Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация е разработен във връзка с приети промени в Закона за администрацията.

С предложените промени се предвижда създаване на ново специализирано звено – дирекция "Лицензионна и контролна дейност“ и се разширява функционалният обхват на общата администрация – дирекция "Финансово-стопански дейности и административноправно обслужване", която ще осъществява и процесуалното представителство на комисията.

На следващо място с предложените промени са прецизирани и функции на двете структурни звена във връзка с осъществяваните от тях правомощия по отношение на процесуалното представителство на Държавната комисия по хазарта в качеството на надзорен орган, контрола в хода на лицензионното производство и последващия такъв за изпълнение разпоредбите на Закона за хазарта и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

Предложените промени налагат намаляване на числеността на персонала на Държавната комисия по хазарта с три щатни бройки, като при спазване на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (ДВ, бр. 15 от 2012 г., изм. и доп., бр. 96 от 2015 г., в сила от 1.01.2016 г., доп., бр. 57 от 2016 г., изм., бр. 98 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 85 от 2017 г.) е необходимо с тези бройки да се увеличи численият състав на Министерството на финансите, за да се укрепи капацитетът на дирекция „Правна“,  дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ и дирекция „Информационни системи“ във връзка с изпълнение на възложените им функции.

 

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 25.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 юни 2018 г. 15:42:26 ч.
ndanailova

Промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите

Моля да пецените необходимостта в проекта на Потановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта, в частта, засягаща промени в Устройствения правилник на Министерството на финансите, да бъдат включени текстове, свързани с:

1. Актуализиране на функциите на Инспектората в съответствие с обнародваните в ДВ, бр.85 от 2017 г. промени в Закона за администрацията (чл.46, ал.3-11), както и с Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяванена дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, приета с Постановеление № 93 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 48 от 08.06.2018 г.).

2. Актуализиране на функциите на Инспектората и дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване" в съответствие със Закона за противодийствие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и регламентираната в него отмянана Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ДВ, бр. 7 ог 19.01.2018 г.).

3. Актуализиране на правомощията на министъра и функциите на дирекция "Държавни помощи и реален сектор" в съответствие с новия Закон за концесиите ( ДВ, бр.96 от 01.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.).

4. Прецизиране на функциите на дирекция "Държавен дълг" и привеждането им в съответствие с чл.36 от Закона за публичните финанси.

5. Регламентиране за дирекция "Методология на контрола и вътрешен одит" на функция на секретариат на Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор в съответствие с Решение № 662 на Министерския съвет от 2017 г.