Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува повторно за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, мотивите към нея и таблица с отразени становища, получени по време на проведеното в периода 21.07.2017 г. – 22.08.2017 г. обществено обсъждане. Подлагане на проекта на повторно обществено обсъждане се налага поради направените съществени промени в първоначалния текст в резултат на общественото обсъждане и проведените допълнителни консултации с браншовите камари.
 
Промяната цели привеждането на наредбата в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.), като в наредбата се определя форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти на електронен носител, които се представят за съгласуване и одобряване.
 
За облекчаване на инвестиционния процес за по-ниските категории строежи се създава приложение в което се определят задължителния минимален обхват на частите на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строежите от четвърта и пета категория.
 
С измененията се отстраняват и съществуващи неточности и непълноти в действащите разпоредби, както и осъвременяване и привеждане в съответствие с настъпили промени в действащата нормативна уредба, уеднаквяване на терминологията и допълване на наредбата с изисквания за обхват и съдържание на нови проектни части на инвестиционния проект.


Дата на откриване: 6.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 6.7.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 юни 2018 г. 08:01:18 ч.
Ognian Atanasov

Приложение към 4, ал.2

В приложението към чл.4, ал.2 е допусната най-вероятно техническа грешка (тикче е заменено със звездичка). При строежи от V-та категория, позиция 18 Смесени сгради с ниско застрояване, колона 12, за фази "ТП" и "РП" е сложена звездичка, а трябва да бъде тикче, както до момента за да бъде в синхрон с действащите нормативи. За сгради над 50м2 с изключение на еднофамилни жилищни сгради (единични къщи) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изисква изработването на проект по част "ОВКХТТ".       В подкрепа на предложението ми прилагам извадка от Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия Чл. 186. (1) Общи или самостоятелни системи за отопление и/или вентилация и/или климатизация се проектират и изграждат задължително във всички сгради с РЗП над 50 кв.м, за които се изисква поддържане на един или повече от един нормативни параметри на микроклимата, с изключение на еднофамилни жилищни сгради (единични къщи), за които се предвижда отоплението/охлаждането да се осъществява с индивидуални битови уреди за отопление или охлаждане

За да бъдат спазени дайстващите нормативи и на база на горецитирания текст, предлгам за сгради V-та категория, позиция 18 Смесени сгради с ниско застрояване, колона 12 да бъде поставена отметка (тикче) за задължително проектиране по част "ОВКХ" във фази "ТП" и "РП".

25 юни 2018 г. 07:34:24 ч.
Людмила Стоянова

Относно Приложение към чл. 4,ал.2

 

За да бъде в съответствие с действащите нормативи Приложение към чл.4, ал.2 - При строежи от V-та категория, позиция 18 Смесени сгради с ниско застрояване, колона 12, за фази "ТП" и "РП" вместо звездичка трябва да бъде поставена отметка/тикче/за задължително проектиране по част "ОВКХ" във фази "ТП" и "РП".,както е съгласно текста на Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия Чл. 186. (1).

                                                                                       инж.Людмила Стоянова

30 юни 2018 г. 13:34:28 ч.
proinvest

Приложение към чл.4, ал.2

Относно: Приложение към чл. 4,ал.2

В Приложение 1 към действащата в момента Наредба 4 за V категория, поз.2 „ Смесени сгради с ниско застрояване” в колона 9 е отбелязано тикче за задължителни фази ТП и РП по част ОВКХ, което е съобразено с Наредба 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. А сега в проекто-наредбата е отбелязана звездичка.

При така маркираната „звездичка” ще означава да се определя наличието на ТП/РП по част ОВКХ според това, дали се изисква по нормативен акт, което по настоящем е факт - гореописаната Наредба 15, чл.186, ал.1. Така, че препратката само ще обърка и усложни процеса.

 

Т.Е.:  При строежи от V-та категория, позиция 18 Смесени сгради с ниско застрояване, колона 12, за фази "ТП" и "РП" вместо звездичка трябва да бъде поставена отметка за задължително проектиране по част "ОВКХ" във фази "ТП" и "РП".

30 юни 2018 г. 15:59:45 ч.
atanasmerdj

Приложение към чл.4, ал.2

В новото приложение към чл.4, ал.2 от проекто –Наредба 4 забелязвам, че за пета категория, поз 18 „Смесени сгради ниско застрояване” вместо тикче е отбелязана звезда в колона 12 за РП/ТП по част ОВКХ, което е в разрез с чл. 186 от Наредба 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Въпреки, че звездата означава, че трябва да има проект, ако го изисква друг нормативен акт, може да стане объркване и да не се разработи такава част. Което от своя страна ще означава проблем при въвеждането на сградата в експлоатация, когато трябва да се изготви сертификат за проектни енергийни характеристики /според Закон за енергийна ефективност-ЗЕЕ/, където се описват техническите и енергийни характеристики на системите за поддържане на микроклимата в сградата – отопление, охлаждане, вентилация, както и при разработването на част енергийна ефективност на инвестиционния проект.

Извод: Според дайстващите нормативи за сгради V-та категория, позиция 18 Смесени сгради с ниско застрояване, колона 12 трябва да бъде поставена тикче за задължително проектиране по част "ОВКХ" във фази "ТП" и "РП".

инж.Атанас Стратиев

02 юли 2018 г. 17:30:49 ч.
Zdravka

Приложение към чл. 4, ал. 2

Относно: Приложение към чл. 4,ал.2

През месец януари в бр. 6 на ДВ е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005г. за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинната енергия и е влязло в сила от 22.04.2016г., където е посочено следното:

Чл. 186 (1) Общи или самостоятелни системи за отопление и/или вентилация и/или климатизация се проектират и изграждат задължително във всички сгради с РЗП над 50 кв. м, за които се изисква поддържане на един или повече от един нормативни параметри на микроклимата, с изключение на еднофамилни жилищни сгради (единични къщи), за които се предвижда отоплението/охлаждането да се осъществява с индивидуални битови уреди за отопление или охлаждане.

Измененията в Наредба № 15 са направени в съответствие с последните изменения на Наредба 7 за Енергийна ефективност на сгради. Закона за енергийната ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници, като са спазени повишените изисквания на Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите.

В новото приложение към чл.4, ал.2 от проекто –Наредба 4 забелязвам, че за пета категория, позиция 18 „Смесени сгради ниско застрояване” вместо тикче е отбелязана звезда в колона 12 за РП/ТП по част ОВКХ, което е в разрез с чл. 186 от Наредба 15 от 2005 г. В проекто-наредбата е отбелязана звездичка.

Това означава, че ще има проблем при въвеждането на сградата в експлоатация, когато трябва да се изготви сертификат за проектни енергийни характеристики /според Закон за енергийна ефективност-ЗЕЕ/, където се описват техническите и енергийни характеристики на системите за поддържане на микроклимата в сградата – отопление, охлаждане, вентилация, както и при разработването на част енергийна ефективност на инвестиционния проект.

Предложение: При строежи от V-та категория, позиция 18 „Смесени сгради с ниско застрояване“, колона 12, за фази "ТП" и "РП" вместо звездичка трябва да бъде поставена отметка за задължително проектиране по част "ОВКХ" във фази "ТП" и "РП".

инж. Здравка Сабахова

04 юли 2018 г. 16:42:33 ч.
sgp64

Относно Приложение към чл. 4,ал.2 на наредба 4 от 2001г

Здравейте, аз съм общински служител и когато Наредбите нямат съответствие помежду си , става голямо объркване по цялата верига от проверяващи – Община, РДНСК, Строителен надзор, че дори и в проектантския екип на обекта... Проблемите ще започнат от издаването на разрешително за строеж и ще продължат чак до въвеждането на сградата в експлоатация

Строежи от V-та категория  са около 80% от сградите.  

В предложението за изменение на Наредба 4 приложение 4 ал2 има следните несъответствия

При строежи от V-та категория, позиция 18 Смесени сгради с ниско застрояване, колона 12, за фази "ТП" и "РП" вместо звездичка трябва да бъде поставена отметка/тикче/за задължително проектиране по част "ОВКХ" във фази "ТП" и "РП". В противен случай, така отбелязаната звездичка означава, че противоречи на действащите вече поне два нармативни акта –Наредба 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради

От Наредба 15 .имаме нарушаване на „чл.186 (1) - Общи или самостоятелни системи за отопление и/или вентилация и/или климатизация се проектират и изграждат задължително във всички сгради с РЗП над 50кв.м за които се изисква поддържане на един или повече от един нормативни параметри на микроклимата ,с изключение на еднофамилни жилищни сгради (единични къщи)

 Имаме нарушаване на  изискването за прилагане на проекти по част ОВК по Наредба 7, чл.3, ал. 2 и 3 и чл. 4, ал. 4. За да се направи оценка на проект по част ЕЕ е нужно да се представи проекта по ОВ и същият да бъде включен в мощностите на проекта по част ЕЕ , после при сертифицирането им ще има голям проблем, ако няма проект по ОВ и той да не отразен в проекта по ЕЕ.

инж.Стилян Парапанов