Обществени консултации

Проект на Инструкция за осъществяване на взаимодействие между Министерство на околната среда и водите и Национална агенция за приходите

 

Проектът на Инструкция за осъществяване на взаимодействие между Министерството на околната среда и водите и Националната агенция за приходите е изготвен съвместно от представители на двете ведомства. Същият има за цел да актуализира съществуващата инструкция за взаимодействие между МОСВ и Агенцията за държавни вземания от 27.02.2009 г. Съгласно §36, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния процесуален кодекс (в сила от 01.01.2010г. ), сключените от Агенцията за държавни вземания договори и споразумения за взаимодействие с други институции и учреждения, както и издадените на основание чл. 88, ал. 2 от отменения Закон за събиране на държавните вземания продължават действието си и след влизането в сила на този закон. Понастоящем, след вливането на АДВ в НАП, НАП се явява правоприемник на първата. Инструкцията за осъществяване на взаимодействие между МОСВ и НАП се издава на основание чл. 26 от Закона за Националната агенция за приходите, който предвижда, че НАП, органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата, контролните органи на Министерството на финансите и други държавни и общински органи, извършват съвместни действия във връзка с осъществяването на своите функции. Редът и начинът за осъществяване на взаимодействието се определят със съвместна инструкция на министъра на финансите и ръководителя на съответната институция или от изпълнителния директор на НАП и ръководителя на съответната администрация.


Дата на откриване: 28.6.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.7.2011 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
28 юни 2011 г. 16:12:30 ч.
ironhorse

Инструкция-незаконни действия

1. В чл.5 от проекта на инструкцията, се предвижда двупосочност на информацията между НАП и МОСВ. Това е закононарушение, защото информацията в НАП е данъчна тайна и се ползва само за целите на приходната агенция, включително имена, адреси, телефони и т.н. Ако НАП сподели такава информация, ще завалят дела, и то с право за разкриване на данъчна тайна. 2. Предвиждате да се предават на съдебни изпълнители вземания на МОСВ (глоби, санкции и т.н.)чрез НАП. Може, но първо си променете ЗУО, където казвате че наказателни постановления под 2000 лв. са необжалваеми. С тази инструкция и текста от ЗУО директно нарушавате Конституцията ! Това означава, че корупцията на ниво РИОСВ ще достигне още по-големи размери отколкото при тройната!