Обществени консултации

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”

С изготвения проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ППЗДАНС са извършени промени, във връзка с приетия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Закон за ПКОНПИ), обн. ДВ, бр. 7 от 19.01.2018г., изм. ДВ, бр. 20 от 2018 г.

Конкретно съгласно §6 от ПЗР на ЗПКОНПИ в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) се вливат Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към МС, съответното звено от Сметната палата, свързано с дейността по отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности, и съответната специализирана дирекция от ДАНС, свързана с противодействие на корупционни прояви сред лицата, заемащи висши държавни длъжности.

Съгласно §21, т. 1 от ПЗР на ЗПКОНПИ т. 4 на чл. 4, ал. 1 от ЗДАНС се отменя, като същата регламентира дейностите, осъществявани от Агенцията за защита на националната сигурност от посегателствата, насочени срещу националните интереси, независимостта и суверенитета на Република България, териториалната цялост, основните права и свободи на гражданите, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции и установения в страната конституционен ред, свързана с корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни длъжности.

Поради това и съобразно чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове е необходимо да бъде заличена визираната дирекция и регламентираните  дейности, които тази дирекция е извършвала, съгласно Приложение №2 към чл. 32а, ал. 1 от ППЗДАНС, с цел преодоляване на възникналото противоречие между закон и подзаконов нормативен акт по прилагането му.

В проекта на ПМС за изменение и допълнение на ППЗДАНС са извършени промени на разпоредбите на глава пета от ППЗДАНС, уреждащи условията и реда за прикриването на служители на Агенцията.

Действащият към момента ред за прикритие на служители на Агенцията не съответства на нуждите за бързото и ефикасно прилагане на този институт с оглед динамично променящата се среда за сигурност и породената от тази промяна необходимост за своевременно и адекватно противодействие на посегателства, насочени срещу националната сигурност, като се създават затруднения с оглед спазването на принципите на конспиративност и законност и прилагането на разпоредбите, уреждащи защитата на класифицираната информация.

Проектът е изготвен с цел отразяване на измененията и допълненията, направени в ЗДАНС с приемането на ЗПКОНПИ, както и с оглед преодоляване на констатирани проблеми по отношение на института на прикриване на служители на Агенцията.

Прецизирани и допълнени са текстове от действащия правилник във връзка с констатирани непълноти и неточности.


Дата на откриване: 23.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 22.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари