Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация

С последните промени в Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) са вменени нови функции на Националния център за информация и документация (Центъра). Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ Центърът следва да публикува на интернет страницата си информацията за конкурси за прием на докторанти и за заемане на академични длъжности. Съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗРАСРБ процедурата по признаване на придобити в чужбина научни степени се извършва от министъра на образованието и науката чрез Центъра при условия и по ред, определен в Правилника за устройството и дейността на Центъра. Съгласно § 4а, ал. 1 и 2 от ЗРАСРБ Центърът поддържа Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация и Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. Съгласно § 9б от ЗРАСРБ Центърът издава удостоверение, когато дипломата за научна степен или свидетелството за научно звание, издадени по реда на чл. 34, буква „е“ от отменения Закон за научните степени и научните звания, са изгубени, унищожени, повредени или са станали негодни за употреба.

Целта на предлагания проект на Правилник на Центъра е да се осигури прилагането на приетите промени в ЗРАСРБ и, по-конкретно, отразяване в Правилника на Центъра на новите дейности, които му се вменяват.

Прилагането на предложения проект на Правилник ще доведе до ясно и конкретно определяне на нововъзложените функции на Центъра и неговите звена в нормативен акт. Новият правилник ще позволи по-добра обществена информираност по отношение на Центъра и неговите дейности, както и конкретните процедури при осъществяване на тези дейности.


Дата на откриване: 1.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 1.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари