Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата, одобрена с Постановление на Министерския съвет № 140 от 1998 г.

В периода от м. март 2011 г. до м. март 2018 г. Законът за авторското право и сродните му права предвиждаше, че дейност по колективно управление на права може да се извършва единствено от организации за колективно управление на права – сдружения с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и притежаващи регистрация по реда на ЗАПСП.

С измененията в ЗАПСП от 2018 г., наред с тези организации, бе въведен нов субект на колективно управление на права - търговски дружества, регистрирани по Търговския закон, които след регистрация по реда на ЗАПСП ще могат да извършват дейност по колективно управление на права. С възприетата от закона терминология, тези дружества са наречени „независими дружества за управление на права“. Установените в ЗАПСП изисквания за регистрация, в това число и заплащането на таксите, предвидени в чл. 94д, се отнасят и до двата вида субекти на колективно управление на права.

Наред с това, новият чл. 94д от ЗАПСП презицира уредбата на видовете дължими такси, като премахва изискването за заплащане на такса при заличаване на регистрация по желание на регистрираната организация и въвежда самостоятелна такава за издаване на удостоверение. Текстът на чл. 40з от ЗАПСП, който действаше до 29 март 2018 г. предвиждаше заличаването на регистрирана организация за колективно управление по молба на организацията да се извършва след заплащане на такса, обвързваше издаването на удостоверение с извършването на всяка промяна в обстоятелства, вписани в регистъра и изискваше заплащане на такса. С предлаганите промени се цели по-адекватен отговор на възникващите в практиката хипотези. Практиката по прилагане на ЗАПСП до момента показва, че искания за заличаване не са подавани, а най-често заявяваните искания за вписване на промени в регистъра, воден в Министерството на културата, се отнасят до обстоятелства, които не са част от съдържанието на удостоверението и не предполагат издаването на ново такова, съответно и такса не следва да се заплаща.

От казаното произтича необходимостта от предлаганите изменения и допълнения в Тарифата. Те предвиждат нови редакции на редове 10, 11 и 13, където текстът в колона „Наименование на действията, за които се събира държавна такса“ се актуализира в съответствие с новата терминология, възприета от ЗАПСП след промените от 2018 г. Доколкото таксата по ред 11 в новата си редакция не включва и издаване на удостоверение, размерът й се намалява от досегашните 60 на 47 лева. Таксата от ред 12, за заличаване на регистрация по искане на регистрираната организация за колективно управление на права в размер на 30 лева, която съгласно новия чл. 94д от ЗАПСП отпада, се заменя с такса в размер на 13 лева за издаване на удостоверение на лице, регистрирано за извършване на дейност по колективно управление на права. Предлаганите размери на таксите са формирани въз основа на реалните разходи на администрацията за възнаграждения, осигурителни плащания и издръжка.


Дата на откриване: 5.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 19.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари