Обществени консултации

Проекти на наредби, от компетентността на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, във връзка с намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса

Основен приоритет, изведен в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2020 г., е намаляването на административната тежест за гражданите и бизнеса.

 

В тази връзка, Министерският съвет прие Решение № 338 от 2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест чрез премахване на изискването за представяне от потребителите на административни услуги на някои официални удостоверителни документи – свидетелства за съдимост на физически лица и други. В изпълнение на т. 3 от цитираното решение, с която се възлага на министрите да инициират промени в нормативните актове в секторите от тяхната компетентност, вече бяха приети в основната си част необходимите промени в наредбите от компетентността на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С направените изменения и допълнения в нормативната уредба отпаднаха изискванията за представяне на редица удостоверителни документи, в случаите в които компетентната специализирана администрация има възможност за проверка на съответните обстоятелства по служебен път при първичния администратор на данните.

 

С оглед на приключването на процеса по изпълнение на идентифицираните в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията мерки за намаляването на административната тежест и облекчаването на гражданите и бизнеса при получаването на административни услуги, са изготвени настоящите проекти на наредби за изменение и допълнение на 10 наредби в областта на транспорта, както следва:

 

  1. Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета;
  2. Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари;
  3. Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници;
  4. Наредба № 20 от 24 ноември 2006 г. за удостоверяване на експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата;
  5. Наредба № 26 от 7 юни 2012 г. за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях;
  6. Наредба № 27 от 31 март 2000 г. за авиационните учебни центрове;
  7. Наредба № 37 от 19 октомври 2016 г. за авиационните оператори;
  8. Наредба № 141 от 27 март 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане;
  9. Наредба № 145 от 11 август 2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника;
  10. Наредба № Н-1 от 9 януари 2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях.

 

С предвидените изменения и допълнения, за потребителите на съответните услуги ще отпаднат и изискванията за представяне на удостоверения за наличието или липсата на задълженията към държавата или община, удостоверения за актуално състояние на търговец, удостоверения за вписвания, отбелязвания и заличавания в имотния регистър, удостоверения за признаване на придобито висше образование в чужбина и удостоверения за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства. Лицата се освобождават от задължението да представят пред съответния компетентен орган изброените документи във всички случаи когато този орган може да извърши служебна проверка за наличието на удостоверяваните с тях обстоятелства.

 

По този начин се цели намаляване на административната тежест за ползвателите на административните услуги и оптимизиране на процеса по предоставянето им в изпълнение на предприетите от правителството приоритетни мерки.

 

Срокът за представяне на становища и предложения по проектите на наредби е определен на 14 дни в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Съображенията за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане са следните:

 

С предлаганите нормативни промени се въвеждат единствено облекчения за гражданите и бизнеса във връзка с техните задължения за представяне на удостоверителни документи за различни обстоятелства на компетентните органи.

 

В тази връзка, актовете се съобразяват с действащото към момента законодателство, включително Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, и предприетите от правителството мерки за намаляване на административната тежест.

 

Промените се отнасят до отпадане или ограничаване на случаите, в които  потребителите на административни услуги следва да представят документи, като свидетелства за съдимост, удостоверения за актуално състояние и други, пред административните органи. Те се предприемат в полза на посочените лица и ще доведат до подобряване на административното обслужване от специализираните администрации в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

Лица за контакт:
Женета Рогова
Началник отдел в дирекция „Правна“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тел.: 02 9409 475
E-mail: jrogova@mtitc.government.bg
 

Свтлана Стилиянова
Главен експерт в дирекция „Правна“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тел.: 02 9409 545
E-mail: sstiliyanova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 29.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 11.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 май 2018 г. 16:19:58 ч.
Sir Humphrey

Поздравления!

Искрено приветствам волята на МТИТС да доведе докрай настоящия етап от намаляването на административната тежест чрез премахване на някои хартиени удостоверения.

Има само едно нещо, което ми направи впечатление. В много от проектите на изменения изискването на актуално състояние се заменя от текста "удостоверение за актуално състояние – за лицата, които са регистрирани като търговци по законодателството на друга държава членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;“, което автоматично означава, че за юридически лица, кандидатстващи за съответния лиценз или аналогичен документ, които са регистрирани в трета държава (извън България или ЕС) също няма да се изисква документ актуално състояние. Такава е идеята, или фирми от трети страни просто изобщо нямат право да кандидатстват за лицензи (не съм имал възможността да отворя последователно всички изменяни наредби, за да проверя кой има и кой няма право) ?

Ако наистина тези фирми нямат право да кандидатстват, то текст за актуално състояние за тях би бил излишен и проектите на наредби са си идеални.

Обаче ако все пак тези фирми могат да кандидатстват за лиценз и липсата на текст за тяхното актуално състояние е дребен пропуск на екипа, подготвил текстовете, то това би означавало, че тези фирми ще са по-облагодетелствани в административно отношение от фирмите, регистрирани в ЕС. Това би било неоснователна дискриминация и не трябва да се допуска.