Обществени консултации

Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 84 на МС/2010 г.

С Постановление на Министерския съвет № 382/30.12.2015 г. е приет План за развитие на въоръжените сили до 2020 г. (обн. ДВ, бр. 3/12.01.2016 г.), в изпълнение на който от 01.07.2018 г. следва да се реорганизират военни формирования от състава на Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.

С настоящия проект на Постановление за изменение и допълнение на Класификатора се предлагат промени по смисъла на чл. 24, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, основно свързани с осигуряване на необходимите длъжности за военнослужещи по степени в обхвата на военните звания в посочените структури.

Променя се минималното изискване за образователен ценз от „бакалавър” на „магистър” на военнослужещите лекари, притежаващи младши офицерски звания, което се обуславя от факта, че след завършването им на пълния курс на обучение по специалност „медицина”, получават професионална квалификация „магистър-лекар” и придобиват образователно-квалификационна степен „магистър”.

Във връзка с реорганизирането на Военен команден център и Център за осигуряване на Съвместното командване на силите, Център за подготовка на специалисти и Единен център за начална подготовка на Сухопътните войски се добавят и променят длъжности, като се приравняват изискванията за военно звание в съответствие с аналогични структури от въоръжените сили с ранг на „бригада (база) тип „Б”, съгласно Плана за развитие на въоръжените сили до 2020 г. и същите се уреждат в съответствие на функционалните връзки и взаимоотношения и правилата на ръководство и контрол между структурните звена.

Разкриват се специфични длъжности за сержанти и войници от Военномедицинска академия и Сухопътните войски, с което се осигурява възможност за заемането им чрез конкурс от граждански лица и кариерно развитие в обхвата на кариерната/професионалната област за попълване на некомплекта във въоръжените сили.

За осигуряване изпълнението на приетите Цели за способностите 2017 в декларираните формирования за участие в колективната отбрана на НАТО се променят наименования на длъжности в Съвместното командване на силите.

Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

С проекта на нормативния акт са проведени обществени консултации в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Изменението и допълнението на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, следва да се изпълни в най-кратък срок с оглед своевременното комплектуване и повишаване на отбранителните способности на формированията и структурите от въоръжените сили на Република България, отчитайки стартегическата среда на сигурност.

С проекта на акт на Министерския съвет не се транспонират актове на ЕС, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право.

При изпълнението на процедурата по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове не са постъпили предложения по проекта.


Дата на откриване: 4.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 юни 2018 г. 13:08:14 ч.
implementation

проблем

Вашия класификатор продължава да нарушава Конституцията на РБ и ЗРАСРБ.

Крайно време е (вече 8 години) да го уеднаквите с някои други нормативни актове, който пряко го касаят. Нарушени са също така и чл. 64 от ППрЗОВСРБ. Докато продължава да съществува онази заповед от юли 2010г. за СТАНАГ която е изпълнима за всички останали длъжности , но не и за академичните длъжности от ВМА. Определено се вижда, че има дискриминация по оношение на едните спрямо другите. Все пак всички са акедемични длъжности. И друго НЕ трябва Конституцията да се съобразява с УЧР, а трябва УЧР да се съобразява с Конституцията.

Но всичко си е за ваша сметка. Определено академичния състав ще намалява и ще намалява.