Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на нормативни актове на Министерския съвет

 

Представен е за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на нормативни актове на Министерския съвет – Наредба за осъществяване на мониторинга, управлението и контрола на концесиите и за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в производствата по глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд.

 

От 2 януари 2018 г. е в сила нов Закон за концесиите (ЗК), обнародван в ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г., доп., бр. 103 от 2017 г., изм. бр. 7 и 15 от 2018 г., който отмени действалия до този момент Закон за концесиите от 2006 г. За прилагане на отделни разпоредби или подразделения на ЗК е предвидена законова делегация Министерският съвет да издаде две наредби, едната от които е предложената за приемане с настоящото постановление на Министерския съвет. Приемането на предложения проект на наредба произтича от законовата делегация на чл. 44 от ЗК, която е отчела необходимостта от по-подробна уредба на реда за осъществяване на мониторинга, управлението и контрола на концесиите. С наредбата, също предвид изискванията на чл. 44 от ЗК следва да се уреди и обхватът на контрола, който се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

 

За производствата по обжалване, регламентирани в глава шеста от ЗК, е предвидено да се събират такси в размер, който следва да се определи с тарифа, одобрена от Министерския съвет.

 

За контакти:

Мариета Немска – директор на

дирекция „Икономическа и социална политика“ в администрацията на Министерския съвет.

Телефон: 02 940 2012

Факс: 02 988 2575

E-mail: M.Nemska@government.bg.


Дата на откриване: 23.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 22.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари