Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за закриване на Националния съвет по иновации

Националният съвет по иновации (НСИ) е създаден с РМС № 723/08.09.2004 г. (изм. и доп. РМС № 385/22.05.2006 г.), като консултативен орган към министъра на икономиката.

Мисията на Националният съвет по иновации бе да предоставя независимо становище по отношение подобряването на иновационната политика, с цел насърчаване на растежа и производителността и превръщането на България в икономика, базирана на знанието. Съветът гарантира участието на гражданското общество и ключови заинтересовани страни в обсъждането на важни въпроси от иновационната политика

За целите на устойчивото и ефективно управление изпълнението на “Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г.” (ИСИС), с Постановление на МС No 116 от 12.05.2016 г. е създаден Съвет за интелигентен растеж (СИР) като консултативен орган към Министерския съвет, който определя насоките за развитие на тематичните области на икономиката, визията и стратегическите цели, координира и мониторира изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България.

Във връзка с това, че функциите на Съвета за интелигентен растеж към МС дублират и надграждат функциите, които е изпълнявал Националният съвет по иновации, Националният съвет по иновации се закрива.

Целта на промяната е устойчиво и ефективно управление изпълнението на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г. и по-добра координация и повишаване на взаимодействието между всички заинтересовани страни по въпросите на иновационната политика.


Дата на откриване: 16.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 15.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари