Обществени консултации

Проект на НИ на Наредба № 14 от 2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района за повт. въвежд.

Наредбата се предлага в изпълнение на Решение № 338 от 23 юни 2017 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и Решение № 496 от 29 август 2017 година на Министерския съвет за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. В Наредба № 14 от 2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане е предвидено издаването на разрешение за извършване на дейности по въвеждане в природата, включително внасяне за развъждане и отглеждане с цел развъждане на неместни дървесни, храстови и ловни видове въз основа на подадено заявление. В чл. 5, ал. 2, т. 1 е предвидено, че към подадените заявления се прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация – за юридическите лица и едноличните търговци (ЕТ). Същото представлява удостоверителен документ, за който вече съществува техническа възможност съдържащите се в него данни да бъдат служебно извличани по електронен път. В тази връзка разпоредбата следва да бъде отменена в частта относно предоставянето на удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация - за юридическите лица и едноличните търговци (ЕТ). Аналогично и в чл. 12, ал. 2, т. 1 от Наредбата при подаване на заявление за извършване  на дейности по повторно въвеждане в природата на изчезнали от фауната и флората на страната местни дървесни, храстови и ловни видове и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане прилагането на удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация – за юридическите лица и едноличните търговци (ЕТ) следва да отпадне.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Правна“, МЗХГ

 Email:

 RTsacheva@mzh.government.bg

 

 


Дата на откриване: 29.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари