Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на управление на отпадъците

С проекта на ПМС се правят изменения и допълнения на всички наредби за масово разпространените отпадъци и на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. С проекта на постановление се актуализират текстове относно редът за предоставяне и усвояване на банкова гаранция във всички наредби за масово разпространени отпадъци съгласно последните промени в Закона за управление на отпадъците. Промените включват изменение на текстовете относно периода на действие на предоставяната банкова гаранция, срока за нейното подновяване и условията за връщането й на заявителя. Прецизира се редът за изпълнение на целите за оползотворяване на отработените масла във връзка с маслата продадени на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ в Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти. С проекта на ПМС в Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми се въвеждат критерии за „край на отпадъка“ за излезлите от употреба гуми в съответствие с европейското законодателство. Проектът на постановление има за цел повишаване на ефективността на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, както и завишаване на изискванията чрез приоритизиране на определени методи на рециклиране с цел повишаване на ресурсната ефективност. С цел екологосъобразното управление на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) от категориите за превоз на повече от 8 пътници и за превоз на товари над 3,5 t (M2, M3, N2, N3 и G, съгласно чл. 149 от Закона за движение по пътищата), осигуряване на по-голямо количество рециклируеми суровини и тяхното преработване в страната, с проекта на ПМС се предлага въвеждането на разширена отговорност на производителя за тях, като се поставят и количествени цели по събиране, повторна употреба и оползотворяване и повторна употреба и рециклиране на ИУМПС от тези категории. С проекта на постановление се продължава политиката на МОСВ, за стимулиране употребата на автомобили, които водят до много по-ниски нива на замърсяване и отделяне на вредни емисии в атмосферата. Във връзка с ограничаване на вредните емисии от моторни превозни средства от категории M2, M3, N2, N3 и G се предлага в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса да се въведе такса и за тях.


Дата на откриване: 18.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 18.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 юни 2018 г. 17:27:24 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/24307/