Обществени консултации

От 1 юли 2018 г. започва да тече едномесечен срок за отправяне на предложения от граждански организации и други заинтересовани лица за мерки, които да се изпълняват от правителството по време на Четвъртия национален план за действие

 

В рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ предстои разработването на Четвъртия национален план на Република България . Подготовката на плана ще се извърши през месеците юни  - септември 2018 г. и ще включва следните стъпки:

   1.      Събиране на предложения за конкретни мерки, които да залегнат в бъдещия план от представители на граждански организации, министерства, държавни агенции и други заинтересовани лица;

   2.      Провеждане на тематични дискусии за обсъждане на постъпилите предложения;

   3.      Разработване на проект на Четвъртия национален план и общественото му обсъждане;

   4.      Приемане на плана с решение на Министерски съвет.

Обръщаме се към заинтересованите граждански организации с апел да предложат мерки и/или тематични области, които да залегнат в плана.

Предложените мерки трябва да отговорят на следните критерии:

  > Да попадат в някоя от следните тематични области:

       Електронно управление;

       Отворени данни;

       Открити градове;

       Достъп до информация;

       Гражданско участие;

       Почтено управление;

или да представляват предложения за нови тематични области с включени мерки, които да залегнат в новопредложените области;

  > Да са свързани с принципите на инициативата: 

       прозрачност;

       гражданско участие;

       отчетност;

       технологично обновление;

  > Да са изпълними в рамките на 2 годишен период, считано от септември 2018 до август 2020;
  > Да предполагат съвместни действия при осъществяването им с представители на администрацията.

Получените предложения ще бъдат обсъдени на тематични форуми, които ще се проведат в периода юли – август 2018 г.

 

Предложенията следва да бъдат изпратени на електронен адрес: r.velichkova@government.bg  до 1 юли 2018 г. на вниманието на Ралица Величкова.

 

===================================================================

 

Инициативата „Партньорство за открито управление“ е международна инициатива, която стартира официално на 20 септември 2011 г. с осем държави –учредителки (Бразилия, Индонезия, Мексико, Норвегия, Филипините, Южна Африка, Обединеното кралство и Съединените щати).

Към 2018 г. държавите - участници в инициативата са над 70.

България се присъединява към инициативата през 2011 г. и в момента изпълнява Третия си национален план за действие .

Държавите –участници в инициативата поемат чрез правителствата си конкретни мерки за изпълнение, с които целят да насърчат прозрачността в управлението, да овластят гражданите в процесите на вземане на решения, да ограничат корупцията чрез използване на нови технологични решения за укрепване на управлението.

Повече информация за инициативата, целите и участниците в нея може да се намери на https://www.opengovpartnership.org/


Дата на откриване: 1.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 1.7.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 юни 2018 г. 12:51:03 ч.
kanartikin

Предложение по приоритет е-управление - въвеждане на е-референдуми

Предложение

за мерки, които да се изпълняват от правителствата на Република България  по време на Четвъртия национален план за действие

от фондация Бъдеще 21 век

4000 Пловдив, ул.Каменица 2

 

Предложението е по приоритет Електронно управление

Пряко свързано е и с приоритети : гражданско участие, почтено управление, технологично обновление

 

 

Същност на предложението – подготовка за въвеждане на електронни референдуми в процеса на управление на местно и национално ниво

Референдуми чрез събиране на подкрепа и чрез е-подписи (КЕП и други възможни варианти ) и е-гласуване (за предпочитане чрез блокчейн решения, за да се гарантира анонимност и чистота на резултатите)

 

Предимства :

 • Пряко многократно участие на гражданите в процеса на вземане на решения
 • Достъпна стойност – еднократна инвестиция на стойност около разходите за едни избори (20-30 млн лева), лесна  поддръжка на платформа , която ще обслужва в даден момент и избори на политически представители на местно, национално , европейско ниво;  други избори – примерно за обществени съвети, включително за Развитие на гражданското общество, на Българите в чужбина, на студентски съвети , ректорски и т.н.
 • Развитие на информационното общество в България
 • Корекции в оперативен порядък на недобросъвестни лобистки решения, некомпетентни решения, решения взети под чужда натиск и други решение препятстващи развитието на Република България

 

Основни етапи :

 • Пълно инкорпориране на Регламент 910 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация
 • Изпълнение на предвидените дейности в  срок за въвеждане на е-гласуване съгласно Преходни и Заключителни разпоредби

  КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС
 • Приемане на ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Закона за прякото участие на гражданите в изпълнителната власт и местното самоуправление с решаване на казуса – единна система за всички видове избори, включително еднаква идентификация при гласуване в СК – с хартиена бюлетина и електронно, както и при гласуване дистанционно електронно. С възможност за водене на е-кампания в рамките на платформата. И други възможности възможни именно благодарение на информационните технологии, включително невъзможното при стандартно гласуване ниво на сигурност.
 • Анализ на налични технологии, тенденции, подготовка на спесификации и задания за съответни тръжни процедури
 • Евентуално стартиране на тръжни процедури в рамките на новия 2 годишен период на 4 план.

 

Принос на фондация Бъдеще 21 век :

 • Привличане на независими ИТ експерти работещи в България и чужбина
 • Споделяне на натрупан опит от съвместна работа с университета по приложни науки в Берн и други швейцарски организации по тема Рефередуми, е-референдуми
 • Споделяне на проект за ЗИД на ЗПУГИВМС
 • Консултации по анализи и подготовка на задания
 • Неучастие в самостоятелно или в консорциум кандидати в тръжни процедури
 • Възможно участие в тръжни комисии , включително и на основание регистриране на експерти в листите на АОП за различни ИТ направления

 

За фондация Бъдеще 21 век :

Райчин Рачев

Законен представител

0888 686872

raichin@mail.bg

 

07 юни 2018 г. 12:52:21 ч.
kanartikin

Препоръка за отстраняване на техническа грешка относно посочени срокове

Моля своевременно да бъде отстранена техническа грешка относно сроковете за предложения – разминаването е в взаимно изключващата се употреба на предлозите от и до спрямо 1 юли

 

От  (! ) 1 юли 2018 г. започва да тече едномесечен срок

Предложенията следва да бъдат изпратени на електронен адрес: r.velichkova@government.bg  до (!)  1 юли 2018 г. на вниманието на Ралица Величкова.