад граница“. Тази мярка обхваща понастоящем не повече от 20% от родените и / или израстващи в чужбина български деца на съвременната българска емиграция.

3. Мярка 6.4.7 Реализиране на програма за привличане на българска научна диаспора. Стимулиране на сътрудничеството между български и чужди научни организации и завръщане на български учени от чужбина за работа по проекти в България.

 

09 юни 2018 г. 16:19:00 ч.
Димитър

Становище на Временните обществени съвети (ВОС) на българите в чужбина (част 2)

Прави впечатление, че в Плана за 2018г.

 1. Не е спомената Националната стратегия за българските граждани и историческите български общности по света. Напомняме, че тази Стратегия е единственият стратегически официален документ, приет още през 2014г. [1] , който дефинира дългосрочната политика на българската държава към нейната диаспора по света,

   
 2. Отсъстват важни мерки, предвидени в действащата Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021г.[2], а именно:
  • Мярка 37: Подобряване на качеството на консулските услуги – оптимизиране на работните процеси в консулските служби, съкращаване на сроковете, редовно провеждане на изнесени консулски дни.
  • Мярка 38: Въвеждане на електронни консулски услуги след консултации с потребителите.

    
 3. Не се споменати ключови мерки от стратегическо значение и интерес за съвременната българска емиграция, като
  • Конкретни стъпки за възможно най-скорошно въвеждане на електронно дистанционно гласуване
  • Мерки за улесняване на издаването на български акт за раждане на родените в чужбина десетки хиляди българчета  

 

09 юни 2018 г. 16:19:39 ч.
Димитър

Становище на Временните обществени съвети (ВОС) на българите в чужбина (част 3)

Уважаеми господин Симеонов,

Уважаема госпожа Петрова,

ВОС препоръчва констатираните по-горе пропуски да бъдат допълнени в Плана за 2018г. за изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Използваме случая да изтъкнем нашето дългогодишно убеждение, че най-ефективната форма на сътрудничество между институциите, отговарящи за българските граждани извън страната, и самите граждани извън страната, е постоянно действащ представителен централен консултативен съвет с участие на представители на българските граждани в чужбина, излъчени от своите сънародници  чрез избори и представители на институциите - Национален съвет, както и на консултативни органи по държави, предвидени в Националната стратегия за българските граждани и историческите български общности зад граница, приета през 2014г.

С уважение

За Временни Обществени съвети на българите в чужбина

 

       Стефан Mанов, Франция                                         

        Димитър Иванов, Швейцария                              

        Любомир Гаврилов, Франция                                

        Красимир Гаджоков,  Канада                                

        Тася Тасова, Австралия                                            

 

За контакти :

www.globalbulgaria.eu

bg.asso@free.fr