Обществени консултации

Проекти на наредби за изменение и допълнение на наредби на министъра на отбраната в изпълнение на утвърдени предложения по протокол № РД-38-66/03.04.2018 г. от заседанията на работната група, сформирана с МЗ № Р–19/18.01.2018 г.

В изпълнение на утвърдени от министъра на отбраната предложения по протокол № РД-38-66/03.04.2018 г. от заседанията на работната група, сформирана с МЗ № Р–19/18.01.2018 г. са подготвени проекти на наредби за изменение и допълнение на:

1. Наредба № Н-12 от 12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите;

2. Наредба № Н-29 от 12.11.2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба;

3. Наредба № Н-7 от 17.05.2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от платен годишен отпуск;

4. Наредба № Н-18 от 20.07.2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства.

В горепосочените нормативни актове са предвидени изменения и допълнения с цел включване като правоимащи лица на българските граждани – военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея, както и на български граждани – цивилни служители, командировани на длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея.

Подготвен е и проект на наредба за отмяна на Наредба № Н-5 от 13.05.2014 г. за подбор на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия за заемане на длъжности в задграничните представителства на Република България, в щабове или органи на международни организации и на други международни инициативи. Същата е издадена на отпаднало правно основание и предвид наличието на  нормативна регламентация на посочените обществени отношения в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България,   наредбата следва изрично да бъде отменена.


Дата на откриване: 8.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 8.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари