Обществени консултации

Наредба за организацията и реда за извършване на проверката на декларациите и за установяване на конфликт на интереси

 

В Министерски съвет е внесен за разглеждане проект на Постановление за приемане на Наредба за организацията и реда за извършване на проверката на декларациите и за установяване на конфликт на интереси на лицата, посочени в § 2, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

С наредбата се уреждат организацията и реда за извършване на проверка на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси.


Дата на откриване: 29.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 юни 2018 г. 14:57:43 ч.
pyramide

Обществено обсъждане на Наредбата в частта за извършване на проверки на декларациите по чл. 35, ал.

Коментарът касае служителите от администрацията на органите на изпълнителната власт, различни от висши публични длъжностни лица съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

1. С извършването на проверката на декларираните обстоятелства от старана на проверяващата комисията се нарушава банковата тайна.

2. Нарушава се правото на неприкосновеност на личната информация и на членовете на семейството.

3. Следва да има централизиран проверяващ орган или проверката да се извършва от Инспекторатите към първостепенните разпоредители, вместо от вътрешноведомствени комисии, които нямат професионална компетентност за проверка на декларираните обстоятелства. Недопустимо е равнопоставени служители да ползват и узнават информация за други служители - това създава предпоставка за непреодолимо разделяне и конфликт между служителите от една администрация.

4. Включването към настоящия етап над 90% от администрациите нямат техническа възможност за включване към системата за електронен обмен на данни, което прави невъзможно извършването на каквито и да е проверки, което на практика дерогира вменените задължения на комисията с настощия проект на Наредбата.

5. Да се прецизира текста на § 1 на Допълнителна разпоредба, като следва да се формулира, дали Наребдата се прилага САМО за администрацията на Народното събрание и на президента или за всчики органи на изпълнителната власт, включително И за администрацията на Народното събрание и на президента.

Редът за извършване на проверки на декларираните обстоятелства, приложим при висшите публични длъжностни лица  не може механично да бъде прилаган и за редовите държавни служители. 

12 юни 2018 г. 15:57:03 ч.
PAKS

Обществено обсъждане на Наредбата в частта за извършване на проверки на декларациите по чл. 35, ал.

1. Създаването на комисии в администрации без инспекторат особено когато са малочислени, ще затрудни органите на изпълнителната власт. Да се осигурят експерти с необходимите компетентности и качества общо 5 има е невъзможно за много администрации. Тези експерти ща бъдат затруднени да изпълняват функциите за които са назначени , поради новите си отговорности.

2 Задължителният юрист е също проблемно в много администрации няма юристи на щат. А и в резервните членове трябва да има юрист така че стават двама задължителни юрист във двсяка администрация.

3 Проверката на декларираните обстоятелства ще е непосилна за много администрации поради технически и технологичне проблеми.

4. Съмнително е че фирми и банки ще дават информация на членовете на комисия нарушава се банковата тайна.

5. Да се позволява достъп да лични данни на съпрузи и лица във фактическо съжителство без тяхно съгласие би следвало да не се допуска от гледна точкса на Общия регламент за защита на личини данни.

6. В случай че съпрузи и патньори са отказали да дадат дании или са дали невярна информация отговорностще носи държавния служител без да може да отстрани несъответствието.

7. Как ще се контролират членовете на комисиите , в случай на злоупотреба с лични данни-

8. Тези комисис би могло да проверяват дали са спазени сроковете на подаване на тези декларации. Отговоростта по проверка на съотвествието следва да носи КОНПИ или инспекторатите при това при съигнал  за основателни съмнения за несъответствие.

9. Такова тотално претърсване на 120000 служители от администрацията е твърде голям разход на време, средства и ресурс без ясен резултат.

12 юни 2018 г. 16:02:58 ч.
PAKS

Обществено обсъждане на Наредбата в частта за извършване на проверки на декларациите по чл. 35, ал.

1. Създаването на комисии в администрации без инспекторат, особено когато са малочислени, ще затрудни органите на изпълнителната власт. Да се осигурят експерти с необходимите компетентности и качества - общо 5 има е невъзможно за много администрации. Тези експерти ще бъдат затруднени да изпълняват функциите за които са назначени , поради новите си отговорности.

2 Задължителният юрист в комисията е също проблем за много администрации където няма юристи на щат. А и в резервните членове трябва да има юрист, така че стават двама задължителни юристи във всяка администрация.

3 Проверката на декларираните обстоятелства ще е непосилна за много администрации поради технически и технологичне проблеми.

4. Съмнително е че фирми и банки ще дават информация на членовете на комисия поради   фирмена или банкова тайна.

5. Да се позволява толкова широк достъп да лични данни на съпрузи и лица във фактическо съжителство без тяхно съгласие би следвало да не се допуска от гледна точка на Общия регламент за защита на лични данни.

6. В случай че съпрузи и партньори са отказали да дадат данни или са дали невярна информация отговорност ще носи държавния служител, без да може да отстрани несъответствието.

7. Как ще се контролират членовете на комисиите , в случай на злоупотреба с лични данни?

8. Тези комисии би било приемливо да проверяват дали са спазени сроковете на подаване на тези декларации. Отговорността по проверка на съотвествието следва да носи КОНПИ или инспекторатите  при постъпил   сигнал  за основателни съмнения за несъответствие.

9. Такова тотално претърсване на 120000 служители от администрацията е твърде голям разход на време, средства и ресурс без ясен резултат.

14 юни 2018 г. 13:49:14 ч.
kr

Наредба за организацията и реда за извършване на проверката на декларациите и за установяване на кон

1. Правилата относно условията, реда и сл. (чл. 4, ал. 1) за водене на регистъра на декларациите по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ следва да са еднакви за всички, тъй като някои различните администрации могат да решат да съхраняват декларациите 3 години, други - 5 г., а трети 10 г. и нагоре;

2. Регистрите следва да са два: единият за декларациите за несъвместимост и отделен за тези за имущество и интереси;

3. По чл. 2, ал. 3 постоянната комисия, избрана от Общинския съвет, следва ли също да се състои от член с юридическо образование. Сред общинските съветници може да няма такова лице. В случай, че не е задължително това изискване, възможно ли е комисията, избрана по отм. ЗПУКИ, да остане в същия състав и да не се избира нова по ЗКОНПИ;

4. Вместо 6 месеца, проверката по чл. 5, ал. 1 следва да продължава цяла година, за да могат 3-мата човека комисия да имат достатъчно време да изискват, получават и анализират информацията относно декларациите;

5. Достъпът по чл. 5, ал. 3 да е по-ясно регламентиран и да бъде само и единствено директен;

6. Да се уточни как ще се извършва проверка относно имущество в чужбина (сметки, влогове, депозити, кредити, МПС, яхти, къщи и т.н. и т.н.);

7. Да се уточни в какъв срок да се състави доклад по чл. 6, ал. 1;

8. Давността по чл. 8 следва да се изравни с тази на чл. 34, ал. 2 от ЗАНН и производствата за установяване на конфликт на интереси  да се образува до пет години от извършване на нарушението;

9. Уеднаквяване на правилата по §6 от Заключителните разпоредби, най-малкото поради изискването за защита на лицата, подали сигнала.

 

21 юни 2018 г. 16:59:02 ч.
AnneMarie

Тоталитаризмът се завръща

Новите декларации, процесът на проверка на данните и правата, които се дават на инспекторатите и комисиите са един чудесен инструмент не за борба с корупцията, а за изнудване, репресии и уволнения на "неподходящи" служители. Проверявайки 130 000 служители и данните, които те са вписали вписали за себе си и за своите семейства е не просто в разрез с правилата за защита на личните данни, банковата тайна и ред други специални закони, но и изобщо с принципите на правовата държава. А кой ще проверява данните на самите проверяващи от комисиите и инспекторатите? Тоталитаризмът се завръща в своите уродливи нови форми, а така направените "правила" са просто един от многото инструменти в пипалата на октопода. 

25 юни 2018 г. 10:40:34 ч.
vanko66

Обществено обсъждане на Наредбата в частта за извършване на проверки на декларациите по чл. 35, ал.1

Предвид специфичните и допълнителни функции на комисиите от служители, изрично овластени от органа по назначаването, когато в съответната структура няма създаден инспекторат, за проверка на декларациите , както и проверката на конфликт на интереси, е необходимо в чл.2, да се създаде нова алинея (5) :

  1. Да придобие следния вид: чл.2, алинея 5. На служителите по чл.2, ал.1, т.2 осъществяващи проверката на декларациите, както и установяването на конфликт на интереси, да се изплаща допълнително възнаграждение определено във вътрешните правила за работна заплата за съответната администрация, различно от регламентираното допълнително възнаграждение в чл.19 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация /НЗСДА/ за специфичнии и допълнителни функции за извършване на проверка на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

Считам, че  е законносъборазно и целесъобразно предвид изпълнението на прозрачност и почтеност при извършване на проверките на декларациите и установяването на конфликт на интереси