Обществени консултации

Проект на Решение за приемане на План за действие за 2018 година в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

С Решение № 12 от 10.01.2014 година Министерският съвет на Република България прие Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година. Стратегията определя механизъм за координация, наблюдение, отчитане и финансиране, който ще се въвежда поетапно. Предлаганият проект на Годишен план за действие за 2018 г. ще конкретизира изпълнението на Стратегията на оперативно равнище.

С приемането на Годишния план за 2018 г. ще се обединят усилията на всички заинтересовани страни: отговорни институции, социални партньори и организации от неправителствения сектор.

Изпълнението на Плана за действие за 2018 г. ще се извършва чрез въвеждането на разнообразни възможности за формално, неформално и информално учене, като се очаква това да доведе до по-ефективно развитие на системата за учене през целия живот и нейното отваряне към потребностите от образование и обучение на всички български граждани.

Конкретни резултати ще бъдат търсени в следните направления:

 • Повишаване на информираността за ползите от въвеждането на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET);
 • Развитие и разширяване на системата за кариерно ориентиране и на системата за ограмотяване на възрастните;
 • Разработване на две средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на пазара на труда и бъдещото търсене и предлагане на труд в България, съответно за периода 2018-2032 г. и за периода 2020-2034 г.;
 • Подобряване на обхвата на децата и учениците в предучилищното и училищното образование и намаляване дела на отпадналите от училище, вкл. чрез създаване на устойчивост на Механизма за съвместна работа на институциите;
 • Разширяване обхвата на дуалното обучение чрез повишаване на атрактивността му и прилагане на ефективни политики и мерки;
 • Популяризиране на образованието и обучението за възрастни и повишаване на привлекателността на този сектор чрез организиране и провеждане на четвъртото издание на Национални дни за учене през целия живот;
 • Разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение;
 • Гарантиране на достъпа до висше образование чрез осигуряване на нови кредити на студенти и докторанти;
 • Развитие на широки възможности за неформално и информално учене на деца, ученици, младежи и възрастни, вкл. чрез засилване на активната роля на читалищата, музеите и на библиотеките като инициатори и двигатели за развитие на общностите и стимулиране на гражданска активност;
 • Извършване на оценка на напредъка при постигането на целите на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г., вкл. чрез формулиране на мерки за повишаване на уменията на възрастните в рамките на мащабен консултативен процес, осъществен на областно и на национално ниво;
 • Разширяване на взаимодействието на заинтересованите страни по отношение на националните приоритети в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и създаване на съдържателни ресурси за национална подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE).


Дата на откриване: 30.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари